Linköpingslistan är en lokal politisk förening i Linköping och Östergötland. Vill du bli medlem?

Gör så här: betala 200 kr till Swish 123 406 7138, Bankgiro: 5616-5863.
Varmt välkommen

Linköpingslistan vill hjälpa de som vill hjälpa. Därför har vi för andra året i rad valt att uppmärksamma och bidra till Årets linköpingshjärta Michel Gharibs arrangemang “En gemensam jul”. Michael fixar julbord och julklappar i Munkkällarens lokaler och bidrar på så vis till att fler får fira en jul med gemenskap, klappar, mat och värme. Vill du liksom vi bidra? Skänk gärna en slant till Michaels insamling via swish på nummer 123 406 7138

Sträck på Er Linköpingsbor

Läste dagens Correspondent och som Idrottsnörd och  då framförallt inom hockeyn blir jag glad när jag läser att en av lagets viktigaste spelare förlänger sitt kontrakt med flera år. Vi är många som vet att vi lever och bor i en riktigt bra kommun. Klart vi har många utmaningar att ta tag i inom många områden och då framförallt inom skola, sociala sektorn och äldrefrågor .Det är det vi engagerar oss för Det som ändå gör mig extra nöjd  är det Oscar säger varför han väljer att förlänga. Klart det sportsliga väger tungt men så säger han ”det var ett självklart val för både mig och familjen då vi trivs väldigt bra i staden vilket vi gjort från dag ett. Vår son är född i Linköping och att få honom att växa upp i den här staden och med alla vänner man har skaffat runt omkring värderar vi högt. Vi trivs helt enkelt så pass bra att vi slår ner bopålarna på riktigt nu”

Hoppas ni blir lika glad som jag. Visst värmer orden om Linköping.

Christer Mård

Dags för modiga skolsatsningar

Att i det här läget satsa på skolan är modigt. Skolsatsningar tar ju som regel längre tid än mandatperioden man är vald för att verka och ge kraft och dessutom kostar det. Kanske är skolsatsningar för modigt, för just nu lyser de tyvärr med sin frånvaro. Detta, trots att i stort sett all forskning vad gäller tidiga åtgärder som vaccin mot just kriminella krafter, lyfter en stark och fungerande skolgång.

Allt handlar inte om ökade resurser, även om de budgetramar som skolan har att förhålla sig till är alltför snävt tilltagna. Det går också att skapa bättre förutsättningar genom att använda resurserna på ett bra sätt.

Vi i Linköpingslistan hoppas därför på följande insatser:

● Satsa på skolornas elevhälsoteam! Skolkuratorer och specialpedagoger drar ett enormt tungt lass på många enheter. De måste avlastas och bli fler, inte färre.

● Ett strukturerat arbete med hemmasittare och frånvaroproblematik bör genomföras i kommunen. Vi vet i dag att hög frånvaro i tidiga år ofta leder till ett ofullständigt betyg från grundskolan. Från Linköpingslistan vill vi ha en tydlig plan för detta arbete.

● Tydliggör heltidsmentorernas roll så att de kan göra det som eftersträvas med satsningen – nämligen att underlätta för lärare. Om lärare kan ha ramar för undervisningstid bör liknande förutsättningar fungera även för heltidsmentorer. Den arbetsbeskrivning som finns måste implementeras och revideras.

● Sänk hyran för skollokaler! Lejonfastigheters förhållandevis höga vinstkrav skapar orimliga förutsättningar för skolorna att ha en budget i balans. Att ett kommunalt bolag utarmar en annan kommunal verksamhet är obegripligt. Genom att sänka hyrorna för skolorna ökar den ekonomiska ramen för undervisning, stödfunktioner och därmed en ökad måluppfyllelse för våra elever.

● Minska overheadkostnaderna! Vi vill se mer resurser ute i skolorna och mindre medel till förvaltningen. Vid varje administrativ aktivitet eller nytt it-system som köps in bör man ställa sig frågan: Hur gagnar detta våra elever, lärare och rektorer? Kan man inte se en tydlig vinst för dessa grupper bör man avsluta aktiviteten vare sig den är administrativ eller en ny personalfunktion på förvaltningsnivå.

● Mer resurser till förskolan! Det är så klart bra med arbetskläder, men när personalen sliter under omänskliga arbetsförhållanden, särskilt i våra utanförskapsområden, blir det lite som ett plåster på ett benbrott. Om vi på allvar vill komma tillrätta med segregationens avigsidor, att fler elever fullföljer sin skolgång och vill säkra kompetensförsörjningen till våra förskolor så måste vi agera nu! Barnen i förskolan kan inte vänta på bättre tider och det kan inte heller förskolans personal.Maria Esbjörnsson-Lak

Dagens promenad med Christer Mård

Gick från Hejdegården till Vimanhäll till att börja med. Mycket uppför men väl i Vimanshäll såg jag 2 fastigsägare  som flaggade med den
gul och blåa Ukrainaflaggan. Tänk vilket engagemang det finns att glädjas åt. Symbolhandlingar som visar att stödet fortsätter oförtrutet.

Därefter till Berga och en promenad utmed Tinnerbäcken. Tycker att många områden i Berga är så fina och rogivande. Förstår inte varför Berga har fått en så negativ klang som område. Det som stör mig är att vi låter Tinnerbäcken bli alltmer svår att känna närhet till då träden och buskagen breder ut sig.
Vi har två vattenleder i centralorten. Lyft fram dom till vår allas trevnad.

Gladare blir jag när jag kommer ner till Tinnerbäcksravinen och upprustningen som har skett och sker. Blir säkert bra och ett attraktivt promenadstråk.
Bra jobbat.

Innan jag kommer hem till Hejdegården går jag förbi sorgebarnet Tinnerbäcksbadet( utebadet) Det ser bara så trist ut. Vi får hoppas att beslutet om badet framtid som utlovats innan årets slut blir att kommunen behåller utebadet i dess tidigare form. Då blir sorgebarnet ett glädjebarn istället

Vi har inte råd att sälja Skylten

Linköpings kommun har ett betydande kulturellt kapital i verksamheten på Skylten. Verksamheten har under åren härbärgerat Rock d’Amour, Kulturscener och Ungdom i samverkan med Studiefrämjandet, Sensus, konstnärsföreningen ALKA och kulturföreningen Gaphals m.m. En av Linköpings mest framgångsrika musiker, Lars Winnerbäck, nämner Skyltens betydelse i en nyligen uppmärksammad debattartikel i Corren. Att Skylten är en mötesplats för skapande och som har bidragit till att många fått kreativa idéer att bli till verklighet är odiskutabelt. Det finns alltså starka kulturpolitiska skäl till att fastigheterna i Skyltenkvarteren ska anses vara strategiskt viktiga för kommunen. 

Vi står inför en stor stadsomvandling, i och med Ostlänkens dragning, där området kommer att vara av stor vikt . Detta strategiska läge påtalas även av kommunens stadsplaneringsavdelning. Sammantaget borde dessa skäl vara tillräckliga för att klassa Skylten som en strategisk fastighet för Linköpings kommun. 

Av flera skäl är det inte affärsmässigt att under rådande ekonomiska förhållanden sälja fastigheter. Vi har en starkt fallande inflationstrend som indikerar lägre räntor och bättre fastighetsvärden nästa år. Verksamheterna i fastigheterna klarar inte marknadsmässiga 

hyror. Vidare kommer Skyltenkvarteren inte att kunna bidra med finansiering av infrastruktur i samband med stadsomvandlingen i någon större omfattning. Denna form av medfinansiering förutsätter exploateringsbidrag som en följd av utöka byggrätt. Det är inte möjligt i dessa kvarter på grund av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med q märkning i detaljplanen. 

I det fall bolaget har behov av för egen del sälja fastigheter bör det vad avser Skyltenkvarteren ske internt inom koncernen till Kulturfastigheter i Linköping AB. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Linköpingslistan: 

att kommunstyrelsen ger St Kors AB till känna att fastigheterna i Skyltenkvarteren är av kulturpolitiskt strategiskt intresse. En eventuell försäljning ska samordnas och ske inom koncernen.

Nämndinitiativ: LL vill ge ALG en multihall

LL har uppmärksammat att det finns planstöd för att bygga multihallen på tomten där ALG ligger. Planen omfattar allmänna ändamål och medger takhöjd 15 meter. En placering på tomten skulle kräva en rivning av ett antal enplansbyggnader i den östra delen av skolan. När beslut om placering av multihall tas bör man överväga vad man vill göra med ALG framöver.

Skolan är i behov av ett lyft för att öka attraktiviteten i att studera på ALG. Man bör också titta på intresset från skolenheten Fria Läroverken att lokalisera till Kallerstad. Det intresset har funnits tidigare. Kanske skulle en samverkan med friskolan eller ett kommunalt förvärv av skolenheten skapa möjligheten för ett större idrottsgymnasium på ALG. Förutsättningar med närhet till ishallar, racketcenter, fotbollsplaner och ny multihall skulle ge goda möjligheter till ett bra idrottsgymnasium.

En placering av multihallen vid ALG skulle innebära en kostnadsbesparing i projektet. Marken vid ALG har begränsad alternativ användning och därmed lägre värde. Det skulle bli bättre framtida parkeringsmöjligheter jämfört med vad som blir fallet i kvartersbebyggelsen i det nya bostadsområdet på Kallerstad samt framför allt vara ett medel för att lyfta ALG som skola. Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska lokalförsörjningen i kommunen och samordningen av kommunövergripande projekt rörande lokaler. Investeringen i projektet multihall bör strategiskt samordnas med hur man vi se utvecklingen av ALG som skola.

Linköpingslistan föreslår:
att kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med bildningsnämnden utreda möjligheten att
placera multihallen på ALG och skolans framtida inriktning

Dessvärre röstades förslaget ned av M och S styret.

Nämndinitiativ: Höj driftbidragen

Nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund:

Föreningslivet i Linköping spelar en avgörande roll för att skapa en levande och aktiv stad. Många föreningar driver idag sina idrottsanläggningar i egen regi, dessa anläggningar är centrala platser för olika aktiviteter och mötesplatser för invånarna. Det finns flera positiva aspekter för kommunen att föreningar driver sina egna idrottsanläggningar, ansvaret och kostnaderna minskar, tillgängligheten ökar och det uppmuntrar till lokalt engagemang och delaktighet.

Problemet idag är att de föreningar som driver sina egna anläggningar inte får ett tillräckligt ekonomiskt stöd från kommunen. De kommunala driftsbidrag som betalas ut varje år har inte justerats sedan 1995, vilket har skapat en osäker ekonomisk situation för många föreningar. Under dessa 28 år har kostnader för lokalhyror, tränarlöner och material ökat. 

Exempelvis har Linköpings kommun en budget om 320 000 kronor per år för varje kommunal fotbollsplan. De fotbollsföreningar som driver konstgräsplaner i egen regi får dock bara 20 000 kronor i driftbidrag, det vill säga 6,25 procent av kommunens budget för kommunägda planer. 

Det är givetvis fler föreningar än de som driver konstgräsplaner som påverkats negativt av  oförändrade driftsbidrag, såsom  ridklubbar, gymnastikklubbar och scouter med fler. Det krävs att kommunen betalar ut lämplig kompensation till de knappt 80 föreningar som berörs. Om inte kommunen justerar driftbidraget är det inte längre frågan om dessa aktörer får lägga ner sin verksamhet, utan när det blir.

Linköpingslistan föreslår: 

att Linköpings kommun ökar de kommunala driftbidragen till idrottsföreningar inför budgetåret 2024. Denna ökning ska baseras på en indexuppräkning som tar hänsyn till inflationen och andra faktorer under de senaste 28 åren, från 1995 till 2023. 

Sanne Jacob 

”Vi ägnar oss åt konstruktiv verksamhet”

Att verka i opposition i kommunalpolitiken är en annan typ av politisk verksamhet än i rikspolitiken. Från Linköpingslistans sida ser vi som vår främsta uppgift inte att vara emot styret som ett självändamål, utan att komma med konstruktiva förslag i syfte förbättra, spara kostnader och peka på områden som kräver mer resurser. 

Vi har under detta år kommit med ett 20-tal förslag i fullmäktige och kommunstyrelse. Det rör sig bland annat om att öka intäkter vid markförsäljningar, öka avkastning i kapitalförvaltningen, redovisa pensionsåtaganden lagenligt, effektiv skattekontroll i upphandlad verksamhet, effektivisera detaljplaneprocessen, åtgärder mot låg egenfinansiering inom Scenkonst Öst, samlokalisera folkbibliotek med skolbibliotek i framtida planering, ge alla Linköpingsbor tillträde till kommunala bolagens stämmor, ersätta barackerna på Katedralskolan med en permanent byggnad, bättre beslutsunderlag vid kommunala fastighetsköp, effektivisera projektet multihall i Kallerstad, med mera.

Denna verksamhet från Linköpingslistans förtroendevalda kan man karakterisera på olika sätt. Men att som Christian Gustavsson använda ord som att ”skrika” eller ”brända jordens taktik” är fullständigt orimligt. Vi vet nu inte vilket parti inom oppositionen som Gustavsson åsyftar, men för LL:s del kan vi konstatera att vi ägnar oss åt konstruktiv verksamhet med olika förslag om att förbättra verksamhet. 

Att vi därtill i kommunstyrelse och fullmäktige vid flera tillfällen agerat som opposition och röstat mot S+M-styret, det vill säga moderaterna, partiet som Gustafsson själv tillhör, innebär inte att det skriks. Det är en del av den uppgift som LL och övriga partier i oppositionen har i en demokrati.

Är skolornas OH-kostnader rimliga?

Det kan inte ha undgått någon att skolor, från förskola ända upp till gymnasiet, påverkas av både “effektivt lokalutnyttjande” samt en underfinansierad budget. I denna anda får lärare lämna trygga anställningar för en i vissa fall oviss framtid i kommunens bemanningsenhet och undervisa maxade klasser med en arbetsmiljö som har övrigt att önska för både lärare, elever och andra verksamma i skolan. Många lärare vittnar om att de, trots lång utbildning, väljer att skola om sig. Skolan som arbetsplats håller helt enkelt inte måttet. 

Samtidigt som skolorna förväntas hålla sina verksamheter inom en mycket snäv budget verkar inte samma förhållningsregler gälla inom utbildningsförvaltningen där OH-kostnaderna tillåtits öka från 13 till 23 miljoner på 5 år (!). En av de allra dyraste posterna är den som först hette Digitialisering Infrastruktur (2019–2022) och nu, utan vidare förklaring kallas Digitalisering nätverk vilket har ökat kostnaden med 710t kronor. Centrala elevhälsan, står också för en stor kostnad, trots att skolornas egna elevhälsoteam ofta är underbemannade med en mycket hög arbetsbelastning. HR-konsulter som tidigare legat på enheterna är även det mycket dyrt för skolorna, oavsett om de har stort behov av tjänsten eller inte. Själva förvaltningen har tillåtits svälla ut rejält med löner och omkostnader som nästan fördubblats det senaste året. Detta samtidigt som skolorna uppmanas strama åt sina verksamheter. Totalbudgeten, som varit ganska stabil 2019–2022, har ökat med 47 procent det senaste året. Kostnaden per elev har dessutom ökat med dryga 52 procent!

Skolorna är nog inte alls ovilliga att betala för service och tjänster som är absolut nödvändiga för sina respektive verksamheter, men som alla goda konsumenter måste de, och vi, ställa oss frågan var den ökade servicen och tjänsterna består i för skolornas del som motiverar denna kraftiga kostnadsökning. Särskilt när kostnaden innebär färre vuxna i våra redan underbemannade skolor.

Det är därför berättigat att ställa följande frågor till styrande skolpolitiker: På vilket vis har den kraftiga OH-kostnaden bidragit till ökad service och kvalitet för skolorna? Hur motiveras höga OH-kostnader när skolorna samtidigt är belagda med sparkrav?

Personporträtt

Från lärare och rektor till att senare arbeta på utbildningskontoret, har yrkeslivet varit en ständig utvecklingsresa. Numera är hon pensionär och ägnar det mesta av sin tid till hundar och barnbarn.

– Djur har varit en stor del av mitt liv sedan barnsben och då främst hundar och hunduppfödning. Jag har i alla år haft minst tre flatcoated retriever i släptåg. Min man brukar säga att han gifte sig med mig och fyra flattar. En ledig dag tillbringas gärna ute i skog och mark och träning av hundarna som är apportörer, säger Maria Esbjörnsson Lakatos.

Hon hade aldrig tidigare varit politiskt aktiv, det kom att ändras sommaren 2022.

– Jag attraherades av ett parti (LL) som inte var knutet till något traditionellt parti och enbart sysslade med sakfrågor som rör Linköping. Dessutom att det var kompetens för det uppdrag man skulle ha som var gällande och det inte var ett ekonomiskt incitament som styrde.

Maria Esbjörnsson Lakatos är en av två representanter från Linköpingslistan som sitter som vice ordförande i en nämnd. Hon har läst civilekonomutbildningen och biologlinjen på universitetet i Linköping innan det blev lärarutbildningen och ett långt yrkesliv med fokus på skolan. Maria har hunnit med att vara utvecklingsledare för gymnasiet och vuxenutbildningen på utbildningskontoret, rektor, ansvarig för uppbyggandet av Elsa Brändströmsskola och mer därtill. Att hon 2023 fick rollen som vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden var föga oväntat, en roll som hon finner både intressant och spännande.

– Styrelsearbete har jag erfarenhet av genom min hobby. Jag har också erfarenhet av nämndarbetet som tjänsteperson och har sett rollen från det hållet. Då klagade man över att politiken lade sig sig i ”hur” hela tiden. Nu har jag fått en större förståelse för att man som politiker lätt hamnar i ”hur”. Att hamna i en för mig bekant miljö och känna till gången i hur en nämnd arbetar har underlättat mycket för mig.

Din erfarenhet har alltså varit till fördel?

– Min tidigare yrkesroll gör det enklare att läsa och förstå handlingar och ibland har jag även bakgrunden till ett ärende. Om jag vågar vara lite kaxig tycker jag mig ha mött viss respekt för min erfarenhet och mitt kunnande inom skolfrågor, både från tjänstepersoner och från andra inom politiken.

Det har sannerligen varit en intensiv period i barn- och ungdomsnämnden. Skolnedläggningarna skapade stora rubriker och inte långt efter blev det stor debatt kring musikklasserna på Folkungaskolan.

– För mig har det underlättat att jag är hyfsat hemma i lagstiftningen. Till exempel var detta med Folkunga och musikklasser ett ”BIG NO-NO” att lägga sig i. Skollagen är glasklar i detta. Att som politiker uttala sig om skolans inre arbete undergräver mandatet för rektor och även för förvaltningen. Jag tror tyvärr att denna turbulenta tid har skapat djupa sår som kommer att ta tid att läka. Det som har hänt är att vi oppositionspartier har kommit närmare varandra och har en bättre dialog nu inför nämndmötena, vilket är positivt. Jag upplever också att nämndens ordförande och jag har en bra dialog och en ömsesidig respekt, även när vi har olika uppfattningar.

Vilka frågor kommer LL jobba hårt för i din nämnd?

– Mer resurser till skola och förskola och en ökande bestämmandegrad för rektorer. Vi har stora kompetensförsörjningssvårigheter framgent och rektorer måste få ett större spelutrymme vid anställningar. Jag har också funderat mycket över varför overheadkostnaderna ökat så mycket. Rektorerna tycker att de får mindre resurser och stöd från förvaltningen och måluppfyllelsen hos eleverna har inte ökat. ”Bara mer pengar till Apotekaregatan”, som en rektor uttryckte det.

Vår framtida oas

Har under några dagar diskuterat Tinnis framtid som badsjö. Först möte med representant för Tinnisgruppen, KF diskussion och under onsdagen studiebesök i vår nya simhall. Det går inte att komma ifrån att badsjöområdet ser förfärligt ut och allt pekar på att det kommer vara så flera år till. Det är bara så trist. LL har samma förslag till lösning som bevara Tinnisgruppen, maximera badsjön med hjälp av ett kulvertsystem och inte en öppen bäck. Vad är fördelen med kulvertsystem? En mycket större badsjö och med all säkerhet betydligt billigare. Inga större förändringar på Sporthallsområdet och acceptabla ingrepp på Hamngatan.

Vid senaste kommunfullmäktigemötet informerade majoriteten om att förslag tillbeslut kommer under slutet av 2023. En vecka innan valet september 22 redovisade ledande moderater att tidigare beslut ska omprövas. Hoppas det inte bara varen taktisk vändning. Nu är det upp till bevis.

Vår framtida oas. Vi föreställer oss en riktig badsjö där generationer kan mötas. Lekplatser, möjlighet till idrottsaktiviteter, spännande badleksaker, möjlighet till utökad restaurangverksamhet, möjlighet till kulturupplevelser mm. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Vid ett läkarbesök tidigare i veckan hängde det ett antal historiska bilder på väggen. Gissa vad som fanns på bilderna. Stora torget, Trädgårdsföreningen och Tinnerbäcksbadet. Våra stadsklenoder. Stötta oss i kampen att göra badet till den oas vi vill ha.

Christer Mård

Personporträtt

Det har minst sagt varit en hektiskt start på året, men tack vare sin erfarenhet och viljan att påverka så trivs hon i politiken. “Det går inte att lura i oss vad som helst”, säger Gunnel Mård.

Hon går runt och pillar lite i trädgården, det finns buskar, blommor, en fontän och ett växthus. I huset, som liknar Villa Villekulla, har hon och hennes man Christer Mård bott i över 20 år.

– Vi trivs här. Det är svårt att hitta något bättre, säger Gunnel och blickar ut över Stångån. Gunnel Mård sitter sedan 2023 som ersättare i barn- och ungdomsnämnden för LL. Hon har alltid haft ett politiskt intresse och har sedan tidigare flera uppdrag inom kommunen och regionen.

– LL var något nytt och fräscht, lite mer tillåtande, man kunde ta ut svängarna på ett annat sätt än om man tillhör ett av riksdagspartierna. Jag kan tycka att LL känns lite mer familjärt och enklare. Det bygger mer på det man tycker snarare än en ideologi. Istället för att bara sitta och klaga är det bättre att engagera sig och försöka bidra med något.

Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet. Nämndens ansvar gäller både kommunal och fristående verksamhet. Cirka 27 000 barn och ungdomar finns inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

– Jag tycker att det är kul för att jag kan det här. Jag har arbetat i skolan i nästan hela mitt liv, både med yngre och äldre elever, säger Gunnel. Styrets beslut om att lägga ned fyra skolor och elva förskolor har skapat stor uppståndelse och många blickar har riktats mot barn- och ungdomsnämnden. – Det har varit turbulent, väldigt annorlunda. Vissa sammanträden har jag varit sur, jag har så svårt att förstå att Socialdemokraterna tycker så här, Moderaterna kan jag förstå men inte S.

Verksamheten i regionen har aldrig varit så här, det har inte varit den här typen av frågor. I en tid när det händer mycket inom politiken har hennes erfarenhet varit av stor vikt.

– Jag har tänkt att min erfarenhet är bra. Det blir ett visst språk, olika professioner har olika språk och just det här språket är vardagsmat för mig. Det är väldigt mycket handlingar att läsa in, barn- och ungdomsnämnden är en relativt jobbig nämnd att sitta i. Vi är dock ganska många med en skolbakgrund vilket är positivt, det går inte att lura i oss vad som helst.

Skolan är en profilfråga för Linköpingslistan, det finns mycket som kan förändras till det bättre.

– Det viktigaste är att varje skola får mer pengar att styra över. Med mer resurser kan varje skola få en vettig organisation och varje elev kan få det de behöver, så är det inte idag. Overheadkostnaderna, som skolan inte kan styra över, är dessutom alldeles för stora. Min känsla är också att jag ser otroligt mycket chefer, det skulle förmodligen gå att skära lite på central nivå.

Personporträtt

Hon arbetade som lärare i hela 30 år och har därigenom skaffat sig en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns inom skolan. ”Vi måste ha en likvärdig skola för alla”, säger Eva Vejdal.

Hon svänger av väg 34 i höjd med Slätmon, på höger sida ligger Berga hästgård och där har hennes häst, Kola har haft sin plats i många år. Eva Vejdal är född och uppvuxen i Linköping, sedan 12 år tillbaka är hon bosatt i Bestorp.

– Miljön här på landet är härlig. Jag rider faktiskt fortfarande, även om det inte blir lika ofta längre.

Genom sin nya position som ersättare i bildningsnämnden har hon möjlighet att påverka beslutsfattandet och vara en röst för förändring. Och med tanke på hennes uppväxt är det föga oväntat att hon blev politiskt engagerad.

– Jag har alltid haft ett politiskt intresse, alla mina släktingar har varit egentligen varit politiskt aktiva. Jag har sympatiserat med Linköpingslistan sedan partiet grundades och när jag fick frågan om att sitta som ersättare i bildningsnämnden kändes det som ett spännande uppdrag. LL driver en pragmatisk politik där man ser till bra och praktiska lösningar i olika frågor.

Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, särskilda utbildningformer, uppdragsutbildningar, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år samt att administrera kommunens feriearbeten för ungdomar.

– Eftersom jag har arbetat inom gymnasieskolan hela mitt liv är det intressant att se den andra sidan, alltså beslutsidan, den som vi lärare har klagat på i alla år. Det är spännande att se hur besluten faktiskt kommer till, vilka underlag som finns och vad som diskuteras.

Trots att det är första gången som hon sitter med i en nämnd, känner hon sig trygg i arbetet.

– Min styrka är att jag kan den här verksamheten och har en förståelse för frågorna som diskuteras. Jag känner mig inte som en nybörjare. LL väljer att placera folk i nämnderna som har erfarenhet av yrket, det är helt rätt väg att gå.

Vad är det viktigaste för skolan?

– Vi måste ha en likvärdig skola för alla. Det är också viktigt att skolorna får mer resurser, alla skolor går mer eller mindre på knäna, i en kommun som inte är fattig. Och då är det inte till administrationen det skjutas till pengar, det är på lärarsidan.

LL vill stoppa skattefusket

Under gårdagens kommunstyrelsesammanträde (9/5) fick Linköpingslistan svar på sitt nämndinitiativet gällande skattefusk. Skattefusk är den vanligaste formen av arbetslivskriminalitet. För att hindra att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden, anser LL, att det bör kontrolleras att underentreprenörer i hela entrepenadkedjan erlägger skatt.

– Man har sett fusket vid flera kontroller. Problemet är förknippat med utländska underentreprenörer, säger Michael Cocozza.

Men hur kommer det sig att detta kan förekomma i vår kommun?

– Kommunen anlitar byggföretag, som i sin tur anlitar dessa underentreprenörer. I det läget är det rimligt att den kommunala byggherren har koll på att alla som jobbar på byggena får skatt avdragen och inbetald.

LL ser allvarligt på detta eftersom många skötsamma företag blir lidande.

– Linköpingsföretag som sköter sig och betalar skatt för sina arbetare blir utkonkurrerade av företag som väljer att se mellan fingrarna och anlitar de skattefuskande företagen, säger Cocozza.

Under KS diskuterades nämndinitiativet och stödet hos oppositionen var stort, men tyvärr inte tillräckligt.

– Det märkliga är att SMC-styret röstade ner vårt förslag. Särskilt socialdemokraterna har en självbild av att de driver dessa frågor. Men S i Linköping är duktiga på att formulera ord och visioner. Mycket duktiga på det. Men, när det gäller verkstad att utforma rejäla förslag som biter, då backar man.

Personporträtt

Han kommer att fungera som en bro mellan väljare och politiker, en röst för de som är beroende av systemets rättvisa. ”Det finns inte så många kupper att göra”, säger Rolf Ö Johansson

Han sitter på en bänk vid Vidingsjö motionscentrum, det är sommarvärme i luften och det är en hel del folk i rörelse. Rolf Ö Johansson flyttade från Sundsvall till Linköping 1963 för att arbeta som hälsovårdsinspektör. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och han har bland annat hunnit med att vara med i grundandet av LHC, upprättat idrottsanläggningar och arbetat som byggledare för HSB.

– Vidingsjö är ett fantastiskt fint område som jag tycker att vi borde förädla och utveckla, säger Rolf Ö Johansson.

Det var genom idrotten han kom i kontakt med Linköpingslistan.- Under våra fotbollsmöten gällande planeringen av den nya fotbollsarenan (Bilbörsen arena), som jag var en del av, satt Michael (Cocozza) och Christer (Mård) och pratade om Linköpingslistan. Jag tyckte att det lät intressant och på den vägen var det.

Men han har tidigare erfarenhet av politik.- Skälet till att jag ville vara en del av LL och lokalpolitiken var för att mycket var väldigt sent.

– Jag kommer från socialdemokratin, det var förskräckligt mycket långbänkar och jag kände ingen samhörighet med de övriga i partiet.

Sedan januari sitter han som ledamot i valnämnden, den nämnd som helt enkelt handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av allmänna val.

– Det är strikt och mycket som är juridiskt uppbundet. Det finns inte speciellt mycket utrymme för nya påhitt och idéer, särskilt inte nu när det inte är valår. Även om det är mycket formaliteter har jag ändå möjlighet att plocka upp lokala frågor på de gemensamma mötena, på så sätt går det att påverka. Men, det finns inte så många kupper att göra.

Finns det något konkret som kan bli bättre?

– En stor sak vi vill ändra är de stora köerna till vallokalerna som bildades under valet 2022. Det är troligt att valdeltagandet påverkades av att folk gick hem för att köerna var för långa. Samtliga partier är överens om detta.

Det är första gången du sitter i nämnd, är det som du hade tänkt dig?

Jag hade egentligen ingen uppfattning om hur det skulle vara. Men det är god stämning i nämnden och det finns inga politiska meningsskiljaktigheter.

Personporträtt

Han är en driven person med en passion för samhällsbyggnad och utveckling. Han har alltid varit engagerad i frågor som rör stadens tillväxt och framtid, och hans insatser har bidragit till att forma landskapet i sin hemstad. “Linköping måste välkomna alla företag som vill utvecklas”, säger Roy Karlsson.

Han slår sig ned i utemöblerna och ställer fram två koppar kaffe. Vi befinner oss i sommarstugan vid Svartmåla, solen lyser klart, fåglarna sjunger vackert och gräsmattan börjar redan att bli somrigt grön. Roy Karlsson föddes i Skåne men flyttade redan som 13-åring till Linköping. Han läste maskinprogrammet på gymnasiet, men när han väl skulle börja arbeta, halkade han av en slump in i fastighetsbranschen.

– Vi ville egentligen inte flytta till Linköping, det var pappa som ville vidga vyerna lite, säger Roy Karlsson.

Han har spenderat hela sitt yrkesliv inom fastighetsbranschen och har samlat på sig en omfattande kunskap om både den privata- och offentliga sektorn. Idag driver Roy egen firma som konsult inom projektledning.

– Jag märkte tidigt att jag hade en fallenhet för lokalplanering. Det som har varit en gemensam nämnare i alla mina jobb är att jag har varit fri och inte suttit inlåst på ett kontor. Jag har alltid triggats av att ha kul på jobbet, har man inte det, presterar man inte.

Efter kommunvalet blev Roy vald till ledamot för LL i samhällsbyggnadsnämnden, en roll som han ser fram emot att ta på sig med stor entusiasm.

– Jag vet inte riktigt hur det blev så men det känns ganska naturligt. Jag arbetar med fastighets- och samhällsutveckling idag, det gör att jag har en förståelse för frågorna som tas upp. Att det blev LL var självklart eftersom jag kunde bocka av samtliga punkter i partiprogrammet. Jag insåg att LL ville Linköpings bästa och utveckla staden. LL är inte höger eller vänster, det är ett flerfrågeparti med sunt förnuft som utgångspunkt.

Men allt är inte självklart i hans nya uppdrag.

– Jag märker att det kommer att ta lite tid att komma in i arbetet. Det är mycket nytt att lära sig och det skulle nästan behövas en internutbildning för all formalia. I mitt eget jobb är jag alltid väldigt väl förberedd, i nämnden har jag inte samma trygghet. Jag är dock säker på att den biten kommer med tiden.

Vad kan Linköping göra bättre, sett ur ett samhällsbyggnadsperspektiv?

– Linköping är duktiga på mycket men det finns saker som kan förbättras. Jag tycker kommunen måste välkomna alla företag som vill utvecklas. Om företag upplever ett motstånd i Linköping är risken stor att de väljer att expandera i andra närliggande kommuner, såsom Mjölby eller Norrköping.

Personporträtt

Han driver tre restauranger, tränar ungdomslag i Lambohov och sitter sedan i januari med i Kultur- och fritidsnämnden för LinköpingsListan. – Jag blir stressad när det inte finns stress, säger Sanne Jacob.

Det är livat på fotbollsplanen, IK Östrias pojkar 10 värmer upp för fullt och spelarna skojar med varandra. När Sanne Jacob höjer rösten och ropar till samlingen spetsas ungdomarnas öron och ljudet tystnar. Tränaren ler stort samtidigt som han förklarar dagens träningsupplägg.

– Jag har alltid varit en föreningsmänniska. Jag har själv varit aktiv spelare, suttit med i olika styrelser men även sponsrat många klubbar i Linköping, säger Sanne Jacob. Att LL:s nya ledamot i kultur- och fritidsnämnden brinner för idrott är det inget att orda om, men varför är föreningslivet så viktigt?

– Dels för att det har hjälpt mig väldigt mycket i mitt arbetsliv, men också i livet i stort. Har man varit aktiv inom föreningslivet blir man ofta en bättre människa och medborgare.

Intresset för politiken har aldrig varit speciellt stort, det kom dock att ändras inför valet 2022.

– Jag upptäckte att LL verkligen satsade på föreningslivet, deras tankar gick helt i linje med mina. Jag vet att både Christer (Mård) och Michael (Cocozza) har gjort mycket för idrotten, de är bra personer att följa.

Hur skulle du beskriva din första tid inom politiken?

– Speciellt, något annat än jag trodde. Allt går väldigt fort, lite som ett maraton, det är många beslut som ska fattas. Min erfarenhet inom föreningslivet har hjälpt mig mycket, det märks att det är många som lyssnar när jag pratar.

Vad är viktigt för föreningslivet?

– Vi måste stötta föreningarna och se till att de får tillräckligt med resurser för att ta hand om våra barn och ungdomar. Vi måste också bli bättre på att utbilda ledarna så att de har rätt kunskap. Det spelar ingen roll hur stor och bra en förening är, du måste ha duktiga ledare. Vi behöver också fler idrottsanläggningar och mer kunskap om hur de ska förvaltas. Föreningarna måste kunna bedriva sin idrott året runt och det måste finnas en närhet till de olika anläggningarna. Alla barn måste ha möjligheten att ta sig till en fotbollsplan, det är en bra samlingspunkt.

Med tanke på allt som händer i ditt liv, hur hinner du med allt?

– Haha, det blir mycket, men jag gillar det. Jag blir stressad när det inte finns stress.

Medlemsträff

Hej alla medlemmar! 

Den 3 maj klockan 18:00 är ni varmt välkomna till medlemsmöte på Katedralskolan. 

Kvällen inleds med att Anders Hellmér, guide på Linköpings guideklubb,  tillika historie-och samhällskunskapslärare på Katedralskolan, tar med oss på en  rundtur i den anrika skolan. Anders kommer fokusera på konst och skolans historia.

Kvällen kommer sedan att avslutas med att kommunalråd, Cecilia Helber håller en  populärlitterär föreläsning. Hon kommer att berätta om varför Christer Mård och alla  andra LHC-fans som går man ur huse för hockey förmodligen hängt på Shakespeares  ”The Globe” och tittat på Macbeth. Och så blir det även lite om makt, maktspel och  ondska i samma verk.

Kaffe serveras till självkostnadspris under kvällen. 

Visst låter det som en toppenkväll? 
Anmäl ditt deltagande senast 27 april per mail till info@linkopingslistan.com

LL vill se förbättringar

Linköpingslistan ser förbättringspotential på flera områden inom kommunen.

Ett område som Michael Cocozza vill se över är elhandeln.

– Elhandeln är för omfattande. Av all el, producerar kommunen bara 20 procent själva, resterande 80 procent köper man in och säljer. Vi menar att det blir för mycket osäkerhet och spekulation, säger Michael Cocozza.

Hur ser resultatet ut för elhandeln i Linköpings kommun?

– Den går med förlust eftersom marknaden förändras hela tiden. Det fungerar som aktiemarknaden och det är svårt att pricka rätt, kommunen ska inte ägna sig åt att köpa och sälja tjänster likt denna.

Vad är LL:s förslag?

– Vi vill att kommunen bara säljer den el som man själva producerar.

Ett annat område där Linköpingslistan vill se förändring är inom Leanlink. Leanlink är förvaltningen i Linköpings kommun som arbetar med verksamhet inom vård, stöd, och omsorg.

– Kommunstyrelsen är ansvarig för den här verksamheten, det är en omfattande verksamhet som omsätter drygt 1,5 miljarder och har 2400 anställda. Det har kommunstyrelsen inte möjlighet att styra över, mot bakgrund av att man ska samordna och leda hela kommunens övriga verksamhet. I praktiken har Leanlink ingen styrelse.

Vad krävs det för typ av förändring?

– Vi borde ha en annan ordning för en så pass stor verksamhet. Man borde titta på fördelningen, vissa delar kan ligga under förvaltningarna medan andra delar hör hemma i bolagsform eftersom de utför tjänster liknande de som finns på etablerade marknader.

Uppdatering kring skolnedläggningarna

Det har varit många olika bud kring skolnedläggningarna i Linköping. Det är på sin plats att förklara och förtydliga vad som händer i ärendet. 

Linköpingslistan, tillsammans med V, MP, L, SD och KD valde för knappt en vecka sedan att lämna in en begäran om ett extrainsatt kommunfullmäktige. Anledningen till detta var att oppositionen skulle få möjligheten att diskutera frågan och komma med synpunkter. Samtliga oppositionspartier, bortsett från Centerpartiet, stod bakom begäran. 

Centern har valt att lyfta frågan som en egen motion om att riva upp besluten om skolnedläggningar utan att knyta fast det vid ärendet i barn- och ungdomsnämnden. Problemet med Centerns beslut är att när motionen väl behandlas, har alla skolorna och förskolorna redan stängts.  

Under torsdagskvällen, efter gruppledarmötet, valde dock oppositionen att dra tillbaka sin begäran. Detta eftersom det finns en stor chans att oppositionens gemensamma nämndinititativ till kommunstyrelsen är färdigberett tills på tisdag. I nämndinitiativet föreslår oppositionen en ökad budget till Barn och ungdomsnämnden samt ställer krav på att förvaltningen redovisar vilka konsekvenser skolnedläggningarna faktiskt får, både ekonomiskt och för verksamheterna. 

Styret gör allt i sin makt för att oppositionen ska framstå som oseriösa och desorienterade, så är dock inte fallet. Linköpingslistan gör däremot allt vi kan för att stoppa massiva skolnedläggningar men vi gör det med demokratiska medel och utan att tumma på lag och rätt.

Pressträff – Skolfrågan: Motion och begäran om extrainsatt sammanträde i kommunfullmäktige

Under fredagen höll delar av oppositionen presskonferens där man lade fram två initiativ gällande skolfrågan. Från Linköpingslistan medverkade Michael Cocozzza. Dels så presenterade man en motion som Linköpingslistan, tillsammans med Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, arbetat fram, som belyser flera stora brister i styrets hantering av ärendet. Motionen kommer att lämnas in under kommunfullmäktige den 28 mars.

Samtliga oppositionspartier – bortsett från Centerpartiet – har också valt att lämna in en begäran om att det ska hållas ett extra sammanträde i kommunfullmäktige för att behandla motionen.

Motionen:

Barn- och ungdomsnämnden har den 23 mars 2023 fattat beslut med Dnr BOU 2023-237 avseende bland annat avveckling av flertalet skolor och förskolor. Ärendet är omfattande och kommer att innebära långtgående ekonomiska och politiska konsekvenser för kommunen, vilket debatterats flitigt under den senaste veckan. Ärendets räckvidd medför att frågorna inte skulle ha behandlats slutligt av nämnden, utan av kommunfullmäktige. Detta för att helhetsperspektivet på ett bättre sätt ska belysas.

Bakgrund

Barn- och ungdomsnämnden har den 23 mars 2023 fattat beslut med Dnr BOU 2023-237 avseende bland annat avveckling av flertalet skolor och förskolor. Vi menar att beslutet är så passomfattande för hela kommunen att Barn- och ungdomsnämnden inte varit behörig att fatta ett slutligt beslut utan enbart ett beredande beslut inför prövning i KS och KF. Nämndens beslut berör kommunen i följande delar:

1. Kommunen i egenskap av fastighetsägare.

Avvecklingen av flertalet skolor och förskolor kommer att innebära att flera av kommunens lokaler står tomma. Detta innebär i sin tur att kommunens fastighetsbolag kommer att drabbas av hyresförluster. Av 11 berörda fastigheter äger kommunen 9 av dessa. Beslutet innebär därmed inte några rena kostnadsbesparingar, utan endast en flytt av kostnader. Därtill finns det många osäkerhetsmoment vid flytt av verksamhet, varför kostnaderna för detta är svåra att förutse på förhand. Det är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppgift att samordnaverksamheten effektivt och ta ställning till värdet av den ekonomiska nettoeffekten av nämndens planerade skolnedläggningar.

2. Kommunen i egenskap av planmyndighet.

Marken där flertalet av skolorna och förskolorna är belägna är enligt detaljplan avsedda för skoländamål. För att marken ska kunna nyttjas på annat sätt krävs nya detaljplaner. Kommunenhar lång plankö, varför ändringar kommer att ske långt fram i tiden. Detta försvårarar ändrad användning av byggnaderna på fastigheterna.

3. Lokalsamhällens funktion.

Skolor och förskolor inom lokalsamhällen medför en sammanhållning och gemenskap mellan de boende. Barn får möjlighet att växa upp och umgås i en trygg miljö där skolan/förskolan utgör den sociala knytpunkten. Ofta finns dessutom bara en skola/förskola i området. En nedläggningav denna knytpunkt medför därför att själen av lokalsamhällen riskerar att försvinna. Genom att lägga ned skolor och förskolor på landsbygden sänder politiken signaler om att inte flytta tilllandsbygden. Detta gäller särskilt enheterna i Rappestad,Ljung och Jägarvallen.

4. Viktiga samhällsfunktioner

Många av de berörda skolorna och förskolorna är belägna i närheten av stora och viktiga arbetsgivare inom kommunen. I närheten av Atlasskolan finns exempelvis polis, sjukvård ochdomstol, varför en nedläggning kan medföra konsekvenser som är svåra att förutse på förhand. Förskolan på Teknikringen fyller en viktig funktion i den för kommunens näringslivsutvecklingviktiga teknikbyn Mjärdevi.

5. Nämndens internbudget

Fullmäktige har i december beslutat om nämndens internbudget. Det finns inte stöd i den handlingen för att lägga ned förskolor och skolor. Om nämnden hade redovisat dessa planer iförslag till internbudget hade fullmäktige haft möjlighet att se över konsekvenser för övriga delar av kommunen och då ta ställning till olika åtgärder. Fullmäktiges behörighet att fatta beslut i ärendet. Barn- och ungdomsnämnden har inte varit behörig att fatta beslut i ärendet med anledning av att beslutet avsett frågor av principiell beskaffenhet eller annars av särskild vikt för kommunen. Detta innebär att ärendet utgörs av frågor som ska beslutas av fullmäktige, enligt 5 kap. 1 § kommunallagen.

Ärendet avser frågor som har generell räckvidd och långtgående konsekvenser för kommunens politik och invånare, vilket enligt prop. 1990/91:117 s. 47 och s. 157 medför att ärendet ska anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Därtill har beslutet stor ekonomiskbetydelse för kommunen, vilket enligt kammarrättsmål dom 2019-02-27 mål 514-15 och RÅ 1991 ref. 60 talar för att ärendet ska behandlas av fullmäktige.

Avveckling av en skola i sig har vidare enligt lagkommentaren Dahlman m fl( 2022). en fråga som i sig kan vara av principiell betydelse. I den dom som refereras menade Kammarrätten att: ” Åtgärden påverkar andra verksamhetsområden och får ekonomiska konsekvenser som återverkar på budgeten. Beslutet torde därför kunna vara av sådan större vikt att beslutanderätten principiellt sett bör tillkomma kommunfullmäktige. Även kommunaldemokratiska skäl talar härför”. Dahlman m fl. anför: ”Idag skulle ett beslut om nedläggning av skola enligt vår mening kunna vara en sådan fråga som på grund av dess principiella karaktär i vissa situationer mycket väl kunna ankomma på fullmäktige.” I Kammarrättens dom med målnummer 5277-07 ansåg vidare kommunstyrelsen ha överskridit sin befogenhet genom beslut att lägga ned all komvuxverksamhet i egen regi.

Vi yrkar:

att Barn och ungdomsnämndens beslut om skolnedläggningar tas upp för behandling i fullmäktige.

Vi vill se ett mer positivt klimat för näringslivet

Det nya styret med S+M har fått en mindre bra start vad gäller behandling av företagare. På kort tid har vi sett hur företag som Norins ost, RE-fastigheter, Tonkin och Vasaparken blir illa behandlade. De möter konsekvenserna av ett styrsystem där tjänstemän långt ner i organisationen tar beslut inom ett begränsat perspektiv utan att kommunens näringspolitiska organ, kommunstyrelsen, sedan gör en helhetsbedömning. 

Norins ost har under en längre tid velat köpa en tomt i Kåparp i syfte att utveckla företaget. De får nej för att området ska vikas för IT-teknik, trots att det finns gott om mark i Mjärdevi att utveckla för IT-verksamheter. På bara några månader får de en bra tomt när de vänder sig till Mjölby kommun.

RE-fastigheter vill bygga 40 lägenheter i den äldre delen av Tannefors. Ett lönsamt projekt för kommunen där all infrastruktur finns på plats. De får besked om att de kan återkomma 2028 med sina planer på att investera. Det kom en ny lagstiftning 2021 som gav kommunerna möjlighet att inom lagens ramar lägga ut huvuddelen av planarbetet på extern konsult. Den möjligheten väljer S+M att inte använda, i stället lägger man stora resurser på onödigt arbete med att ordna en plankö och fundera på hur man ska prioritera i den onödiga kön. 

Archie Tonkin driver sitt klassiska företag i Vreta Kloster. Mynt, frimärken och en mängd andra samlarobjekt saluförs i hela landet. I dagarna fick Tonkin en uppmaning från kommunen att lägga ned sin verksamhet senast i april, eftersom det tillfälliga bygglovet upphör att gälla. Finns det inget bättre sätt att behandla en 85-årig företagare som står för en genuin kulturgärning. Varför inte ge företaget möjlighet att avveckla verksamheten på tomten under ett par års tid?

2018 vänder sig Vasaparken till kommunen med en idé om att omvandla tomten med butikslokal, granne med Coop-Vallaplan utmed Malmslättsvägen, till bostäder. Ett projekt med cirka 40 lägenheter. Efter att funderat i tre år bestämmer sig kommunen för att vräka företaget från tomten genom att säga upp tomträttsavtalet. Kommunen med socialdemokrater och moderater i spetsen väljer att agera som slumvärdar. I beslutshandlingen mörkar man att lagen med gällande praxis ställer krav på att det måste finnas stöd i en plan för att säga upp en tomträtt. Kommunen måste därtill visa på ett behov av just den aktuella tomten för att tillgodose ett allmänt ändamål. Kommunen har cirka 4 000 lägenheter i planlagt skede och behöver inte vräka företaget för att säkra bostadsförsörjningen. Med detta agerande skapar kommunen osäkerhet för alla företag i Linköping som nyttjar mark med tomträtt. De kommer nu att möta högre krav på amortering och ränta från banker, eftersom de sitter på en osäker tillgång och ett avtal med en motpart, Linköpings kommun, som är kapabel att ta till olagliga metoder. 

Det är hög tid för kommunstyrelsen att i verklig mening börja styra kommunen. Det behövs mer av central politisk samordning och styrning i syfte att undvika problem för kommuninvånarna. Samtliga fyra ovannämnda fall handlar ytterst om hur mark ska användas. I ett glesbefolkat land som Sverige är det märkligt att man lyckas få till så mycket bråk och strider om markens nyttjande. Linköpingslistan ställer gärna upp och medverkar till nya rutiner och beslutsstrukturer för att få till ett mer positivt klimat för näringslivet i Linköping. 

S-M Styret lägger ner fler skolor

Vi kan inte stå bakom de styrande partiernas önskan att lägga ner dessa skolor. Vi förstår ju orsaken, mot bakgrund av styrets mycket begränsade budget för Barn och ungdomsnämnden, men för oss hade det inte varit aktuellt då vi har helt andra ramar i vår egen budget. Vår budgetram för barn o ungdomsnämnden ligger 81 mkr högre än S-M.

Det måste få finnas luft i systemet för att kunna möta fluktuationer i befolkningstillväxten och vi kan heller inte trycka in hur många elever som helst i klasserna i kvarvarande skolor.

Skolnedläggningar skapar, förutom oro hos elever och vårdnadshavare, också oro hos lärarna och andra yrkesgrupper i skolan. Vi har inte råd att  tappa kompetent personal i skolorna, men med ständiga skolnedläggningar är det en överhängande risk.

Vad gäller lokalkostnader bör man titta på att dra ned på antalet  baracker som kommunen hyr in på olika skolor. Vi menar också att man kan ta tillbaka del av årets hyreshöjning från Lejonfastigheter till nämnden. Denna höjning pga hög indexuppräkning ger en ökad kostnad för nämnden om cirka 50 miljoner och netto för kommunkoncernen ökar skattebelastningen. Vi konstaterar vidare att kommunens resultat 2022 hamnade på +430 miljoner. Vi ser inte behov av ekonomiska skäl  att göra denna drastiska förändring till sommaren.

Nämndinitiativ: Utred ny utomhusscen i Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen ligger strategiskt mitt i Linköpings centrum och har varit en mötesplats
för Linköpingsborna sedan mer än ett sekel. Till parken är det gå- eller cykelavstånd för de
flesta Linköpingsbor, vilket ur miljösynpunkt är mycket attraktivt för att arrangera
gemensamma aktiviteter inom olika kulturområden för våra innevånare.


Förutom en fantastisk natur och fina parkområden, så finns en gammal och utdaterad
utescen som säkert var uppskattad på 1950-talet men inte längre lever upp till vad en
modern stad som Linköping vill visa upp. Scenen är dåligt underhållen, saknar tak ( vilket är
ett problem vid dåligt väder), har inga permanenta sittplatser och inte heller någon
ljudanläggning.

Många andra svenska städer (t.ex. Örebro, Mjölby och Askersund) har en utomhusscen i
centrum som kan användas vid högtidliga arrangemang och festliga tillfällen. Linköping har
varje år arrangemang på Valborgsmässoafton, olika idrottsevenemang, Stadsfesten,
Vinterljus, Nyårsafton etcetera, då tillfälliga stora scener byggs upp.


Föreningen Linköpingsmusikerna, som arrangerar sommarkonserter med linköpingsorkestrar
varje år i Trädgårdsföreningen, har även de påtalat behovet av en modern och
ändamålsenlig scen i Trädgårdsföreningen.

Linköpingslistan föreslår:
att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en ny utescen i Trädgårdsföreningen kan
byggas.

Tack för ett fantastiskt årsmöte

Under onsdagen höll Linköpingslistan sitt årsmöte för 2023. Det blev ett trevligt och välbesökt möte där medlemmarna valde en ny styrelse, diskuterade viktiga frågor och fick sig en historielektion om Linköping.

Närmare 50 personer fanns på plats under Linköpingslistans årsmöte på restaurang Olympia – Da Vinci under onsdagen. Partiets ordförande och tillika mötesordförande, Christer Mård hälsade alla varmt välkomna innan det var dags ta tag i dagordningen.

Årsmötesdeltagarna fick ta del av en gedigen verksamhetsberättelse för 2022. I den stod det förklarat vad partiet har gjort under det gångna året, vilka frågor som har prioriterats, men också hur vi arbetar för att utvecklas och hur visionen ser ut framåt.

Värt att nämna är att Linköpingslistan fick en ny styrelse på plats. Christer Mård kommer att sitta kvar som ordförande i ett år, Vice ordförande Michel Cocozza blev omvald till föreningsstyrelsen i två år, Ingvar Gustavsson blev också omvald i ytterligare två år, Tommy Pettersson, Maria Brahim, Peter Trygg, och Yamina Belkacemi fortsätter sina uppdrag i styrelsen minst ett år. Men efter onsdagens möte står det klart att styrelsen förstärks med ytterligare två namn, då Madelaine Pavlidis och Kader Ahmed valdes in i två år.

Madelaine Pavlidis arbetade inom sjukvården i drygt 40 år, hon har suttit som nämndeman i förvaltningsrätten och varit Landstingspolitiker i Östergötland. Kader Ahmed arbetar som lärare sedan 10 år tillbaka, Kader gör ett stort jobb för nysvenska ungdomar då han agerar länk mellan skola och föräldrar, allt för att hjälpa ungdomar att komma in i samhället. LL är väldigt glada över att dessa personer träder in i styrelsen.

Kvällen avslutades med en historielektion, signerad Hans Nilsson. ”Hasse” är verksam som historiker och forskar inom socialhistoria med fokus på lokalhistoria, familjehistoria, historisk demografi och hälsohistoria. Särskilt den lokalhistoriska publiceringen är omfattande. Årsmötet lyssnade till föreläsningen som handlade om Linköpings historia under 80 och 90-talet. Det var en återblick innehållande politiska beslut och samhällets förändring i stort.

Till sist, stort tack till alla fantastiska medlemmar, nu ser vi till att göra 2023 till ett kanonår.

Linköpingslistan vill bygga en ny ishall

Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i Linköping men alla inom den gruppen har idag inte möjligheten att åka skridskor på sin fritid. I Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet lyfts det fram att alla har rätt till fysisk aktivitet och i Linköping ska det möjliggöras oavsett vilka hinder som finns för individen. På så sätt förbättrar vi allas möjlighet till god hälsa. Att åka skridskor är en sådan aktivitet. Det är oerhört populärt och något många barn och ungdomar vill ägna sig åt. Ett hinder är dock att det saknas en ishall inom rimligt avstånd, vilket också uppmärksammats i ett medborgarförslag.

Varje dag tränar en stor mängd barn ishockey i Linköpings kommun. Linköping HC bedriver del av sin ungdomsverksamhet ute vid uterinken i Ljungsbro. Där är det fullbelagd med olika lags träningar, mellan 16:00-20:45 på vardagar och 08:00 till 17:30 på helgerna. Det handlar om fem årskullar med tio olika träningsgrupper – och siffran kommer att öka. Konståkningsföreningen håller mest till i Stångebro men har ca 350 åkare och det är oftast fullbelagt även där. Utrymmet för spontanidrott är litet och resvägen är dessutom alltför lång. I alla fall om du bor i kommunens södra delar.

Kommunen borde därför undersöka möjligheten att bygga en ishall, liknande Ljungsbro ishall, i Harvestadsområdet eller dess närhet. Det skulle leda till att barn och ungdomar som idag inte har möjligheten att ta sig till träningen på grund av att föräldrarnas arbetstider och lång resväg, får möjlighet till både spontanidrott och föreningsliv.

Sanne Jacob ledamot Kultur och Fritidsnämnden Linköpingslistan

Tony Lönn ledamot Kommunfullmäktige Linköpingslistan

Cecilia Helber kommunalråd, vice ordförande Bildningsnämnden Linköpingslistan 

Dålig behandling av företag

Linköpingsföretaget Vasaparken äger ett hus på Malmslättsvägen, på mark som man nyttjar med tomträtt av kommunen. När man kom med en god idé om att omvandla tomten från butik till bostadsändamål, svarade kommunen med beslut om att vräka företaget från tomten.

Det var 2018 som Vasaparken vände sig till kommunen med begäran om att köpa Inseglet 2 (f.d markisbutik), grannfastigheten till en tomt (Coop på Vallaplan) företaget redan äger. Det blev dock aldrig någon affär, kommunen nekade köpet, valde att säga upp tomträttsavtalet i januari 2022, detta i strid med gällande lagstiftning.

Linköpingslistan lyfter nu frågan i ett nämndinitiativ på Kommunstyrelsen som ska behandlas på nästa sammanträde 7/3.

– Det strider mot kommunallagen att man behandlar företag helt olika. Den stora byggjätten Peab från Stockholm vände sig till kommunen med en bra idé om att bygga bostäder på en tomt i Vidingsjö, en tomt man nyttjade med tomträtt. När Linköpingsföretaget Vasaparken gjorde samma sak svarade kommunen med att säga upp avtalet och vräka dom från tomten. Fullständigt orimligt enligt min mening och även olagligt, säger Michael Cocozza.

Vasaparken hade planerat ett större projekt om att utveckla hela området runt Vallaplan, men S+M styret menar att det inte är möjligt att ändra beslutet.

Det kan man visst det menar Michael.

– Kommunens uppsägning var inte lagenlig. Kommunen måste ha planstöd för en uppsägning. Det fanns inga planer på att omvandla tomten till bostäder. Det var först när företaget vände sig till kommunen med en idé som man bestämde sig för att säga upp avtalet, så kan man inte göra.

Men ska inte alla företag få bjuda på kommunal mark?

– I detta fall hade ett företag marken med tomträtt. Besittningsskyddet för tomträtten är stark och nyttjandet är av äganderättslig karaktär. Vad gäller anbud och markpriser, finns det etablerade markpriser för centrala tomter man kan använda sig av , tex anbuden som kom in på Folkungavallen. Man kan sälja denna tomt marknadsmässigt till Vasaparken, på samma sätt som man ska göra till Peab på tomten i Vidingsjö.

Linköpingslistan är starkt kritiska till hur styret behandlar de lokala företagen.

– S-M styret sprider osäkerhet när det gäller företagens villkor för att verka i Linköping. På annan plats på denna sida kan man läsa om hur man misshandlat företaget Norins ost. Sedan har vi RE-fastigheter som ville bygga 40 lägenheter i den äldre delen av Tannefors, de blev uppmanade att komma tillbaka 2028 och nu detta med vräkning av Vasaparken från en tomt. S-M styret har fått en mindre bra start vad gäller behandlingen av företagen i Linköping.

S-M vill bygga tre nya förlust-P-hus i Vallastaden

Linköpingslistan ser positivt på den fortsatta utvecklingen av bostäder och verksamheter i Vallastaden. Att S-M-styret nu vill bygga tre nya parkeringshus i området, samtliga över marken, är dock allt annat än positivt.

– Kommunens befintliga parkeringshus i Linköping går redan med miljonförluster, således bör inga fler parkeringshus uppföras över mark. Värdefull tomtmark ska användas till att bygga bostäder, säger Mikael Bergström.

S-M-styrets plan för Östra Valla är att bygga tre nya parkeringshus som ska placeras vid så kallade målpunkter. I verkligheten är tanken att samtliga p-hus ska placeras inne bland andra bebyggelser – och byggas över marken.  

– Läget är märkligt valt. Med tanke på att man aktivt vill begränsa biltrafik så borde placeringen vara i anslutning till en knutpunkt för kollektivtrafik (och i Linköping betyder det i princip bara resecentrum) inte i stadens ytterkant. Kostnaderna kommer fortsatt att vara höga och svårplanerade, de boende kommer att omges av trafik och sakna en snabb och enkel tillgång till sitt valda transportmedel. Det blir varken hackat eller malet.

Och det finns fler problem.

– Som planerna ser ut just nu kommer det bli dyrare att bo och bygga. Kommunens kostnader kommer att öka, boende i området kommer inte trivas lika bra och en stor del av befolkningen kommer att exkluderas från området.

Linköpingslistans lösning är att istället bygga parkeringshusen under jord.

– Marken under jord har ett värde som ska tas tillvara på. Hyresgästerna skulle få närhet till sin parkering, fler bostäder hade kunnat byggas och marken hade kunnat nyttjas för bättre bostadsändamål. Parkeringshus är sällan vackra byggnader, titta bara på resultatet vid nya simhallen, avslutar Mikael Bergström.

Justera driftbidraget för föreningar som driver sina egna anläggningar

Det är glädjande att även Liberalerna nu ser behovet av att öka stödet till föreningar som driver sina anläggningar själva. Vi har i Linköping idag, föreningar som driver idrottsanläggningar i egen regi för att främja en meningsfull fritid för Linköpings ungdomar. Detta med ett driftsbidrag som inte justerats sedan 1995(!). Det är inte längre frågan om dessa aktörer får lägga ner sin verksamhet utan när det blir, om inte kommunen justerar driftsbidraget för föreningarna.

I Linköpingslistans program är just detta en prioriterad fråga. Intressant och bra att Liberalerna vill detsamma som vi. Möjligtvis lite förvånade att förslaget kommer efter någon månad i opposition. Varför hände inget under åren 2019-2022?

Under valrörelsen redovisade vi vad stödet skulle ha varit om Kommunen följt uppräkning. En ökning med 50 procent jämfört med stödet 1995. Vi anser dock att detta inte är en relevant jämförelse. Vi vet alla att kostnaden ökat betydligt mer än så. Det behövs en ordentlig diskussion om vad som är en lämplig kompensation till dessa knappt 80 föreningar som berörs. Hur mycket har inte fotbollsföreningar som ex Kenty,Derby, Ljungsbro och Malmslätt tappat under de senaste 27 åren? Det gäller så klart även ridklubbar,gymnastikklubbar,scouter mm

Hur tänker Du i denna fråga? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har tankar, funderingar eller helt enkelt erfarenhet av att försöka få en föreningsverksamhet att gå ihop. Vi har dessutom listan på alla föreningar som kämpar och sliter.

Den här frågan är viktig för Linköpingslistan.

Tveka inte- hör av dig till oss!

Christer Mård

Ordförande

Vi fortsätter arbeta för att bevara en av Sveriges mest unika miljöer

Turerna kring Tinnerbäcksbadet (Tinnis) har varit många de senaste åren. Nu väntar en ny utredning på det tidigare tagna beslutet om att i princip halvera Tinnis badsjö. Linköpingslistan hoppas att den nya utredningen kommer leda till ett bättre beslut.

Beslutet som togs innebär bland annat att man måste leda vattnet över Hamngatan på något sätt och det i sin tur innebär att man måste anlägga, inte bara en, utan två nya broar.

– Det här projektet kommer att kosta runt 250 miljoner kronor och det är verkligen inte jordnötter i det här sammanhanget. Jag hoppas att förnuftet kommer att segra, att man gör det här på ett smidigt sätt och inte förstör de möjligheter ett integrerat bad har, säger Hans Nilsson, Administratör på Tinnis.nu och initiativtagare för Rädda Tinnis.

En av Linköpingslistans viktigaste frågor inför valet var att bevara nuvarande storlek på Tinnis badsjö. Men varför är frågan så viktig för partiet?

– Det är en unik anläggning och vi har så svårt att förstå varför man har försökt att trolla bort en miljö som egentligen inte finns någon annanstans i hela Sverige. När jag går förbi här nästan varje sommardag ser jag hur många som uppskattar badsjön. Alla människor har inte möjligheten att åka till en sommarstuga, resa utomlands eller ta sig till andra bad i kommunen, säger Christer Mårdh.

När utredningen ska vara klar och när det ska finnas ett beslut på plats, är det ännu ingen som vet.

– Vi efterlyser just det, både vilka direktiv som går ut, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Det brådskar i den meningen att det här är en arbetsplats och kommer vara så i många år framöver, oavsett vad som händer.  Att återställa till det som var tidigare är lättare än att göra stora förändringar, säger Hans Nilsson.

LL kommer fortsätta att arbeta med frågan på olika sätt.

– Utifrån vår utgångspunkt kan vi bara trycka på hela tiden. Se till att aktualisera frågan i fullmäktige, nämnder och på andra ställen där vi har inflytande. Det viktigaste just nu är att inse att det som man hade som tanke från början inte kommer att infrias av ekonomiska skäl säger, Christer Mårdh och fortsätter.

– Alla har någon gång varit överens om att det ska gå så snabbt som möjligt så vi hoppas på ett snabbt och smidigt beslut på den här utredningen. Vi får vara en motor som pushar på från Linköpingslistan.

Motion – Installation av No Fall utrustning i Stångebro Ishall för en jämlik idrott

Linköpings konståkningsförening bedriver idag verksamhet på Stångebro sportfält för ca 350 aktiva åkare i allt från skridskoskola, motionsgrupper och elitverksamhet. De allra flesta utövarna är flickor; ingen utövare har något fysiskt funktionshinder eftersom det i nuläget saknas utrustning för att möta dessa utövare.

 Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet lyfter fram kommunens och idrottsrörelsens ansvar att tillsammans skapa bra och rättvisa förutsättningar för möjligheter till fysisk aktivitet och vikten av en jämställd idrott. Prioriterade grupper, enligt programmet, är bland annat barn i förskoleåldern samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Flickors idrottsutövande nämns också som ett fokusområde särskilt som flickor i högre grad än pojkar väljer att sluta idrotta tidigare i livet. 

På flera orter i Sverige (Borås, Malmö, Nacka, Trollhättan, Västerås, Luleå) har en så kallad No Fall utrustning installerats i samverkan med föreningar och parasportförbund för att göra idrotten mer tillgänglig och jämlik. Detta har lett till att funktionshindrade barn och ungdomar som tidigare varit exkluderade från idrottsaktiviteter i ishallar nu får prova dessa på lika villkor. No Fall utrustning kan i förlängningen eventuellt också leda till att fler barn i förskoleåldern väljer att aktivera sig och att fler flickor väljer att fortsätta sitt idrottsutövande.

Linköpingslistan föreslår:

att utrustningen No Fall installeras i Stångebrohallen i syfte att funktionshindrade ska få möjlighet att träna och åka skridskor.

Cecilia Helber (LL)

Motion – Vi vill ha en säker cykelväg mellan Nykils skola och motionsspåret 

Linköping är en av Europas bästa cykelstäder och enligt Linköpings kommuns cykelplan för 2028 är målsättningen att bli bäst. Mot bakgrund av detta är det en nödvändighet att se till att Nykil får en trygg och säker cykelväg mellan skolan och motionsspåret.  

Motionsspåret fyller en viktig funktion för boende i Nykil. Skolan har aktiviteter i motionsspåret, spåret används ofta för att motionera och promenera och det är en bra samlingspunkt för familjer. Problemet är att i nuläget saknas en trygg och säker väg mellan Nykils skola och det närliggande motionsspåret. Vägen som finns idag är delvis skymd och hårt trafikerad, vilket inte alls är en optimal situation för en skolungdom som vill cykla till motionsspåret. 

I Linköpings kommun cykelplan för 2028 framgår också vikten av att sätta fotgängarnas och cyklisternas intresse i första hand. För att Linköping ska lyckas med att bli Europas bästa cykelstad krävs det att kommunen fortsätter arbetet med att bygga ett säkert, tryggt och välskött cykelnätverk såväl i tätorten Linköping som i de omkringliggande tätorterna. 

Linköpingslistan menar att med en ny cykelväg skulle boende och skolelever i Nykil få möjligheten, att på ett säkert sätt transportera sig till motionsspåret, utan att behöva färdas på den väg som idag trafikeras med tunga fordon och personbilar. 

Linköpingslistan föreslår: 
Att bygga en ny cykelväg mellan Nykils skola och motionsspåret 

Rickard Söderström (LL)

Öppna bolagens stämmor för medborgarna

Linköpingsborna ska bemötas med mer öppenhet. Ett steg i rätt riktning, i syfte att uppnå en högre grad av transparens i kommunen, hade varit öppna årsstämmor hos de kommunala bolagen.

I dagens ordning har de kommunala bolagen, Stångåstaden, Tekniska Verken, Lejonfastigheter, St Kors, Visit och Mjärdevi och Science park stängda årsstämmor. Detta innebär att endast de fullmäktige valda stämmombuden och fullmäktigeledamöter har närvarorätt på årsstämman.

– Linköpingsborna är indirekt ägare av bolagen och bör behandlas som sådana. Vi vill ge allmänheten en möjlighet att få närvara och ställa frågor till bolagsledningen. Ökar transparensen, ökar också med största sannolikhet det medborgerliga engagemanget, säger Michael Cocozza.

Mot bakgrund av detta vill Linköpingslistan se öppna årsstämmor hos tidigare nämnda bolag, likt den ordning som tillämpas av statliga Vattenfall AB. Således skulle medborgarna ges möjligheten att bättre lära känna de kommunala företagen.

– Det är högst nödvändigt att arbeta med att förbättra informationen om stadens bolag och ge medborgarna en möjlighet att engagera sig, det är viktigt såväl utifrån ett medborgar- som ett ägarperspektiv, säger Michael Cocozza.

Detta är ett nämndinitiativet som togs upp den 24/1 i Kommunstyrelsen.


Dubbla smällar för Stångåstadens hyresgäster

Majoriteten i Linköpings kommunfullmäktige har tagit beslut om att höja AB Stångåstadens avkastningskrav från 62 miljoner kronor till 100 miljoner kronor för 2023. Detta innebär en höjning med 38 miljoner kronor, vilket motsvarar en höjning med cirka 240 kronor i månaden per lägenhet där Stångåstaden är hyresvärd.

Det är inte förbjudet att utkräva en avkastning från Stångåstaden, men att öka avkastning med över 50 procent, mitt under den högsta inflationen på många år, är direkt okänsligt av bland annat Moderaterna och Socialdemokraterna.

Hela samhället och alla medborgare lever just nu med kraftigt ökade kostnader, det handlar exempelvis om höjda räntor, skenande elkostnader och ökade matkostnader. Som en konsekvens av inflationen har även andra utgifter ökat och grävt djupa hål i hushållens plånböcker. Trots detta anser nu majoriteten i kommunfullmäktige att det är lämpligt att göra denna höjning. Majoriteten slår alltså till med att höja avkastningskrav med ytterligare 38 miljoner kronor. 

På grund av räntehöjningar, högt elpris och hög inflation kommer årets hyresförhandlingar förmodligen att leda till att hyrorna höjs väsentligt mer än vad som har varit fallet de senaste åren. I och med beslutet från kommunfullmäktige väntas nu inte bara en, utan dubbla smällar för hyresgästerna.

Linköpingslistan föreslår att utdelningen från Stångåstaden blir realt oförändrad med hänsyn tagen till inflationen. Detta innebär att Stångåstaden inte behöver göra en högre vinst och därmed inte höja hyrorna i samma omfattning. Linköpingslistan är för att i högre grad öka utdelningsnivån från de kommunala bolagen, men det ska av fördelningspolitiska skäl inte gälla Stångåstaden.

// Tony Lönn

Linköpingslistan prioriterar kunskap

Under torsdagskvällen bjöd Linköpingslistan in till medlemsmöte för nyvalda politiker. Kvällen bjöd på information om vad som komma skall, partiets visioner och en hel del historia.

Partiets ordförande, Christer Mård öppnade mötet tillsammans med Linköpingslistans nya kommunalråd, Cecilia Helber. Medlemsmötet hölls på Östergötlands Museum och riktade sig framförallt till de nyvalda personerna som kommer att företräda partiet på olika förtroendeposter.

– Det är alltid bra att träffa medlemmar och känna att vi är en grupp som håller samman. Syftet med mötet var att skapa en trygghet för de personer som ska representera oss, förklara hur de kan få hjälp men också tala om vad vi har för förväntningar, säger Christer Mårdh.

Något som Christer Mårdh poängterade vid ett flertal tillfällen under kvällen var att Linköpingslistan skiljer sig från andra partier.

– Vi prioriterar kunskap inne i olika nämnder och styrelser, man ska veta något om det man är med och beslutar om, det tycker jag andra partier saknar.

Linköpingslistan kommer ha representanter i kommunfullmäktige, olika nämnder och bolagsstyrelser. 47-årige Rickard Söderström är en av personerna som för första gången kommer ha ett förtroendeuppdrag inom politiken.

– Jag tror att det finns möjlighet att förändra mycket, med nyfikenhet och stort engagemang kan man komma väldigt långt. En enorm styrka med LL är att vi har bred kunskap och otroligt mycket erfarenhet inom partiet, säger Rickard Söderström.

LL har många medlemmar som är etablerade i Linköping inom flera olika områden, inte minst inom föreningslivet.

– Först och främst står Linköpinglistan för vad som är bäst för Linköping. Jag är övertygad om att föreningslivet är en nyckelkomponent för att göra Sverige starkt. Delar av föreningslivet håller på att tappa sin plats i samhället vilket jag anser är en stor förlust för våra barn. För mig som utlänning erbjöd idrotten en fantastisk möjlighet till att integreras. Utan att kunna språket tillhörde jag ett gäng av svenskar och kände mig som hemma, allt detta står LL för, säger Mike Helber.

Kvällen innehöll dock mer än bara information och politik. Efter att mötet hade avslutats väntade fika, följt av en guidning i det nyrenoverade museet, något som var mycket uppskattat.

– Det är jättebra att få lära känna de som finns med i partiet på våra förtroendeposter. Jag fikade med två personer jag aldrig hade träffat tidigare, vi hade jättemycket gemensamt och delade samma åsikter och värderingar, säger Peter Hammers.

Det blev sannerligen en trevlig och lyckad kväll. Nu väntar hårt arbete för att visa kommuninvånarna att Linköpingslistan kan göra Linköping bättre.

– Det finns stora möjligheter men det är klart det är en utmaning. Hur ska vi lyckas behålla de nio tusen som röstade på oss, men framförallt, hur ska vi få nio tusen till, eller åtminstone tre tusen till att rösta på oss. Vi siktar på ett tvåsiffrigt val om fyra år och då måste vi vara duktiga nu, avslutar Christer Mårdh.

En ansvarsfull budget för Linköping 2023

En budget för långsiktighet, trygghet och integration. Linköping är en välskött kommun. Detta syns inte minst av att kommunen under de senaste åren har gått med stora överskott i verksamheten. Kommunen står nu inför stora utmaningar.

LinköpingsListan presenterar ett budgetförslag som möjliggör åtgärder vilka gör långsiktig skillnad för Linköpings medborgare i alla åldrar och samhällsskikt. Samtliga förslag samverkar i syfte att uppnå ett tryggt, trivsamt och inkluderande Linköping. För att bekämpa gängkriminaliteten krävs såväl direkta åtgärder som långsiktiga åtgärder.

De långsiktiga åtgärderna är särskilt viktiga för att komma åt de bakomliggande strukturella
problemen. Åtgärder behöver vidtas inom flertalet områden, bland annat inom socialtjänst, arbetsliv och skola, för att nå önskad effekt. Kommunens övergripande ekonomiska situation bör stå klar för medborgarna när ställning ska tas till hur mycket av sparade resurser som är rimligt att använda.

Linköpingslistans Valtidning

Linköpingslistan har producerat en bilaga som delades ut till kommuninvånare i Linköping den 11 juni.

Busstur utan busskur!

Rubriken travesterar på den usla servicen som Linköping erbjuder långfärdsbussars resenärer! För många är bussresande ett allt mer lockande nöje som blir ett miljövänligare alternativ till den egna bilen. Ett önskvärt krav för att göra detta mer attraktivt är att skapa en modern terminal för fjärrbussarna.

Var nyligen i Helsingborg och blev imponerad av stadens bussterminal som hade det mesta – allt under tak och ett stort P-hus med serviceanläggningar i direkt anslutning.

Eftersom det behövs goda ideer som kan bli verklighet – skicka någon trafikplanerare till Helsingborg för att inspireras!

Långbänken verkar just nu luta bakåt och vi halkar allt längre ner på många jämförelselistor! Växtvärken för att öka innevånarantalet får inte gå ut över trivsel och välbeffinnandet för oss redan boende, vi har så mycket bra som vi bör vårda och förbättra!

Rolf Ö Johansson
Linköpingslistan

Tinnis ska bevaras!
Hörsamma Linköpingsborna – bevara badsjön

Linköping 2021-11-13

Diskussionen om Tinnis på denna sida har utgått från att man dels behöver byta ut den befintliga kulverten, dels att det krävs en omfattande reningsanläggning. Det finns inget konstaterat större fel på befintlig kulvert. Den går att köra ytterligare i många år. Enligt Folkhälsomyndigheten behöver en konstgjord badsjö inte uppfylla de omfattande krav som ställs på bassängbad. Tinnis bör enligt Folkhälsomyndigheten klassas som ett naturbad, vilket det i dagsläget inte finns några nationella riktlinjer för i Sverige. Örebro kommun, som har två naturbad, har endast pumpar som håller vatten i rörelse, dimensionerade för storleken på badet. Efter säsongen tappas vattnet ur. Vattenkvalitetsmätningar i naturbaden i Örebro genomförs på samma sätt som för andra badplatser i kommunen och bedöms efter de riktlinjer som finns för badsjöar. Felaktiga påstående om tekniska aspekter, rening och kulvert, har fått styra inriktningen på att halvera badsjöns storlek. 

De av kommunen framtagna förslagen för badsjön Tinnis innebär att en ny, mycket mindre badsjö ska uppföras till förmån för större parkyta, borttagande av kulvert som ersätts med en öppen bäck och ny cykelväg. Denna linje innebär att man drar på med onödiga kostnader i nivån 300 miljoner och samtidigt förstör en omtyckt miljö i Linköping. Det finns också en moralisk aspekt i denna fråga. När simhallen placerades vid Tinnerbäcksbadet var det närheten till badet med en intakt badsjö man visade i bilder. Man bör stå vid sitt ord och hålla vad man lovat med de fina bilderna.

Linköpingsuppropet, Tinnis.nu har tagit fram ett förslag, som man valt att kalla Linje 4.Förslaget innebär att en stor badsjö som möjligt ska behållas, utvecklas och moderniseras till förmån för det kulturarv som badsjön utgör. Genom verkställande av Linje 4 blir Tinnis en badsjö värd namnet. Förslaget skulle även innebära att hela området med simhall, bassäng och badsjö blir en sammanhållen plats för bad, rekreation och upplevelser för Linköpingsbor och turister i alla åldrar och samhällsskikt. Linköpingslistan ställer sig bakom tankarna i Linje 4. Komplettera Tinnis med en bassäng för de mindre barnen. Kör igång befintlig anläggning som den står. Dra ned investeringsnivån, spara pengar och behåll den miljö som en stor majoritet av Linköpingsborna vill bevara.

Peter Trygg

Christer Mård

Stor majoritet för att bevara Tinnis


Öka badmöjligheterna i Linköping

Linköping 2021-07-07

Det är ingen tvekan om att bad och badplatser engagerar vi som bor i Linköping. Det är bara att titta på alla förslag som lämnas in till kommunen och hur de gillas av andra. Larm kommer också från ansvariga om att simkunnigheten riskerar att försämras. Vi i LinköpingsListan LL vill och kommer att verka för att Tinnis badsjö blir kvar. En självklarhet för oss. Vi förstår inte varför övriga partier tillsätter en grupp för att utreda detta – skriva arrendeavtal med markägarna till Lagunen i Slaka och vi vill göra platsen till en bra och säker badplats – öka det ekonomiska stödet till badbassängerna i bl annat Vikingstad, Linghem, Ljungsbro och Glyttinge. De är mycket viktiga när det gäller bad och simkunnighet. För att öka säkerheten vill vi att kommunen tillsammans med ex Lass utbildar fler badvakter som får sommarjobb på kommunens badplatser. Kommunen har redan idag sommarjobbsplatser att fördela. När det gäller trivsel och skötsel så anser vi att detta skulle kunna vara bra första arbete för de som står utanför arbetsmarknaden idag. En win-win situation. Till sist; vore det inte en självklarhet att kommunens alla badplatser är utformade så att ALLA kan besöka och nyttja badplatsen. Idag är det enligt tidningsuppgifter 3 badplatser som är handikappanpassade. Man måste fråga sig Hur är det möjligt?

Christer Mård

Ordförande Linköpingslistan

Läs även artikeln på lkpg.news

Motion – Höj nivån på habiliteringsersättningen

Linköping 2021-05-20

Motion till kommunfullmäktige

De personer som omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS-lagen, har rätt till särskilda insatser. Dessa insatser finns med anledning av funktionshindrades rätt till samma möjlighet att delta i arbete, utbildning och sysselsättning som andra. Av dessa insatser utgörs en del av en form av sysselsättning kallad daglig verksamhet. Syftet med denna insats är att personer som saknar möjlighet att arbete på den öppna arbetsmarknaden ska kunna sysselsätta sig och även erhålla en mindre ersättning varje månad, en så kallad habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är även till för att stärka ekonomin för en grupp, som ofta har en ansträngd privatekonomi. I Linköpings kommun uppgår denna ersättning idag till 10 kr per timme.

En person med funktionsnedsättning har många utmaningar i vardagen, som andra personer ofta inte behöver uppleva. Sådana utmaningar hänför sig bland annat till svårigheter att förflytta sig samt svårigheter att klara av andra vardagliga sysslor. Dessa utmaningar ger upphov till diverse kostnader, som i mångt och mycket belastar personen själv, så som kostnad för; färdtjänst, diverse övriga hjälpmedel och deltagande i fritidsaktiviteter. Det finns ofta även behov av anpassningar i hemmet och annan assistans som även medför kostnader som belastar personen i fråga. Att klara av att betala för sina basala behov och tillkommande kostnader med den sparsamma inkomst som många personer med funktionsnedsättning har, är långt ifrån självklart. Detta särskilt för de som bor ensamma och inte har familj som kan hjälpa till med försörjningen.

För att öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning bör den ersättning som dessa personer erhåller från det offentliga täcka personernas basala behov samt även ge visst ekonomiskt utrymme i övrigt. Den habiliteringsersättning som utgår för en dag inom daglig verksamhet täcker inte ens den dagliga lunchkostnaden och kostnaden för resa till och från verksamheten. Med anledning av att habiliteringsersättningen för daglig verksamhet för många deltagare utgör ett erkännande av den tid de lägger ned i arbetsträning bör deltagande i sådan verksamhet ge en synlig ekonomisk förtjänst. Vid arbetet med en förbättring av de insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till enligt lag bör därför en högre nivå på habilitetsersättningen ges hög prioritet. Mot bakgrund av att Linköpings kommun år 2020 erhöll statligt bidrag för ca 95 procent av kommunens kostnader avseende habiliteringsersättning bör det finnas utrymme för en höjning av nivån på ersättningen.

Linköpingslistan föreslår:
att fullmäktige beslutar att nivån på habiliteringsersättningen i daglig verksamhet höjs till 15 kr per timme.

Michael Cocozza

Nämndinitiativ – försörjningsstöd


Linköpings kommun utgjordes år 2020 av 78 367 hushåll. 37 646 av dessa, motsvarande 48 procent, utgjordes av hushåll med ensamstående (singelhushåll). Enligt uppgift från social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun finns idag 3 400 hushåll i Linköping som har beviljat försörjningsstöd. Av dessa är 2 600 singelhushåll, motsvarande 76 procent.

Träning för funktionshindrade

”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis & Svettis. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och delvis speciell maskinutrustning.

Vi behöver inte spara mera

Kommunens resultat för 2020 pekar mot ett överskott om 473 miljoner.

Fortsätt att ge gymnasieeleverna matkuponger


Linköping valde i likhet med en rad andra kommuner att erbjuda gymnasieelever skolmat via matkuponger till restauranger under förra vårens distansundervisning, dessa var värda 75 kronor. Lunchkupongerna fick nyttjas på ett stort antal restauranger i kommunen. I samband med lanseringen framhöll ansvarigt kommunalråd att det var viktigt att stödja restaurangbranschen i kommunen som drabbats hårt av pandemin. Bildningsnämnden fattade i december ett annat beslut, nu ska eleverna istället erbjudas kommunala matlådor under tiden med distansundervisning. Kommunalrådet framförde då i samband med förändringen vikten av att eleverna får en näringsriktig måltid. Som om våra restauratörer i Linköping inte skulle hålla med näringsriktig kost. 

Restaurangbranschen är hårt drabbad med anledning av restriktionerna. Restriktionerna som gäller nu är strängare och mer kännbara än i våras. Fler restaurangbolag riskerar konkurs och arbetslöshet för personalen.

De lunchkuponger som dagligen användes förra året i Linköpings restauranger och pizzerior utgjorde ett utmärkt sätt att stötta den krisande branschen. På Correns debattsida 12–13/1 framför kommunledning värdet av en levande innerstad där restauranger utgör ett väsentligt inslag. Detta samtidigt som man tagit bort stödet via lunchkuponger till eleverna. Kommunens handlingar stämmer inte riktigt överens med de fina orden.


Linköpingslistan anser att kommunen ska göra om och göra rätt. Linköpings kommun bör fortsätta ge gymnasieelever matkuponger vilket är ett utmärkt sätt att stötta restauranger i vår kommun så länge som de är förhindrade att driva sin verksamhet i sedvanlig utsträckning.

Peter Trygg, entreprenör
Hassan Deri, jurist
Christer Mård, styrelseproffs

Linköpingslistan (LL)  

Enkel fråga – Kommunfullmäktige 24/11-20


Träning och friskvård för personer med funktionsnedsättning
Kommunen har för närvarande ett samverkansavtal med Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis & Svettis avseende träning, friskvård och gym. Detta avtal upphör
2020-12-31. Verksamheten har kostat 300 000kr per år och pågått under en längre tid.
Det finns idag en oro bland brukarna om vad som händer med verksamheten efter nyår. Enligt uppgift i Corren ska verksamheten läggas ned.

  1. Finns det lagliga hinder att förlänga avtalet 6 månader för att under tiden göra en LOU- upphandling?
  2. Innebär ett stöd till träning för personer med funktionsnedsättning att man bryter mot principen om likabehandling av medborgarna?
  3. Fanns det vid tidpunkt för beslut om indraget anslag kännedom om att kommunens samlade överskott skulle komma att landa på 160 miljoner?
  4. Mot bakgrund av att överskottet i år beräknas till 160 miljoner kronor, finns det då starka ekonomiska skäl för att lägga ned en verksamhet som kostar 300 000 kr och som vänder sig till en grupp som har ett synnerligt starkt behov av verksamheten?

    Michael Cocozza
    LinköpingsListan (LL)


Interpellation


SVT gjorde i början av året ett antal reportage om kommunernas rutiner vad gäller omhändertagande av barn som far illa. Man berörde då särskilt de anmälningar som inte går till utredning utan hamnar i ”slaskpärmar” eller kronologiska pärmar. I reportagen förekommer kritik från polismyndigheten gentemot kommunerna för brister i hantering när det gäller fall med återkommande orosanmälningar som hamnar i pärmarna. I ett av reportagen menar en docent vid Linköpings Universitet att hon i samband med sin forskning hittat fall med återkommande orosanmälningar gällande svåra fall som hamnat i pärmarna.
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-orosanmalningar-om-barn-som-far-illa- hamnar-i-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-forklarar-sa-fungerar-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialtjansten-hade-ingen-aning-om-barnen-i- slaskparmen
Med anledning av de frågor som kommer upp i reportagen önskar Linköpingslistan ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
• Hur många orosanmälningar gällande barn kom det in totalt till socialförvaltningen 2020.
Hur många av de anmälningar som kom in 2020 är per 31/12-2020 placerade i kronologiska pärmar och inte föremål utredningar?
• Förekommer det en intern kvalitetssäkring av processen i syfte att hitta barn som återanmäls flera gånger, hamnar i de kronologiska pärmarna, och förmodligen far illa? Om ja, hur är denna kvalitetssäkring upplagd?
• Hur ser fördelning av den totala mängden orosanmälningar ut på olika slag av anmälare? Hur är fördelning inom gruppen professionella anmälare? (Polis, BVC, förskola, psykiatri med flera)? Ser kommunen att det är någon av de professionella grupperna som har brister i rutiner när det gäller orosanmälningar?

Michael Cocozza (LL)