Enkel fråga – Kommunledningskontorets kostnader för stiftelseförvaltning

Av rapporten ”Förvaltade stiftelser – Sammandrag av årsredovisningar 2021”, som behandlades av fullmäktige i april, framgick att Westman-Wernerska stiftelsen och övriga kommunala stiftelser belastas med en sammanlagd kostnad om 1 558 000kr. Denna kostnad borde utgöra en ren självkostnad. 

Hur ser fördelningen av denna kostnad om 1 558 000 kr ut på olika delposter? 

Michael Cocozza (LL)