Vill du bli medlem?

Gör så här: betala 100 kr till Swish 123 406 7138, Bankgiro: 5616-5863.
Varmt välkommen!

Vi är en lokal politisk förening i Linköping och Östergötland.

Linköpingslistans Valtidning

Linköpingslistan har producerat en bilaga som delades ut till kommuninvånare i Linköping den 11 juni.Kommunpolitiskt program 2022!

Linköpingslistan antog på medlemsmöte den 19 april 2022 den slutliga versionen av partiets kommunpolitiska program. Nedan finner ni hela programmet samt en kortversion innefattandes partiets viktigaste punkter. Vi börjar nu att väcka opinion för våra frågor med särskilt fokus på dessa punkter.LL:s lista inför Kommunvalet

Busstur utan busskur!

Rubriken travesterar på den usla servicen som Linköping erbjuder långfärdsbussars resenärer! För många är bussresande ett allt mer lockande nöje som blir ett miljövänligare alternativ till den egna bilen. Ett önskvärt krav för att göra detta mer attraktivt är att skapa en modern terminal för fjärrbussarna.

Var nyligen i Helsingborg och blev imponerad av stadens bussterminal som hade det mesta – allt under tak och ett stort P-hus med serviceanläggningar i direkt anslutning.

Eftersom det behövs goda ideer som kan bli verklighet – skicka någon trafikplanerare till Helsingborg för att inspireras!

Långbänken verkar just nu luta bakåt och vi halkar allt längre ner på många jämförelselistor! Växtvärken för att öka innevånarantalet får inte gå ut över trivsel och välbeffinnandet för oss redan boende, vi har så mycket bra som vi bör vårda och förbättra!

Rolf Ö Johansson
Linköpingslistan

Medlemsmöte – restaurang Olympia da Vinci 30/5

I måndags den 30 maj har vi haft ett medlemsmöte (lilla valupptakten) i restaurang Da Vinci. Professor Hans Nilsson från opinionsgruppen som vill rädda Tinnis var inbjudan som gästtalare. Nilsson gjorde en genomgång om bakgrunden av det beslut som lett till att Tinnis ska halveras och svarade på frågor från medlemmar. Det finns hopp om att ändra beslutet och detaljplanen. Linköpingslistan är fastbesluten om att rädda badsjön Tinnis och stöttar opinionsgruppen.

Linköpingslistan presenterade sedan praktiska saker man ska göra fram till valet och bad medlemmarna ställa upp för att hjälpa till med valaffischering, bemanna torgbord, lägga valsedlar i kuvert etc. Medlemmarna och sympatisörer är taggade och ser framemot en lyckad valrörelse.

Stay tuned för vår nästa stora valupptakt och kickoff.

Hassan Deri
Linköpingslistan

Tinnis ska bevaras!

PRESSMEDDELANDE

Det börjar närma sig val och Linköpingslistans förberedelser är i full gång. I veckan har partiet haft medlemsmöte där kommunprogram och kandidatlista inför kommande kommunalval fastställdes.

Med följande dokument kan du ta del av kommunprogrammets viktigaste punkter samt kandidatlista innehållande de 20 första namnen. Den fulla listan omfattar 72 namn.  ”Vi är stolta över att ha kunnat engagera så många nya personer att vilja vara med och styra kommunens verksamhet. Vi har fått ihop en bra representation vad gäller kön och etnicitet. Det finns behov av ett lokalt parti som fokuserar på kommunen och inte fastnar i rikspolitikens logik.”, säger partiets ordförande Christer Mård.

”Jag är tacksam för förtroendet.”, säger partiets toppkandidat Michael Cocozza. ”Jag vill dock göra klart att jag tänker förbli fritidspolitiker. Får vi många röster så har vi många på vår lista som är kompetenta att fullgöra uppdrag som kommunalråd eller nämndordförande. Vi har ett heltäckande kommunalt program som visar på konkreta lösningar på de många ser som problem i vår kommun”. 


Välkomna på medlemsmöte den 19/4 kl. 18.00!


På Stadsmissionens café, Ågatan 3 Linköping har LL medlemsmöte där vallistan till kommunen fastställs och det kommunpolitiska programmet antas. Listan och programmet har skickats till samtliga medlemmar och sympatisörer.

På medlemsmötet är sympatisörer från hela Linköping välkomna. Vill du ha listan och programmet mejlat till dig eller komma som sympatisör är det bara att anmäla dig genom att mejla till: info@linkopingslistan.se

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Alla linköpingsbor är välkomna!Välkomna på årsmöte den 28/3 kl. 18.00!

Måndagen den 28/3 kl 18.00 är det dags för Linköpingslistans årsmöte. Årsmötet äger rum på Restaurang von Dufva, med adress Gränden Duvan 3A i Linköping. På mötet kommer det att bjudas på kaffe och smörgås. Varmt välkomna!

Anmäl deltagande så snart som möjligt till: info@linkopingslistan.se


Förslag till kommunpolitiskt program

Linköpingslistan har tagit fram ett förslag till kommunpolitiskt program för år 2022. Det finns fortfarande möjlighet för medlemmar och sympatisörer att inkomma med synpunkter. Den slutliga versionen av programmet kommer att antas på medlemsmöte den 19 april.

Hörsamma Linköpingsborna – bevara badsjön

Linköping 2021-11-13

Diskussionen om Tinnis på denna sida har utgått från att man dels behöver byta ut den befintliga kulverten, dels att det krävs en omfattande reningsanläggning. Det finns inget konstaterat större fel på befintlig kulvert. Den går att köra ytterligare i många år. Enligt Folkhälsomyndigheten behöver en konstgjord badsjö inte uppfylla de omfattande krav som ställs på bassängbad. Tinnis bör enligt Folkhälsomyndigheten klassas som ett naturbad, vilket det i dagsläget inte finns några nationella riktlinjer för i Sverige. Örebro kommun, som har två naturbad, har endast pumpar som håller vatten i rörelse, dimensionerade för storleken på badet. Efter säsongen tappas vattnet ur. Vattenkvalitetsmätningar i naturbaden i Örebro genomförs på samma sätt som för andra badplatser i kommunen och bedöms efter de riktlinjer som finns för badsjöar. Felaktiga påstående om tekniska aspekter, rening och kulvert, har fått styra inriktningen på att halvera badsjöns storlek. 

De av kommunen framtagna förslagen för badsjön Tinnis innebär att en ny, mycket mindre badsjö ska uppföras till förmån för större parkyta, borttagande av kulvert som ersätts med en öppen bäck och ny cykelväg. Denna linje innebär att man drar på med onödiga kostnader i nivån 300 miljoner och samtidigt förstör en omtyckt miljö i Linköping. Det finns också en moralisk aspekt i denna fråga. När simhallen placerades vid Tinnerbäcksbadet var det närheten till badet med en intakt badsjö man visade i bilder. Man bör stå vid sitt ord och hålla vad man lovat med de fina bilderna.

Linköpingsuppropet, Tinnis.nu har tagit fram ett förslag, som man valt att kalla Linje 4.Förslaget innebär att en stor badsjö som möjligt ska behållas, utvecklas och moderniseras till förmån för det kulturarv som badsjön utgör. Genom verkställande av Linje 4 blir Tinnis en badsjö värd namnet. Förslaget skulle även innebära att hela området med simhall, bassäng och badsjö blir en sammanhållen plats för bad, rekreation och upplevelser för Linköpingsbor och turister i alla åldrar och samhällsskikt. Linköpingslistan ställer sig bakom tankarna i Linje 4. Komplettera Tinnis med en bassäng för de mindre barnen. Kör igång befintlig anläggning som den står. Dra ned investeringsnivån, spara pengar och behåll den miljö som en stor majoritet av Linköpingsborna vill bevara.

Peter Trygg

Christer Mård

Stor majoritet för att bevara Tinnis


Öka badmöjligheterna i Linköping

Linköping 2021-07-07

Det är ingen tvekan om att bad och badplatser engagerar vi som bor i Linköping. Det är bara att titta på alla förslag som lämnas in till kommunen och hur de gillas av andra. Larm kommer också från ansvariga om att simkunnigheten riskerar att försämras. Vi i LinköpingsListan LL vill och kommer att verka för att Tinnis badsjö blir kvar. En självklarhet för oss. Vi förstår inte varför övriga partier tillsätter en grupp för att utreda detta – skriva arrendeavtal med markägarna till Lagunen i Slaka och vi vill göra platsen till en bra och säker badplats – öka det ekonomiska stödet till badbassängerna i bl annat Vikingstad, Linghem, Ljungsbro och Glyttinge. De är mycket viktiga när det gäller bad och simkunnighet. För att öka säkerheten vill vi att kommunen tillsammans med ex Lass utbildar fler badvakter som får sommarjobb på kommunens badplatser. Kommunen har redan idag sommarjobbsplatser att fördela. När det gäller trivsel och skötsel så anser vi att detta skulle kunna vara bra första arbete för de som står utanför arbetsmarknaden idag. En win-win situation. Till sist; vore det inte en självklarhet att kommunens alla badplatser är utformade så att ALLA kan besöka och nyttja badplatsen. Idag är det enligt tidningsuppgifter 3 badplatser som är handikappanpassade. Man måste fråga sig Hur är det möjligt?

Christer Mård

Ordförande Linköpingslistan

Läs även artikeln på lkpg.news

Motion – Höj nivån på habiliteringsersättningen

Linköping 2021-05-20

Motion till kommunfullmäktige

De personer som omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS-lagen, har rätt till särskilda insatser. Dessa insatser finns med anledning av funktionshindrades rätt till samma möjlighet att delta i arbete, utbildning och sysselsättning som andra. Av dessa insatser utgörs en del av en form av sysselsättning kallad daglig verksamhet. Syftet med denna insats är att personer som saknar möjlighet att arbete på den öppna arbetsmarknaden ska kunna sysselsätta sig och även erhålla en mindre ersättning varje månad, en så kallad habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är även till för att stärka ekonomin för en grupp, som ofta har en ansträngd privatekonomi. I Linköpings kommun uppgår denna ersättning idag till 10 kr per timme.

En person med funktionsnedsättning har många utmaningar i vardagen, som andra personer ofta inte behöver uppleva. Sådana utmaningar hänför sig bland annat till svårigheter att förflytta sig samt svårigheter att klara av andra vardagliga sysslor. Dessa utmaningar ger upphov till diverse kostnader, som i mångt och mycket belastar personen själv, så som kostnad för; färdtjänst, diverse övriga hjälpmedel och deltagande i fritidsaktiviteter. Det finns ofta även behov av anpassningar i hemmet och annan assistans som även medför kostnader som belastar personen i fråga. Att klara av att betala för sina basala behov och tillkommande kostnader med den sparsamma inkomst som många personer med funktionsnedsättning har, är långt ifrån självklart. Detta särskilt för de som bor ensamma och inte har familj som kan hjälpa till med försörjningen.

För att öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning bör den ersättning som dessa personer erhåller från det offentliga täcka personernas basala behov samt även ge visst ekonomiskt utrymme i övrigt. Den habiliteringsersättning som utgår för en dag inom daglig verksamhet täcker inte ens den dagliga lunchkostnaden och kostnaden för resa till och från verksamheten. Med anledning av att habiliteringsersättningen för daglig verksamhet för många deltagare utgör ett erkännande av den tid de lägger ned i arbetsträning bör deltagande i sådan verksamhet ge en synlig ekonomisk förtjänst. Vid arbetet med en förbättring av de insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till enligt lag bör därför en högre nivå på habilitetsersättningen ges hög prioritet. Mot bakgrund av att Linköpings kommun år 2020 erhöll statligt bidrag för ca 95 procent av kommunens kostnader avseende habiliteringsersättning bör det finnas utrymme för en höjning av nivån på ersättningen.

Linköpingslistan föreslår:
att fullmäktige beslutar att nivån på habiliteringsersättningen i daglig verksamhet höjs till 15 kr per timme.

Michael Cocozza

Nämndinitiativ – försörjningsstöd


Linköpings kommun utgjordes år 2020 av 78 367 hushåll. 37 646 av dessa, motsvarande 48 procent, utgjordes av hushåll med ensamstående (singelhushåll). Enligt uppgift från social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun finns idag 3 400 hushåll i Linköping som har beviljat försörjningsstöd. Av dessa är 2 600 singelhushåll, motsvarande 76 procent.

Träning för funktionshindrade

”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis & Svettis. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och delvis speciell maskinutrustning.

Vi behöver inte spara mera

Kommunens resultat för 2020 pekar mot ett överskott om 473 miljoner.

Fortsätt att ge gymnasieeleverna matkuponger


Linköping valde i likhet med en rad andra kommuner att erbjuda gymnasieelever skolmat via matkuponger till restauranger under förra vårens distansundervisning, dessa var värda 75 kronor. Lunchkupongerna fick nyttjas på ett stort antal restauranger i kommunen. I samband med lanseringen framhöll ansvarigt kommunalråd att det var viktigt att stödja restaurangbranschen i kommunen som drabbats hårt av pandemin. Bildningsnämnden fattade i december ett annat beslut, nu ska eleverna istället erbjudas kommunala matlådor under tiden med distansundervisning. Kommunalrådet framförde då i samband med förändringen vikten av att eleverna får en näringsriktig måltid. Som om våra restauratörer i Linköping inte skulle hålla med näringsriktig kost. 

Restaurangbranschen är hårt drabbad med anledning av restriktionerna. Restriktionerna som gäller nu är strängare och mer kännbara än i våras. Fler restaurangbolag riskerar konkurs och arbetslöshet för personalen.

De lunchkuponger som dagligen användes förra året i Linköpings restauranger och pizzerior utgjorde ett utmärkt sätt att stötta den krisande branschen. På Correns debattsida 12–13/1 framför kommunledning värdet av en levande innerstad där restauranger utgör ett väsentligt inslag. Detta samtidigt som man tagit bort stödet via lunchkuponger till eleverna. Kommunens handlingar stämmer inte riktigt överens med de fina orden.


Linköpingslistan anser att kommunen ska göra om och göra rätt. Linköpings kommun bör fortsätta ge gymnasieelever matkuponger vilket är ett utmärkt sätt att stötta restauranger i vår kommun så länge som de är förhindrade att driva sin verksamhet i sedvanlig utsträckning.

Peter Trygg, entreprenör
Hassan Deri, jurist
Christer Mård, styrelseproffs

Linköpingslistan (LL)  

Enkel fråga – Kommunfullmäktige 24/11-20


Träning och friskvård för personer med funktionsnedsättning
Kommunen har för närvarande ett samverkansavtal med Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis & Svettis avseende träning, friskvård och gym. Detta avtal upphör
2020-12-31. Verksamheten har kostat 300 000kr per år och pågått under en längre tid.
Det finns idag en oro bland brukarna om vad som händer med verksamheten efter nyår. Enligt uppgift i Corren ska verksamheten läggas ned.

  1. Finns det lagliga hinder att förlänga avtalet 6 månader för att under tiden göra en LOU- upphandling?
  2. Innebär ett stöd till träning för personer med funktionsnedsättning att man bryter mot principen om likabehandling av medborgarna?
  3. Fanns det vid tidpunkt för beslut om indraget anslag kännedom om att kommunens samlade överskott skulle komma att landa på 160 miljoner?
  4. Mot bakgrund av att överskottet i år beräknas till 160 miljoner kronor, finns det då starka ekonomiska skäl för att lägga ned en verksamhet som kostar 300 000 kr och som vänder sig till en grupp som har ett synnerligt starkt behov av verksamheten?

    Michael Cocozza
    LinköpingsListan (LL)


Interpellation


SVT gjorde i början av året ett antal reportage om kommunernas rutiner vad gäller omhändertagande av barn som far illa. Man berörde då särskilt de anmälningar som inte går till utredning utan hamnar i ”slaskpärmar” eller kronologiska pärmar. I reportagen förekommer kritik från polismyndigheten gentemot kommunerna för brister i hantering när det gäller fall med återkommande orosanmälningar som hamnar i pärmarna. I ett av reportagen menar en docent vid Linköpings Universitet att hon i samband med sin forskning hittat fall med återkommande orosanmälningar gällande svåra fall som hamnat i pärmarna.
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-orosanmalningar-om-barn-som-far-illa- hamnar-i-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-forklarar-sa-fungerar-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialtjansten-hade-ingen-aning-om-barnen-i- slaskparmen
Med anledning av de frågor som kommer upp i reportagen önskar Linköpingslistan ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
• Hur många orosanmälningar gällande barn kom det in totalt till socialförvaltningen 2020.
Hur många av de anmälningar som kom in 2020 är per 31/12-2020 placerade i kronologiska pärmar och inte föremål utredningar?
• Förekommer det en intern kvalitetssäkring av processen i syfte att hitta barn som återanmäls flera gånger, hamnar i de kronologiska pärmarna, och förmodligen far illa? Om ja, hur är denna kvalitetssäkring upplagd?
• Hur ser fördelning av den totala mängden orosanmälningar ut på olika slag av anmälare? Hur är fördelning inom gruppen professionella anmälare? (Polis, BVC, förskola, psykiatri med flera)? Ser kommunen att det är någon av de professionella grupperna som har brister i rutiner när det gäller orosanmälningar?

Michael Cocozza (LL)