Motion

Motion

Motion: LL vill inrätta ett lokalutskott

Förslag ändring reglementen och inrättande av lokalutskott Linköpingslistan ser ett behov av att komplettera gällande reglemente för nämndinitiativ med några punkter. Detta i syfte att klargöra hur nämnderna ska förfara

Motion

Motion: LL vill ha öppna bolagsstämmor

Möjlighet för allmänheten att delta vid bolagsstämmor Dagens ordning vad gäller de kommunala bolagens årsstämmor är att förutom de av fullmäktige valda stämmombuden kan även fullmäktigeledamöter närvara. Linköpingslistan väcker frågan

Motion

Motion och jämförelse portföljer mot benchmark

Motion till kommunfullmäktige Ang. principer för kapitalförvaltning Kommunen har idag fyra portföljer vars resultat löpande rapporteras till fullmäktige. Portföljerna avser långsiktiga placeringar, pensionsplaceringar, Westman-Wernerska stiftelsen och kommunala stiftelser. I huvudsak

Rulla till toppen