Vår politik

LinköpingsListan utmärker sig med att bredda rekryteringsbasen för lokala politiska uppdrag. Politik är ett förtroendebransch. Förtroende förvaltas bäst med kompetens. Vi vill få in mer kompetens i lokalpolitiken. Vi vill göra Linköping mer attraktiv och framgångsrikt.

För att förverkliga vår politik kräver vi inte medlemskap för att bli vald till såväl kommunala och regionala nämnder som bolag. Kompetens ges företräde vid rekrytering av representanter. Vi kommer självklart att främja medlemsinflytande och föreningen kommer att genomsyras en stark värdegrund samt en god demokratisk ordning.

Interpellation om stödåtgärder till företag och föreningar

                                                                                                                                               Den 25 februari 2021 

Angående stödåtgärder till företag och föreningar  

Den ekonomiska krisen orsakad av nedstängning och pågående pandemi ser ut att fortgå under hela året. Detta gör att behovet av stödåtgärder för företag och föreningar är omfattande. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder i syfte att underlätta för näringslivet. Kommunens insatser har mot bakgrund av det goda resultatet 2020 varit alltför begränsade. Arbetslösheten har nått oroväckande nivåer, senaste veckan är 8700 personer arbetslösa i Linköping. Vi ser särskilt behov av tillfälliga projektanställningar för personer som gått arbetslösa 12 mån och står utan A-kassa.  

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträde uppgav kommunstyrelsens ordförande att kommunen har satsat cirka 50 miljoner kronor i olika stödinsatser till företag och föreningar. Det råder oklarhet om detta avser rent stöd eller det även inkluderar anstånd med betalningar.  

Vi önskar därför att kommunledningen redovisar samtliga stödåtgärder föranledda av pandemin fördelat på olika poster.

Vi önskar också besked om det utöver redan beslutade stödåtgärder planeras några ytterligare insatser under våren.  

Michael Cocozza                                                                                    
Linköpingslistan                                                                                 

Motion om kommunen marktillgångar

Linköping 22/2-2021

Motion

Kommunens marktillgångar

All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gäller samhällsbyggnad tillkommer även sociala värden som ska tillvaratas i planeringen. Med nuvarande organisation finns en förvaltning, MoS, som hanterar samhällsbyggnadens arkitektoniska, tekniska och sociala aspekter.

Kommunens marktillgångar utgör stora ekonomiska värden, 2-3 miljarder som detaljplanelagda byggrätter. Denna tillgång finns inte ens värderad.  I gällande organisation är de ekonomiska värdena underordnade. Den fastighetsekonomiska kompetens som finns på MoS blir ofta begränsad till att agera inom de ramar planarkitekterna fastställer.

Det finns ingen instans som i planprocessen hävdar kommunens ekonomiska intresse i egenskap av markägare. Detta framstår som tydligt när vi ser hur planer utformas. Några exempel:

  • Det ekonomiska värde som marken under jord utgör har i flera planer helt utsläckts. 
  • En Ulleviled kan byggas utan att det föreligger en samhällsekonomisk kalkyl
  • Krav på lokaler i bottenvåning kan ställas utan att marknadsanalys görs.
  • Djurgården kan börja planeras från Lambohov och in mot staden istället för tvärtom. En planering från staden och utåt innebär färre riskmoment och högre värden, då man hela tiden har stöd av etablerad infrastruktur och stadsmiljö.
  • I markanvisningstävlingar kan det förekomma att mark säljs för halva priset för att man ska premiera arkitektonisk utformning, samtidigt som olika förslag mycket väl uppfyller kraven på god arkitektonisk gestaltning.
  • På Kallerstad planeras enligt ÖP parkområde på den mest värdefulla marken nere vid ån, när det istället behövs generösa parkytor mot Kallerstadsleden i syfte att göra denna mark attraktiv.

Fullmäktige fick i december en redovisning av ekonomin i projektet Vallastaden där exploatering av ett markområde med cirka 1 000 lägenheter medfört en förlust. Detta utöver vad projektet kostat som Bomässa. Ett så stort projekt borde resulterat i ett stort överskott.

Det behövs en instans i kommunens organisation, fristående från MoS, som i planeringen ansvarar för det ekonomiska värde som kommunens marktillgångar utgör. Denna instans bör ligga på koncernnivå och således vara koncernövergripande och även samordna marknyttjandet mellan bolagen. Vår bedömning är att en dylik instans skulle ge ett väsentligt bättre ekonomiskt utfall i kommunens exploateringsverksamhet, detta utan att vare sig arkitektoniska, tekniska eller sociala värden skulle bli sämre.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

Att frågan om hur det ekonomiska värdet i kommunens marktillgångar bättre ska tillvaratas blir föremål för utredning.

Michael Cocozza (LL)                                                                          Jaleh Ramezani (LL)

Kommunen behöver göra kraftfulla satsningar

Kommunen gör ett rekordöverskott 2020 på 564 miljoner.

I artikeln ”Pandemiåret gav Linköping 564 miljoner” i Corren (11/2) ger kommunalrådet Niklas Borg en bild av att pengarna inte kan användas under 2021.

Det stämmer inte. Kommunen kan mycket väl placera överskottet i bolagskoncernen och ta ut en förhöjd utdelning för att stimulera den lokala ekonomin. Såväl resultat som soliditet i koncernen medger en högre utdelning såväl krisåret 2021 som under kommande år. 

Kommunen har hittills lagt 50 av de 564 miljonerna på olika stödinsatser. Rimligt vore att man satsade 300 miljoner av de pengar man har i kassan eller fonder. Som jämförelse kan nämnas att regeringen har satsat 300 miljarder, pengar staten lånar upp. 

I det ena fallet använder man inte pengar som finns på konton och fonder, i det andra är man offensiv och lånar för att hålla ekonomin igång. 

Linköpingslistan har sedan november efterlyst fler ekonomiska åtgärder från kommunen. Vi behöver kraftfulla kommunala satsningar i den lokala ekonomin syfte att hålla arbetslösheten nere. 

Den här veckan är 8 737 personer arbetslösa i Linköpings kommun. Mot den bakgrunden är kommunens stora överskott  ingen bra samhällsekonomisk affär. 

Rolf Bengtsson, Linköpingslistan
Michael Cocozza, Linköpingslistan

Vi vill testa en ny modell för medborgarinflytande

L gick till val på att öka kommunens budget med 350 miljoner i syfte att åtgärda en rad problem, det blev noll kronor i ökning.

Detta kallar Åsa Wennergren(L) för en politisk framgång. Hon har ”givit och tagit” i en budgetförhandling. Liberalernas högsta beslutande organ i kommunpolitiska frågor var ”politiska utskottet” där 40 medlemmar hade rösträtt.

Det avskaffade Åsa Wennergren utan att höra medlemmarna. Detta trots att hon i ett skriftligt avtal med partiet förbundit sig att respektera utskottets ställning och den interna rösträtten för 40 personer. 

Hade Wennergren varit ärlig och redovisat hur hon tänkte agera gällande utskottet, så hade hon aldrig blivit vald till partiets kommunalråd. När många medlemmar inte accepterade Wennergrens högerpolitik, såg hon till att under 2020 de facto avskaffa årsmötet och medlemsmöten.

I september är det 100 år sedan det första demokratiska valet. Wennergrens metoder hör inte hemma i en demokrati.  Det går inte att gömma en auktoritär agenda bakom pandemin. Andra partier har upprätthållit demokratiska processer.

Men detta är historia, nu ser vi framåt. Linköpingslistan vill testa en ny modell för medborgarinflytande i kommunen. Vi släpper på medlemskravet för att sitta i nämnder och bolag och ger därför de 96 procent som inte är partimedlemmar möjlighet att påverka. Vi skapar också en intern ordning som förhindrar att man utnyttjar kommunpolitiken med huvudsakligt syfte att få ett välbetalt arbete som kommunalråd, nämnd- eller bolagsordförande.

Jaleh Ramezani, Linköpingslistan (LL)
Maria Brahim, Linköpingslistan (LL)

Träning för funktionshindrade

”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis & Svettis. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och delvis speciell maskinutrustning.

Expropriation är främmande i Linköping

Reservation ärende 2, KF 26/1-2021:
Linköpingslistan (LL) reserverar sig mot beslut om markpolicy vad avser stycken på sid 4 och 5 innehållande texter om expropriation.

Verktyget expropriation är ett främmande element i Linköpings politiska historia. Vi ser ingen anledning att kommunfullmäktige ska öppna för det. Man kommer längst genom att förhandla och söka en lösning i samförstånd. Markvärdet för planlagd mark ligger väsentligt mycket högre än för den i detta fall aktuella jordbruksmarken, det finns goda möjligheter att komma överens.

Expropriation ska inte vara en del av kommunens generella policy och ska inte vara något som tjänstemän kan föra fram i förhandlingar. Om det skulle behövas ska ärendet upp för ställningstagande i kommunfullmäktige.

Michael Cocozza (LL) & Jaleh Ramezani (LL)

Vi behöver inte spara mera

Kommunens resultat för 2020 pekar mot ett överskott om 473 miljoner.

Sommarjobb till barn från familjer med försörjningsstöd

Erbjud sommarjobb till barn från familjer med försörjningsstöd
Inför sommaren vill vi väcka ett nämndinitiativ vad avser sommarjobb till barn i familjer med försörjningsstöd. Vi menar att detta rör sig om en utsatt grupp barn som behöver extra stöd för att etablera nätverk på arbetsmarknaden.
Volymmålet för feriearbete till skolungdomar var före den styrande alliansen tillträde 2018 cirka 1000 feriearbeten. I år planerar bildningsnämnden enligt uppgifter i media 500 feriearbeten. Vi föreslår att kommunen utöver detta erbjuder samtliga barn mellan 14 – 18 år i familjer med försörjningsstöd sommarjobb 2021. Det rör sig om cirka 300 – 400 barn. Detta skulle vara jobb utanför den kommunala sektorn och genomföras med en upphandling modell Stockholms stad sommaren 2020. Kommunen står får lönekostnaden i detta upplägg.

Erbjudandet går ut via föräldrar som får försörjningsstöd och barnens lön ska inte påverka försörjningsstödet. Vi bedömer att detta rör sig om en extrakostnad om 4 miljoner

Med anledning av ovan yrkar vi att
• Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslag enligt ovan och begär tilläggsanslag från kommunstyrelsen för att täcka kostnad för insatsen.
Michael Cocozza (LL) & Jaleh Ramezani (LL)