Nämndinitiativ: Höj driftbidragen

Nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund:

Föreningslivet i Linköping spelar en avgörande roll för att skapa en levande och aktiv stad. Många föreningar driver idag sina idrottsanläggningar i egen regi, dessa anläggningar är centrala platser för olika aktiviteter och mötesplatser för invånarna. Det finns flera positiva aspekter för kommunen att föreningar driver sina egna idrottsanläggningar, ansvaret och kostnaderna minskar, tillgängligheten ökar och det uppmuntrar till lokalt engagemang och delaktighet.

Problemet idag är att de föreningar som driver sina egna anläggningar inte får ett tillräckligt ekonomiskt stöd från kommunen. De kommunala driftsbidrag som betalas ut varje år har inte justerats sedan 1995, vilket har skapat en osäker ekonomisk situation för många föreningar. Under dessa 28 år har kostnader för lokalhyror, tränarlöner och material ökat. 

Exempelvis har Linköpings kommun en budget om 320 000 kronor per år för varje kommunal fotbollsplan. De fotbollsföreningar som driver konstgräsplaner i egen regi får dock bara 20 000 kronor i driftbidrag, det vill säga 6,25 procent av kommunens budget för kommunägda planer. 

Det är givetvis fler föreningar än de som driver konstgräsplaner som påverkats negativt av  oförändrade driftsbidrag, såsom  ridklubbar, gymnastikklubbar och scouter med fler. Det krävs att kommunen betalar ut lämplig kompensation till de knappt 80 föreningar som berörs. Om inte kommunen justerar driftbidraget är det inte längre frågan om dessa aktörer får lägga ner sin verksamhet, utan när det blir.

Linköpingslistan föreslår: 

att Linköpings kommun ökar de kommunala driftbidragen till idrottsföreningar inför budgetåret 2024. Denna ökning ska baseras på en indexuppräkning som tar hänsyn till inflationen och andra faktorer under de senaste 28 åren, från 1995 till 2023. 

Sanne Jacob 

Rulla till toppen