Linköpingslistan är en lokal politisk förening i Linköping och Östergötland. Vill du bli medlem?

Gör så här: betala 200 kr till Swish 123 406 7138, Bankgiro: 5616-5863.
Varmt välkommen!

S-M Styret lägger ner fler skolor

Vi kan inte stå bakom de styrande partiernas önskan att lägga ner dessa skolor. Vi förstår ju orsaken, mot bakgrund av styrets mycket begränsade budget för Barn och ungdomsnämnden, men för oss hade det inte varit aktuellt då vi har helt andra ramar i vår egen budget. Vår budgetram för barn o ungdomsnämnden ligger 81 mkr högre än S-M.

Det måste få finnas luft i systemet för att kunna möta fluktuationer i befolkningstillväxten och vi kan heller inte trycka in hur många elever som helst i klasserna i kvarvarande skolor.

Skolnedläggningar skapar, förutom oro hos elever och vårdnadshavare, också oro hos lärarna och andra yrkesgrupper i skolan. Vi har inte råd att  tappa kompetent personal i skolorna, men med ständiga skolnedläggningar är det en överhängande risk.

Vad gäller lokalkostnader bör man titta på att dra ned på antalet  baracker som kommunen hyr in på olika skolor. Vi menar också att man kan ta tillbaka del av årets hyreshöjning från Lejonfastigheter till nämnden. Denna höjning pga hög indexuppräkning ger en ökad kostnad för nämnden om cirka 50 miljoner och netto för kommunkoncernen ökar skattebelastningen. Vi konstaterar vidare att kommunens resultat 2022 hamnade på +430 miljoner. Vi ser inte behov av ekonomiska skäl  att göra denna drastiska förändring till sommaren.

Nämndinitiativ: Utred ny utomhusscen i Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen ligger strategiskt mitt i Linköpings centrum och har varit en mötesplats
för Linköpingsborna sedan mer än ett sekel. Till parken är det gå- eller cykelavstånd för de
flesta Linköpingsbor, vilket ur miljösynpunkt är mycket attraktivt för att arrangera
gemensamma aktiviteter inom olika kulturområden för våra innevånare.


Förutom en fantastisk natur och fina parkområden, så finns en gammal och utdaterad
utescen som säkert var uppskattad på 1950-talet men inte längre lever upp till vad en
modern stad som Linköping vill visa upp. Scenen är dåligt underhållen, saknar tak ( vilket är
ett problem vid dåligt väder), har inga permanenta sittplatser och inte heller någon
ljudanläggning.

Många andra svenska städer (t.ex. Örebro, Mjölby och Askersund) har en utomhusscen i
centrum som kan användas vid högtidliga arrangemang och festliga tillfällen. Linköping har
varje år arrangemang på Valborgsmässoafton, olika idrottsevenemang, Stadsfesten,
Vinterljus, Nyårsafton etcetera, då tillfälliga stora scener byggs upp.


Föreningen Linköpingsmusikerna, som arrangerar sommarkonserter med linköpingsorkestrar
varje år i Trädgårdsföreningen, har även de påtalat behovet av en modern och
ändamålsenlig scen i Trädgårdsföreningen.

Linköpingslistan föreslår:
att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en ny utescen i Trädgårdsföreningen kan
byggas.

Tack för ett fantastiskt årsmöte

Under onsdagen höll Linköpingslistan sitt årsmöte för 2023. Det blev ett trevligt och välbesökt möte där medlemmarna valde en ny styrelse, diskuterade viktiga frågor och fick sig en historielektion om Linköping.

Närmare 50 personer fanns på plats under Linköpingslistans årsmöte på restaurang Olympia – Da Vinci under onsdagen. Partiets ordförande och tillika mötesordförande, Christer Mård hälsade alla varmt välkomna innan det var dags ta tag i dagordningen.

Årsmötesdeltagarna fick ta del av en gedigen verksamhetsberättelse för 2022. I den stod det förklarat vad partiet har gjort under det gångna året, vilka frågor som har prioriterats, men också hur vi arbetar för att utvecklas och hur visionen ser ut framåt.

Värt att nämna är att Linköpingslistan fick en ny styrelse på plats. Christer Mård kommer att sitta kvar som ordförande i ett år, Vice ordförande Michel Cocozza blev omvald till föreningsstyrelsen i två år, Ingvar Gustavsson blev också omvald i ytterligare två år, Tommy Pettersson, Maria Brahim, Peter Trygg, och Yamina Belkacemi fortsätter sina uppdrag i styrelsen minst ett år. Men efter onsdagens möte står det klart att styrelsen förstärks med ytterligare två namn, då Madelaine Pavlidis och Kader Ahmed valdes in i två år.

Madelaine Pavlidis arbetade inom sjukvården i drygt 40 år, hon har suttit som nämndeman i förvaltningsrätten och varit Landstingspolitiker i Östergötland. Kader Ahmed arbetar som lärare sedan 10 år tillbaka, Kader gör ett stort jobb för nysvenska ungdomar då han agerar länk mellan skola och föräldrar, allt för att hjälpa ungdomar att komma in i samhället. LL är väldigt glada över att dessa personer träder in i styrelsen.

Kvällen avslutades med en historielektion, signerad Hans Nilsson. ”Hasse” är verksam som historiker och forskar inom socialhistoria med fokus på lokalhistoria, familjehistoria, historisk demografi och hälsohistoria. Särskilt den lokalhistoriska publiceringen är omfattande. Årsmötet lyssnade till föreläsningen som handlade om Linköpings historia under 80 och 90-talet. Det var en återblick innehållande politiska beslut och samhällets förändring i stort.

Till sist, stort tack till alla fantastiska medlemmar, nu ser vi till att göra 2023 till ett kanonår.

Linköpingslistan vill bygga en ny ishall

Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i Linköping men alla inom den gruppen har idag inte möjligheten att åka skridskor på sin fritid. I Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet lyfts det fram att alla har rätt till fysisk aktivitet och i Linköping ska det möjliggöras oavsett vilka hinder som finns för individen. På så sätt förbättrar vi allas möjlighet till god hälsa. Att åka skridskor är en sådan aktivitet. Det är oerhört populärt och något många barn och ungdomar vill ägna sig åt. Ett hinder är dock att det saknas en ishall inom rimligt avstånd, vilket också uppmärksammats i ett medborgarförslag.

Varje dag tränar en stor mängd barn ishockey i Linköpings kommun. Linköping HC bedriver del av sin ungdomsverksamhet ute vid uterinken i Ljungsbro. Där är det fullbelagd med olika lags träningar, mellan 16:00-20:45 på vardagar och 08:00 till 17:30 på helgerna. Det handlar om fem årskullar med tio olika träningsgrupper – och siffran kommer att öka. Konståkningsföreningen håller mest till i Stångebro men har ca 350 åkare och det är oftast fullbelagt även där. Utrymmet för spontanidrott är litet och resvägen är dessutom alltför lång. I alla fall om du bor i kommunens södra delar.

Kommunen borde därför undersöka möjligheten att bygga en ishall, liknande Ljungsbro ishall, i Harvestadsområdet eller dess närhet. Det skulle leda till att barn och ungdomar som idag inte har möjligheten att ta sig till träningen på grund av att föräldrarnas arbetstider och lång resväg, får möjlighet till både spontanidrott och föreningsliv.

Sanne Jacob ledamot Kultur och Fritidsnämnden Linköpingslistan

Tony Lönn ledamot Kommunfullmäktige Linköpingslistan

Cecilia Helber kommunalråd, vice ordförande Bildningsnämnden Linköpingslistan 

Dålig behandling av företag

Linköpingsföretaget Vasaparken äger ett hus på Malmslättsvägen, på mark som man nyttjar med tomträtt av kommunen. När man kom med en god idé om att omvandla tomten från butik till bostadsändamål, svarade kommunen med beslut om att vräka företaget från tomten.

Det var 2018 som Vasaparken vände sig till kommunen med begäran om att köpa Inseglet 2 (f.d markisbutik), grannfastigheten till en tomt (Coop på Vallaplan) företaget redan äger. Det blev dock aldrig någon affär, kommunen nekade köpet, valde att säga upp tomträttsavtalet i januari 2022, detta i strid med gällande lagstiftning.

Linköpingslistan lyfter nu frågan i ett nämndinitiativ på Kommunstyrelsen som ska behandlas på nästa sammanträde 7/3.

– Det strider mot kommunallagen att man behandlar företag helt olika. Den stora byggjätten Peab från Stockholm vände sig till kommunen med en bra idé om att bygga bostäder på en tomt i Vidingsjö, en tomt man nyttjade med tomträtt. När Linköpingsföretaget Vasaparken gjorde samma sak svarade kommunen med att säga upp avtalet och vräka dom från tomten. Fullständigt orimligt enligt min mening och även olagligt, säger Michael Cocozza.

Vasaparken hade planerat ett större projekt om att utveckla hela området runt Vallaplan, men S+M styret menar att det inte är möjligt att ändra beslutet.

Det kan man visst det menar Michael.

– Kommunens uppsägning var inte lagenlig. Kommunen måste ha planstöd för en uppsägning. Det fanns inga planer på att omvandla tomten till bostäder. Det var först när företaget vände sig till kommunen med en idé som man bestämde sig för att säga upp avtalet, så kan man inte göra.

Men ska inte alla företag få bjuda på kommunal mark?

– I detta fall hade ett företag marken med tomträtt. Besittningsskyddet för tomträtten är stark och nyttjandet är av äganderättslig karaktär. Vad gäller anbud och markpriser, finns det etablerade markpriser för centrala tomter man kan använda sig av , tex anbuden som kom in på Folkungavallen. Man kan sälja denna tomt marknadsmässigt till Vasaparken, på samma sätt som man ska göra till Peab på tomten i Vidingsjö.

Linköpingslistan är starkt kritiska till hur styret behandlar de lokala företagen.

– S-M styret sprider osäkerhet när det gäller företagens villkor för att verka i Linköping. På annan plats på denna sida kan man läsa om hur man misshandlat företaget Norins ost. Sedan har vi RE-fastigheter som ville bygga 40 lägenheter i den äldre delen av Tannefors, de blev uppmanade att komma tillbaka 2028 och nu detta med vräkning av Vasaparken från en tomt. S-M styret har fått en mindre bra start vad gäller behandlingen av företagen i Linköping.

S-M vill bygga tre nya förlust-P-hus i Vallastaden

Linköpingslistan ser positivt på den fortsatta utvecklingen av bostäder och verksamheter i Vallastaden. Att S-M-styret nu vill bygga tre nya parkeringshus i området, samtliga över marken, är dock allt annat än positivt.

– Kommunens befintliga parkeringshus i Linköping går redan med miljonförluster, således bör inga fler parkeringshus uppföras över mark. Värdefull tomtmark ska användas till att bygga bostäder, säger Mikael Bergström.

S-M-styrets plan för Östra Valla är att bygga tre nya parkeringshus som ska placeras vid så kallade målpunkter. I verkligheten är tanken att samtliga p-hus ska placeras inne bland andra bebyggelser – och byggas över marken.  

– Läget är märkligt valt. Med tanke på att man aktivt vill begränsa biltrafik så borde placeringen vara i anslutning till en knutpunkt för kollektivtrafik (och i Linköping betyder det i princip bara resecentrum) inte i stadens ytterkant. Kostnaderna kommer fortsatt att vara höga och svårplanerade, de boende kommer att omges av trafik och sakna en snabb och enkel tillgång till sitt valda transportmedel. Det blir varken hackat eller malet.

Och det finns fler problem.

– Som planerna ser ut just nu kommer det bli dyrare att bo och bygga. Kommunens kostnader kommer att öka, boende i området kommer inte trivas lika bra och en stor del av befolkningen kommer att exkluderas från området.

Linköpingslistans lösning är att istället bygga parkeringshusen under jord.

– Marken under jord har ett värde som ska tas tillvara på. Hyresgästerna skulle få närhet till sin parkering, fler bostäder hade kunnat byggas och marken hade kunnat nyttjas för bättre bostadsändamål. Parkeringshus är sällan vackra byggnader, titta bara på resultatet vid nya simhallen, avslutar Mikael Bergström.

Justera driftbidraget för föreningar som driver sina egna anläggningar

Det är glädjande att även Liberalerna nu ser behovet av att öka stödet till föreningar som driver sina anläggningar själva. Vi har i Linköping idag, föreningar som driver idrottsanläggningar i egen regi för att främja en meningsfull fritid för Linköpings ungdomar. Detta med ett driftsbidrag som inte justerats sedan 1995(!). Det är inte längre frågan om dessa aktörer får lägga ner sin verksamhet utan när det blir, om inte kommunen justerar driftsbidraget för föreningarna.

I Linköpingslistans program är just detta en prioriterad fråga. Intressant och bra att Liberalerna vill detsamma som vi. Möjligtvis lite förvånade att förslaget kommer efter någon månad i opposition. Varför hände inget under åren 2019-2022?

Under valrörelsen redovisade vi vad stödet skulle ha varit om Kommunen följt uppräkning. En ökning med 50 procent jämfört med stödet 1995. Vi anser dock att detta inte är en relevant jämförelse. Vi vet alla att kostnaden ökat betydligt mer än så. Det behövs en ordentlig diskussion om vad som är en lämplig kompensation till dessa knappt 80 föreningar som berörs. Hur mycket har inte fotbollsföreningar som ex Kenty,Derby, Ljungsbro och Malmslätt tappat under de senaste 27 åren? Det gäller så klart även ridklubbar,gymnastikklubbar,scouter mm

Hur tänker Du i denna fråga? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har tankar, funderingar eller helt enkelt erfarenhet av att försöka få en föreningsverksamhet att gå ihop. Vi har dessutom listan på alla föreningar som kämpar och sliter.

Den här frågan är viktig för Linköpingslistan.

Tveka inte- hör av dig till oss!

Christer Mård

Ordförande

Vi fortsätter arbeta för att bevara en av Sveriges mest unika miljöer

Turerna kring Tinnerbäcksbadet (Tinnis) har varit många de senaste åren. Nu väntar en ny utredning på det tidigare tagna beslutet om att i princip halvera Tinnis badsjö. Linköpingslistan hoppas att den nya utredningen kommer leda till ett bättre beslut.

Beslutet som togs innebär bland annat att man måste leda vattnet över Hamngatan på något sätt och det i sin tur innebär att man måste anlägga, inte bara en, utan två nya broar.

– Det här projektet kommer att kosta runt 250 miljoner kronor och det är verkligen inte jordnötter i det här sammanhanget. Jag hoppas att förnuftet kommer att segra, att man gör det här på ett smidigt sätt och inte förstör de möjligheter ett integrerat bad har, säger Hans Nilsson, Administratör på Tinnis.nu och initiativtagare för Rädda Tinnis.

En av Linköpingslistans viktigaste frågor inför valet var att bevara nuvarande storlek på Tinnis badsjö. Men varför är frågan så viktig för partiet?

– Det är en unik anläggning och vi har så svårt att förstå varför man har försökt att trolla bort en miljö som egentligen inte finns någon annanstans i hela Sverige. När jag går förbi här nästan varje sommardag ser jag hur många som uppskattar badsjön. Alla människor har inte möjligheten att åka till en sommarstuga, resa utomlands eller ta sig till andra bad i kommunen, säger Christer Mårdh.

När utredningen ska vara klar och när det ska finnas ett beslut på plats, är det ännu ingen som vet.

– Vi efterlyser just det, både vilka direktiv som går ut, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Det brådskar i den meningen att det här är en arbetsplats och kommer vara så i många år framöver, oavsett vad som händer.  Att återställa till det som var tidigare är lättare än att göra stora förändringar, säger Hans Nilsson.

LL kommer fortsätta att arbeta med frågan på olika sätt.

– Utifrån vår utgångspunkt kan vi bara trycka på hela tiden. Se till att aktualisera frågan i fullmäktige, nämnder och på andra ställen där vi har inflytande. Det viktigaste just nu är att inse att det som man hade som tanke från början inte kommer att infrias av ekonomiska skäl säger, Christer Mårdh och fortsätter.

– Alla har någon gång varit överens om att det ska gå så snabbt som möjligt så vi hoppas på ett snabbt och smidigt beslut på den här utredningen. Vi får vara en motor som pushar på från Linköpingslistan.

Motion – Installation av No Fall utrustning i Stångebro Ishall för en jämlik idrott

Linköpings konståkningsförening bedriver idag verksamhet på Stångebro sportfält för ca 350 aktiva åkare i allt från skridskoskola, motionsgrupper och elitverksamhet. De allra flesta utövarna är flickor; ingen utövare har något fysiskt funktionshinder eftersom det i nuläget saknas utrustning för att möta dessa utövare.

 Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet lyfter fram kommunens och idrottsrörelsens ansvar att tillsammans skapa bra och rättvisa förutsättningar för möjligheter till fysisk aktivitet och vikten av en jämställd idrott. Prioriterade grupper, enligt programmet, är bland annat barn i förskoleåldern samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Flickors idrottsutövande nämns också som ett fokusområde särskilt som flickor i högre grad än pojkar väljer att sluta idrotta tidigare i livet. 

På flera orter i Sverige (Borås, Malmö, Nacka, Trollhättan, Västerås, Luleå) har en så kallad No Fall utrustning installerats i samverkan med föreningar och parasportförbund för att göra idrotten mer tillgänglig och jämlik. Detta har lett till att funktionshindrade barn och ungdomar som tidigare varit exkluderade från idrottsaktiviteter i ishallar nu får prova dessa på lika villkor. No Fall utrustning kan i förlängningen eventuellt också leda till att fler barn i förskoleåldern väljer att aktivera sig och att fler flickor väljer att fortsätta sitt idrottsutövande.

Linköpingslistan föreslår:

att utrustningen No Fall installeras i Stångebrohallen i syfte att funktionshindrade ska få möjlighet att träna och åka skridskor.

Cecilia Helber (LL)

Motion – Vi vill ha en säker cykelväg mellan Nykils skola och motionsspåret 

Linköping är en av Europas bästa cykelstäder och enligt Linköpings kommuns cykelplan för 2028 är målsättningen att bli bäst. Mot bakgrund av detta är det en nödvändighet att se till att Nykil får en trygg och säker cykelväg mellan skolan och motionsspåret.  

Motionsspåret fyller en viktig funktion för boende i Nykil. Skolan har aktiviteter i motionsspåret, spåret används ofta för att motionera och promenera och det är en bra samlingspunkt för familjer. Problemet är att i nuläget saknas en trygg och säker väg mellan Nykils skola och det närliggande motionsspåret. Vägen som finns idag är delvis skymd och hårt trafikerad, vilket inte alls är en optimal situation för en skolungdom som vill cykla till motionsspåret. 

I Linköpings kommun cykelplan för 2028 framgår också vikten av att sätta fotgängarnas och cyklisternas intresse i första hand. För att Linköping ska lyckas med att bli Europas bästa cykelstad krävs det att kommunen fortsätter arbetet med att bygga ett säkert, tryggt och välskött cykelnätverk såväl i tätorten Linköping som i de omkringliggande tätorterna. 

Linköpingslistan menar att med en ny cykelväg skulle boende och skolelever i Nykil få möjligheten, att på ett säkert sätt transportera sig till motionsspåret, utan att behöva färdas på den väg som idag trafikeras med tunga fordon och personbilar. 

Linköpingslistan föreslår: 
Att bygga en ny cykelväg mellan Nykils skola och motionsspåret 

Rickard Söderström (LL)

Öppna bolagens stämmor för medborgarna

Linköpingsborna ska bemötas med mer öppenhet. Ett steg i rätt riktning, i syfte att uppnå en högre grad av transparens i kommunen, hade varit öppna årsstämmor hos de kommunala bolagen.

I dagens ordning har de kommunala bolagen, Stångåstaden, Tekniska Verken, Lejonfastigheter, St Kors, Visit och Mjärdevi och Science park stängda årsstämmor. Detta innebär att endast de fullmäktige valda stämmombuden och fullmäktigeledamöter har närvarorätt på årsstämman.

– Linköpingsborna är indirekt ägare av bolagen och bör behandlas som sådana. Vi vill ge allmänheten en möjlighet att få närvara och ställa frågor till bolagsledningen. Ökar transparensen, ökar också med största sannolikhet det medborgerliga engagemanget, säger Michael Cocozza.

Mot bakgrund av detta vill Linköpingslistan se öppna årsstämmor hos tidigare nämnda bolag, likt den ordning som tillämpas av statliga Vattenfall AB. Således skulle medborgarna ges möjligheten att bättre lära känna de kommunala företagen.

– Det är högst nödvändigt att arbeta med att förbättra informationen om stadens bolag och ge medborgarna en möjlighet att engagera sig, det är viktigt såväl utifrån ett medborgar- som ett ägarperspektiv, säger Michael Cocozza.

Detta är ett nämndinitiativet som togs upp den 24/1 i Kommunstyrelsen.


Dubbla smällar för Stångåstadens hyresgäster

Majoriteten i Linköpings kommunfullmäktige har tagit beslut om att höja AB Stångåstadens avkastningskrav från 62 miljoner kronor till 100 miljoner kronor för 2023. Detta innebär en höjning med 38 miljoner kronor, vilket motsvarar en höjning med cirka 240 kronor i månaden per lägenhet där Stångåstaden är hyresvärd.

Det är inte förbjudet att utkräva en avkastning från Stångåstaden, men att öka avkastning med över 50 procent, mitt under den högsta inflationen på många år, är direkt okänsligt av bland annat Moderaterna och Socialdemokraterna.

Hela samhället och alla medborgare lever just nu med kraftigt ökade kostnader, det handlar exempelvis om höjda räntor, skenande elkostnader och ökade matkostnader. Som en konsekvens av inflationen har även andra utgifter ökat och grävt djupa hål i hushållens plånböcker. Trots detta anser nu majoriteten i kommunfullmäktige att det är lämpligt att göra denna höjning. Majoriteten slår alltså till med att höja avkastningskrav med ytterligare 38 miljoner kronor. 

På grund av räntehöjningar, högt elpris och hög inflation kommer årets hyresförhandlingar förmodligen att leda till att hyrorna höjs väsentligt mer än vad som har varit fallet de senaste åren. I och med beslutet från kommunfullmäktige väntas nu inte bara en, utan dubbla smällar för hyresgästerna.

Linköpingslistan föreslår att utdelningen från Stångåstaden blir realt oförändrad med hänsyn tagen till inflationen. Detta innebär att Stångåstaden inte behöver göra en högre vinst och därmed inte höja hyrorna i samma omfattning. Linköpingslistan är för att i högre grad öka utdelningsnivån från de kommunala bolagen, men det ska av fördelningspolitiska skäl inte gälla Stångåstaden.

// Tony Lönn

Linköpingslistan prioriterar kunskap

Under torsdagskvällen bjöd Linköpingslistan in till medlemsmöte för nyvalda politiker. Kvällen bjöd på information om vad som komma skall, partiets visioner och en hel del historia.

Partiets ordförande, Christer Mård öppnade mötet tillsammans med Linköpingslistans nya kommunalråd, Cecilia Helber. Medlemsmötet hölls på Östergötlands Museum och riktade sig framförallt till de nyvalda personerna som kommer att företräda partiet på olika förtroendeposter.

– Det är alltid bra att träffa medlemmar och känna att vi är en grupp som håller samman. Syftet med mötet var att skapa en trygghet för de personer som ska representera oss, förklara hur de kan få hjälp men också tala om vad vi har för förväntningar, säger Christer Mårdh.

Något som Christer Mårdh poängterade vid ett flertal tillfällen under kvällen var att Linköpingslistan skiljer sig från andra partier.

– Vi prioriterar kunskap inne i olika nämnder och styrelser, man ska veta något om det man är med och beslutar om, det tycker jag andra partier saknar.

Linköpingslistan kommer ha representanter i kommunfullmäktige, olika nämnder och bolagsstyrelser. 47-årige Rickard Söderström är en av personerna som för första gången kommer ha ett förtroendeuppdrag inom politiken.

– Jag tror att det finns möjlighet att förändra mycket, med nyfikenhet och stort engagemang kan man komma väldigt långt. En enorm styrka med LL är att vi har bred kunskap och otroligt mycket erfarenhet inom partiet, säger Rickard Söderström.

LL har många medlemmar som är etablerade i Linköping inom flera olika områden, inte minst inom föreningslivet.

– Först och främst står Linköpinglistan för vad som är bäst för Linköping. Jag är övertygad om att föreningslivet är en nyckelkomponent för att göra Sverige starkt. Delar av föreningslivet håller på att tappa sin plats i samhället vilket jag anser är en stor förlust för våra barn. För mig som utlänning erbjöd idrotten en fantastisk möjlighet till att integreras. Utan att kunna språket tillhörde jag ett gäng av svenskar och kände mig som hemma, allt detta står LL för, säger Mike Helber.

Kvällen innehöll dock mer än bara information och politik. Efter att mötet hade avslutats väntade fika, följt av en guidning i det nyrenoverade museet, något som var mycket uppskattat.

– Det är jättebra att få lära känna de som finns med i partiet på våra förtroendeposter. Jag fikade med två personer jag aldrig hade träffat tidigare, vi hade jättemycket gemensamt och delade samma åsikter och värderingar, säger Peter Hammers.

Det blev sannerligen en trevlig och lyckad kväll. Nu väntar hårt arbete för att visa kommuninvånarna att Linköpingslistan kan göra Linköping bättre.

– Det finns stora möjligheter men det är klart det är en utmaning. Hur ska vi lyckas behålla de nio tusen som röstade på oss, men framförallt, hur ska vi få nio tusen till, eller åtminstone tre tusen till att rösta på oss. Vi siktar på ett tvåsiffrigt val om fyra år och då måste vi vara duktiga nu, avslutar Christer Mårdh.

En ansvarsfull budget för Linköping 2023

En budget för långsiktighet, trygghet och integration. Linköping är en välskött kommun. Detta syns inte minst av att kommunen under de senaste åren har gått med stora överskott i verksamheten. Kommunen står nu inför stora utmaningar.

LinköpingsListan presenterar ett budgetförslag som möjliggör åtgärder vilka gör långsiktig skillnad för Linköpings medborgare i alla åldrar och samhällsskikt. Samtliga förslag samverkar i syfte att uppnå ett tryggt, trivsamt och inkluderande Linköping. För att bekämpa gängkriminaliteten krävs såväl direkta åtgärder som långsiktiga åtgärder.

De långsiktiga åtgärderna är särskilt viktiga för att komma åt de bakomliggande strukturella
problemen. Åtgärder behöver vidtas inom flertalet områden, bland annat inom socialtjänst, arbetsliv och skola, för att nå önskad effekt. Kommunens övergripande ekonomiska situation bör stå klar för medborgarna när ställning ska tas till hur mycket av sparade resurser som är rimligt att använda.

Linköpingslistans Valtidning

Linköpingslistan har producerat en bilaga som delades ut till kommuninvånare i Linköping den 11 juni.

Busstur utan busskur!

Rubriken travesterar på den usla servicen som Linköping erbjuder långfärdsbussars resenärer! För många är bussresande ett allt mer lockande nöje som blir ett miljövänligare alternativ till den egna bilen. Ett önskvärt krav för att göra detta mer attraktivt är att skapa en modern terminal för fjärrbussarna.

Var nyligen i Helsingborg och blev imponerad av stadens bussterminal som hade det mesta – allt under tak och ett stort P-hus med serviceanläggningar i direkt anslutning.

Eftersom det behövs goda ideer som kan bli verklighet – skicka någon trafikplanerare till Helsingborg för att inspireras!

Långbänken verkar just nu luta bakåt och vi halkar allt längre ner på många jämförelselistor! Växtvärken för att öka innevånarantalet får inte gå ut över trivsel och välbeffinnandet för oss redan boende, vi har så mycket bra som vi bör vårda och förbättra!

Rolf Ö Johansson
Linköpingslistan

Tinnis ska bevaras!
Hörsamma Linköpingsborna – bevara badsjön

Linköping 2021-11-13

Diskussionen om Tinnis på denna sida har utgått från att man dels behöver byta ut den befintliga kulverten, dels att det krävs en omfattande reningsanläggning. Det finns inget konstaterat större fel på befintlig kulvert. Den går att köra ytterligare i många år. Enligt Folkhälsomyndigheten behöver en konstgjord badsjö inte uppfylla de omfattande krav som ställs på bassängbad. Tinnis bör enligt Folkhälsomyndigheten klassas som ett naturbad, vilket det i dagsläget inte finns några nationella riktlinjer för i Sverige. Örebro kommun, som har två naturbad, har endast pumpar som håller vatten i rörelse, dimensionerade för storleken på badet. Efter säsongen tappas vattnet ur. Vattenkvalitetsmätningar i naturbaden i Örebro genomförs på samma sätt som för andra badplatser i kommunen och bedöms efter de riktlinjer som finns för badsjöar. Felaktiga påstående om tekniska aspekter, rening och kulvert, har fått styra inriktningen på att halvera badsjöns storlek. 

De av kommunen framtagna förslagen för badsjön Tinnis innebär att en ny, mycket mindre badsjö ska uppföras till förmån för större parkyta, borttagande av kulvert som ersätts med en öppen bäck och ny cykelväg. Denna linje innebär att man drar på med onödiga kostnader i nivån 300 miljoner och samtidigt förstör en omtyckt miljö i Linköping. Det finns också en moralisk aspekt i denna fråga. När simhallen placerades vid Tinnerbäcksbadet var det närheten till badet med en intakt badsjö man visade i bilder. Man bör stå vid sitt ord och hålla vad man lovat med de fina bilderna.

Linköpingsuppropet, Tinnis.nu har tagit fram ett förslag, som man valt att kalla Linje 4.Förslaget innebär att en stor badsjö som möjligt ska behållas, utvecklas och moderniseras till förmån för det kulturarv som badsjön utgör. Genom verkställande av Linje 4 blir Tinnis en badsjö värd namnet. Förslaget skulle även innebära att hela området med simhall, bassäng och badsjö blir en sammanhållen plats för bad, rekreation och upplevelser för Linköpingsbor och turister i alla åldrar och samhällsskikt. Linköpingslistan ställer sig bakom tankarna i Linje 4. Komplettera Tinnis med en bassäng för de mindre barnen. Kör igång befintlig anläggning som den står. Dra ned investeringsnivån, spara pengar och behåll den miljö som en stor majoritet av Linköpingsborna vill bevara.

Peter Trygg

Christer Mård

Stor majoritet för att bevara Tinnis


Öka badmöjligheterna i Linköping

Linköping 2021-07-07

Det är ingen tvekan om att bad och badplatser engagerar vi som bor i Linköping. Det är bara att titta på alla förslag som lämnas in till kommunen och hur de gillas av andra. Larm kommer också från ansvariga om att simkunnigheten riskerar att försämras. Vi i LinköpingsListan LL vill och kommer att verka för att Tinnis badsjö blir kvar. En självklarhet för oss. Vi förstår inte varför övriga partier tillsätter en grupp för att utreda detta – skriva arrendeavtal med markägarna till Lagunen i Slaka och vi vill göra platsen till en bra och säker badplats – öka det ekonomiska stödet till badbassängerna i bl annat Vikingstad, Linghem, Ljungsbro och Glyttinge. De är mycket viktiga när det gäller bad och simkunnighet. För att öka säkerheten vill vi att kommunen tillsammans med ex Lass utbildar fler badvakter som får sommarjobb på kommunens badplatser. Kommunen har redan idag sommarjobbsplatser att fördela. När det gäller trivsel och skötsel så anser vi att detta skulle kunna vara bra första arbete för de som står utanför arbetsmarknaden idag. En win-win situation. Till sist; vore det inte en självklarhet att kommunens alla badplatser är utformade så att ALLA kan besöka och nyttja badplatsen. Idag är det enligt tidningsuppgifter 3 badplatser som är handikappanpassade. Man måste fråga sig Hur är det möjligt?

Christer Mård

Ordförande Linköpingslistan

Läs även artikeln på lkpg.news

Motion – Höj nivån på habiliteringsersättningen

Linköping 2021-05-20

Motion till kommunfullmäktige

De personer som omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS-lagen, har rätt till särskilda insatser. Dessa insatser finns med anledning av funktionshindrades rätt till samma möjlighet att delta i arbete, utbildning och sysselsättning som andra. Av dessa insatser utgörs en del av en form av sysselsättning kallad daglig verksamhet. Syftet med denna insats är att personer som saknar möjlighet att arbete på den öppna arbetsmarknaden ska kunna sysselsätta sig och även erhålla en mindre ersättning varje månad, en så kallad habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är även till för att stärka ekonomin för en grupp, som ofta har en ansträngd privatekonomi. I Linköpings kommun uppgår denna ersättning idag till 10 kr per timme.

En person med funktionsnedsättning har många utmaningar i vardagen, som andra personer ofta inte behöver uppleva. Sådana utmaningar hänför sig bland annat till svårigheter att förflytta sig samt svårigheter att klara av andra vardagliga sysslor. Dessa utmaningar ger upphov till diverse kostnader, som i mångt och mycket belastar personen själv, så som kostnad för; färdtjänst, diverse övriga hjälpmedel och deltagande i fritidsaktiviteter. Det finns ofta även behov av anpassningar i hemmet och annan assistans som även medför kostnader som belastar personen i fråga. Att klara av att betala för sina basala behov och tillkommande kostnader med den sparsamma inkomst som många personer med funktionsnedsättning har, är långt ifrån självklart. Detta särskilt för de som bor ensamma och inte har familj som kan hjälpa till med försörjningen.

För att öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning bör den ersättning som dessa personer erhåller från det offentliga täcka personernas basala behov samt även ge visst ekonomiskt utrymme i övrigt. Den habiliteringsersättning som utgår för en dag inom daglig verksamhet täcker inte ens den dagliga lunchkostnaden och kostnaden för resa till och från verksamheten. Med anledning av att habiliteringsersättningen för daglig verksamhet för många deltagare utgör ett erkännande av den tid de lägger ned i arbetsträning bör deltagande i sådan verksamhet ge en synlig ekonomisk förtjänst. Vid arbetet med en förbättring av de insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till enligt lag bör därför en högre nivå på habilitetsersättningen ges hög prioritet. Mot bakgrund av att Linköpings kommun år 2020 erhöll statligt bidrag för ca 95 procent av kommunens kostnader avseende habiliteringsersättning bör det finnas utrymme för en höjning av nivån på ersättningen.

Linköpingslistan föreslår:
att fullmäktige beslutar att nivån på habiliteringsersättningen i daglig verksamhet höjs till 15 kr per timme.

Michael Cocozza

Nämndinitiativ – försörjningsstöd


Linköpings kommun utgjordes år 2020 av 78 367 hushåll. 37 646 av dessa, motsvarande 48 procent, utgjordes av hushåll med ensamstående (singelhushåll). Enligt uppgift från social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun finns idag 3 400 hushåll i Linköping som har beviljat försörjningsstöd. Av dessa är 2 600 singelhushåll, motsvarande 76 procent.

Träning för funktionshindrade

”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis & Svettis. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och delvis speciell maskinutrustning.

Vi behöver inte spara mera

Kommunens resultat för 2020 pekar mot ett överskott om 473 miljoner.

Fortsätt att ge gymnasieeleverna matkuponger


Linköping valde i likhet med en rad andra kommuner att erbjuda gymnasieelever skolmat via matkuponger till restauranger under förra vårens distansundervisning, dessa var värda 75 kronor. Lunchkupongerna fick nyttjas på ett stort antal restauranger i kommunen. I samband med lanseringen framhöll ansvarigt kommunalråd att det var viktigt att stödja restaurangbranschen i kommunen som drabbats hårt av pandemin. Bildningsnämnden fattade i december ett annat beslut, nu ska eleverna istället erbjudas kommunala matlådor under tiden med distansundervisning. Kommunalrådet framförde då i samband med förändringen vikten av att eleverna får en näringsriktig måltid. Som om våra restauratörer i Linköping inte skulle hålla med näringsriktig kost. 

Restaurangbranschen är hårt drabbad med anledning av restriktionerna. Restriktionerna som gäller nu är strängare och mer kännbara än i våras. Fler restaurangbolag riskerar konkurs och arbetslöshet för personalen.

De lunchkuponger som dagligen användes förra året i Linköpings restauranger och pizzerior utgjorde ett utmärkt sätt att stötta den krisande branschen. På Correns debattsida 12–13/1 framför kommunledning värdet av en levande innerstad där restauranger utgör ett väsentligt inslag. Detta samtidigt som man tagit bort stödet via lunchkuponger till eleverna. Kommunens handlingar stämmer inte riktigt överens med de fina orden.


Linköpingslistan anser att kommunen ska göra om och göra rätt. Linköpings kommun bör fortsätta ge gymnasieelever matkuponger vilket är ett utmärkt sätt att stötta restauranger i vår kommun så länge som de är förhindrade att driva sin verksamhet i sedvanlig utsträckning.

Peter Trygg, entreprenör
Hassan Deri, jurist
Christer Mård, styrelseproffs

Linköpingslistan (LL)  

Enkel fråga – Kommunfullmäktige 24/11-20


Träning och friskvård för personer med funktionsnedsättning
Kommunen har för närvarande ett samverkansavtal med Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis & Svettis avseende träning, friskvård och gym. Detta avtal upphör
2020-12-31. Verksamheten har kostat 300 000kr per år och pågått under en längre tid.
Det finns idag en oro bland brukarna om vad som händer med verksamheten efter nyår. Enligt uppgift i Corren ska verksamheten läggas ned.

  1. Finns det lagliga hinder att förlänga avtalet 6 månader för att under tiden göra en LOU- upphandling?
  2. Innebär ett stöd till träning för personer med funktionsnedsättning att man bryter mot principen om likabehandling av medborgarna?
  3. Fanns det vid tidpunkt för beslut om indraget anslag kännedom om att kommunens samlade överskott skulle komma att landa på 160 miljoner?
  4. Mot bakgrund av att överskottet i år beräknas till 160 miljoner kronor, finns det då starka ekonomiska skäl för att lägga ned en verksamhet som kostar 300 000 kr och som vänder sig till en grupp som har ett synnerligt starkt behov av verksamheten?

    Michael Cocozza
    LinköpingsListan (LL)


Interpellation


SVT gjorde i början av året ett antal reportage om kommunernas rutiner vad gäller omhändertagande av barn som far illa. Man berörde då särskilt de anmälningar som inte går till utredning utan hamnar i ”slaskpärmar” eller kronologiska pärmar. I reportagen förekommer kritik från polismyndigheten gentemot kommunerna för brister i hantering när det gäller fall med återkommande orosanmälningar som hamnar i pärmarna. I ett av reportagen menar en docent vid Linköpings Universitet att hon i samband med sin forskning hittat fall med återkommande orosanmälningar gällande svåra fall som hamnat i pärmarna.
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-orosanmalningar-om-barn-som-far-illa- hamnar-i-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-forklarar-sa-fungerar-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialtjansten-hade-ingen-aning-om-barnen-i- slaskparmen
Med anledning av de frågor som kommer upp i reportagen önskar Linköpingslistan ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
• Hur många orosanmälningar gällande barn kom det in totalt till socialförvaltningen 2020.
Hur många av de anmälningar som kom in 2020 är per 31/12-2020 placerade i kronologiska pärmar och inte föremål utredningar?
• Förekommer det en intern kvalitetssäkring av processen i syfte att hitta barn som återanmäls flera gånger, hamnar i de kronologiska pärmarna, och förmodligen far illa? Om ja, hur är denna kvalitetssäkring upplagd?
• Hur ser fördelning av den totala mängden orosanmälningar ut på olika slag av anmälare? Hur är fördelning inom gruppen professionella anmälare? (Polis, BVC, förskola, psykiatri med flera)? Ser kommunen att det är någon av de professionella grupperna som har brister i rutiner när det gäller orosanmälningar?

Michael Cocozza (LL)