Nämndinitiativ: Kommunen kan spara miljoner på stiftelsen

Westman Wernerska stiftelsen

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ansvar för den ekonomiska förvaltningen av kommunens donationsstiftelser. Den huvudsakliga tillgången är idag Westman Wernerska stiftelsen med ett totalvärde om cirka 400 miljoner. Stiftelsen hanteras enligt donators vilja av Östgöta enskilda bank, nuvarande Danske Bank. 

Kommunen bör kunna ställa krav på förvaltningsinriktning av medlen. Att ändra  placeringsriktlinjer under fortsatt förvaltning av Östgöta enskilda bank, nuvarande Danske Bank kan inte anses strida i någon del  mot donators vilja. 

Förvaltningen sker idag enligt diskretionär förvaltning där förvaltare  köper och säljer värdepapper efter egna bedömningar löpande under året. En annan mindre riskfylld, mer transparent och därmed mer anpassad för förvaltning av  offentliga medel  är indexbaserad förvaltning. Om man ser tillbaka på de tio senaste åren  finns inget stöd  för att fortsätta med diskretionär förvaltning. Utfallet hade varit bättre om man jobbat med indexbaserad förvaltning, se bilaga.

En  annan omständighet är att förvaltningsarvodet  är väsentligt högre för  diskretionär förvaltningen. Avgiften   ligger på  0,6% av kapitalet jämfört med 0,10% – 0,15% på marknaden  för indexbaserad förvaltning. En ändring skulle medföra en besparing på cirka 1,5 mkr per år. Medel som bättre skulle kunna användas till “för staden gagneliga ändamål av ideell betydelse, vilkas tillgodoseende är av varaktig nytta”, som  Henric Westman uttryckte sin vilja i donationen.  

Med hänvisning av ovanstående yrkar Linköpingslistan:

att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen av Westman Wernerska stiftelsens medel ska vara indexbaserad förvaltning, samt 

att förhandling ska upptas med Danske Bank om marknadsanpassning av arvodet baserat på indexbaserad förvaltning

Rulla till toppen