Motion: LL vill inrätta ett lokalutskott

Förslag ändring reglementen och inrättande av lokalutskott

Linköpingslistan ser ett behov av att komplettera gällande reglemente för nämndinitiativ med några punkter. Detta i syfte att klargöra hur nämnderna ska förfara med nämndinitiativ. Nuvarande reglemente anger följande:

“Ett nämndinitiativ är ett sätt för en enskild ledamot eller för flera ledamöter tillsammans att nyttja kommunallagens möjlighet att väcka ett ärende i nämnden. För att ärendet ska kunna väckas vid nämndens sammanträde måste initiativet ligga inom nämndens uppdrag och ansvarsområde. Nämndinitiativ kan lämnas inför eller under ett sammanträde. Endast de ledamöter som tjänstgör vid sammanträdet har rätt att väcka ett nämndinitiativ. Nämnden tar vid sammanträdet ställning till om nämndinitiativet ska lämnas för beredning, avslås eller bifallas.”

Vi ser det som värdefullt att reglementet kompletteras med följande tre punkter:

  • Initiativet ska distribueras med handlingarna om det lämnas in 10 dagar innan sammanträdet.
  • att det tas upp som anmälan under övriga frågor efter att ledamoten väckt ärendet under punkten fastställande dagordning.
  • att ärendet  bereds och att det tas upp för besvarande, avslag eller bifall under nästkommande sammanträde.

Vi ser även behov av ändring i reglementet för kommunstyrelsens strategiska utskott. Dagens ordning medger inte att ersättare närvarar vid kommunstyrelsens strategiska utskott. Detta medför en orimlig arbetsbörda för ledamöter i opposition som inte ingår i någon form av politisk samverkan. En majoritet kan sitta med sex till sju personer som mellan sig kan fördela ärenden och inläsning. Företrädare för oppositionsparti har ensam att inför dessa möten förbereda och läsa in sig. 

Därför är det rimligt om fullmäktiges partier i fullmäktige med endast en ledamot i kommunstyrelsen även kan representeras av en ersättare i strategiska utskottet.Strategiska utskottet behandlar övergripande ärenden i ett tidigt skede som fler inom dessa partier behöver kunna ta del av.

Linköpingslistan anser att kommunens lokalförsörjning har behov av en ökad central politisk samordning. Lokalkostnaderna är en stor del av kommunens budget. Exemplet med den långa processen och stilleståndet på Drottninggatan 45 är ett av flera ärende som tyder på att ett behov av ett utskott finns. Processen med projektet multihall är ett annat exempel, där det hade behövts mer av central samordning.  

Kommunstyrelsen har enligt reglementet det övergripande ansvaret för strategisk lokalförsörjning. Arbetet är omfattande och förutsätter att ett antal ledamöter ges tid att arbeta med frågorna. Kommunstyrelsen har också enligt reglementet ansvaret för att avgöra tvist eller oklarhet mellan utskott, nämnd, förvaltning och bolag inom Stadshus AB koncernen.

Lejonfastigheter är inte överordnad förvaltningarna och kan därför inte styra när något hakar upp sig i processen. Ansvaret för ledning, samordning och tvistelösning ligger hos kommunstyrelsen. Det behövs en politisk förankrad styrning av processen. Genom ett utskott i kommunstyrelsen som månatligen kan följa upp och ge ledning i olika lokalfrågor, särskilt ärenden där man inte kommer vidare, placeras det yttersta ansvaret där det hör hemma hos kommunstyrelsen.

Med anledning av ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att reglementet för nämndinitiativ kompletteras enligt de tre punkterna ovan i tredje stycket

att ersättare ska kunna närvara vid sammanträden med kommunstyrelsens strategiska utskottatt Kommunfullmäktige inrättar ett lokalutskott under Kommunstyrelsen

Rulla till toppen