Interpellation – orosanmälningar


SVT gjorde i början av året ett antal reportage om kommunernas rutiner vad gäller
omhändertagande av barn som far illa. Man berörde då särskilt de anmälningar som inte går till
utredning utan hamnar i ”slaskpärmar” eller kronologiska pärmar. I reportagen förekommer kritik
från polismyndigheten gentemot kommunerna för brister i hantering när det gäller fall med
återkommande orosanmälningar som hamnar i pärmarna. I ett av reportagen menar en docent vid
Linköpings Universitet att hon i samband med sin forskning hittat fall med återkommande
orosanmälningar gällande svåra fall som hamnat i pärmarna.
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-orosanmalningar-om-barn-som-far-
illa- hamnar-i-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-forklarar-sa-fungerar-slaskparmen
• https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialtjansten-hade-ingen-aning-om-barnen-
i- slaskparmen


Med anledning av de frågor som kommer upp i reportagen önskar Linköpingslistan ställa följande
frågor till ansvarigt kommunalråd:
• Hur många orosanmälningar gällande barn kom det in totalt till socialförvaltningen 2020.
Hur många av de anmälningar som kom in 2020 är per 31/12-2020 placerade i kronologiska
pärmar och inte föremål utredningar?
• Förekommer det en intern kvalitetssäkring av processen i syfte att hitta barn som återanmäls
flera gånger, hamnar i de kronologiska pärmarna, och förmodligen far illa? Om ja, hur är
denna kvalitetssäkring upplagd?
• Hur ser fördelning av den totala mängden orosanmälningar ut på olika slag av anmälare? Hur
är fördelning inom gruppen professionella anmälare? (Polis, BVC, förskola, psykiatri med
flera)? Ser kommunen att det är någon av de professionella grupperna som har brister i
rutiner när det gäller orosanmälningar?


Michael Cocozza(LL)

Rulla till toppen