Nämndinitiativ – Arbetsmarknadsnämnden

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket samt läs- och skrivfärdigheter. Sfi är ett utmärkt sätt till påbörjad integration av nyanlända. I Linköpings kommun uppställs idag krav på att deltagande i sfi ska ha fullständigt personnummer. Detta krav är mer långtgående än de krav som uppställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Detta utgör en onödig tröskel till det svenska samhället för personer med tillfälligt och permanent uppehållstillstånd.

De krav som uppställs för deltagande i sfi framgår av skollagen samt Skoverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8). Det avgörande för att har rätt att påbörja sfi är att personen är bosatt i Sverige alternativt är finländsk medborgare och uppfyller kraven för finländska medborgares rätt till sfi. Något krav på person- eller samordningsnummer existerar inte. Om person- eller samordningsnummer inte erhållits kan någon annan identitetsbeteckning användas inom undervisningen.

Linköpings kommuns krav på fullständigt personnummer medför att det tar väldigt lång tid innan personer med tillfälligt och permanent uppehållstillstånd kan påbörja sina studier. Det finns inte heller några fasta handläggningstider för erhållande av person- och samordningsnummer, varför väntetiden är oförutsebar. Med anledning av att sfi är en avgörande del för att dessa individer ska kunna erhålla de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att kunna ta del av och bidra till det svenska samhället är det viktigt att det ska finnas möjlighet att påbörja undervisningen i väntan på person- eller samordningsnummer.

Det är mot bakgrund av vad som anges ovan varken lämpligt eller gynnsamt för kommunen att uppställa krav som är mer långtgående än vad som anges i skollagen med tillhörande regelverk. Linköpingslistan önskar därför att frågan tas upp för utredning av nämnden.                                        

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:

att nämnden fattar beslut innebärande att personer med tillfälligt och permanent uppehållstillstånd ska ha möjlighet att påbörja sfi i väntan på erhållande av person- eller samordningsnummer.


Michael Cocozza (LL)

Rulla till toppen