Är det bara vi som värnar om landsbygden

Det är dags att de styrande partierna visar att de verkligen bryr sig om landsbygden och tar ett större ansvar för framtidens transportbehov på ett sätt som faktiskt inkluderar landsbygden. Det görs inte med nuvarande förslag, skriver Urban Wahlberg (LL) och Kenneth Leander (LL) i Corren.

De styrande partierna i Linköpings kommun verkar ha beslutat att Tjustbanan och Stångådalsbanan inte ska anslutas till det nya stationsläget vid resecentrum. Detta beslut riskerar att få långtgående konsekvenser för landsbygdens framtid. Frågan vi bör ställa oss är om det enbart är Linköpingslistan som står upp för landsbygdens intressen?

Beslutet innebär att slutstationen för tågen blir vid Saab i Tannefors. Konsekvensen av detta blir att pendlande resenärer kommer att tvingas byta till andra färdmedel för att ta sig till resecentrum och vidare. Denna omväg leder inte bara till olägenheter, utan kan också leda till en betydande minskning av resandet. Minskade antal resenärer innebär lägre intäkter, vilket i sin tur kan leda till att persontrafiken på dessa banor läggs ner.

En annan konsekvens är att möjligheten att minska vägtransporterna försvinner. Utan anslutning till stamnätet blir det omöjligt att frakta gods på järnväg; påföljden blir att lastbilstrafiken kommer att öka genom staden. Detta leder till ökad trafik, högre miljöpåverkan och större belastning på vägnätet.

Framtidens transporter måste vara miljövänliga men också effektiva. Person- och godstransporter via buss och lastbil är inte hållbara alternativ. En välfungerande järnväg med hög servicenivå, pålitlighet och säkerhet är avgörande för att människor ska kunna bo och verka utanför stadskärnan. Det är också viktigt för företagens möjlighet att rekrytera kompetent arbetskraft.

Visst är det en stor ökad kostnad i ett redan stort projekt, men politik handlar alltid om prioriteringar och vi är oroliga för att den här prioriteringen drabbar landsbygden oproportionerligt hårt.

Vi hoppas att den styrande majoriteten omprövar sitt beslut. Det krävs en planeringsprocess i samarbete med regionerna och kommunerna längs banorna. Målet bör vara att utveckla snabbare, säkrare och mer pålitliga transporter med pendeltågstrafik, dubbelspår och moderna fordon som kan hantera fler stopp och start. Detta skulle möjliggöra ökad turtäthet och fler godstransporter.

Det är dags att de styrande partierna visar att de verkligen bryr sig om landsbygden och tar ett större ansvar för framtidens transportbehov på ett sätt som faktiskt inkluderar landsbygden. Det görs inte med nuvarande förslag.

Urban Wahlberg, Linköpingslistan
Kenneth Leander, Linköpingslistan

Rulla till toppen