Motion – årliga kvalitetskontroller

Gör en extern kvalitetskontroll av socialförvaltningens arbete avseende orosanmälningar

Vi har tidigare uppmärksammat detta problem i en interpellation. Av kommunalrådets svar på interpellationen framgick att det inte finns ett system med extern återkommande kvalitetskontroll av förvaltningen avseende orosanmälningar gällande barn.

Förvaltningen har egen interkontroll. Vi menar att det kan vara utvecklande och innebär större möjligheter att brister i rutiner upptäcks om det görs en årlig kvalitetskontroll av kompetent person.

Inom andra samhällssektorer finns höga krav på extern kvalitetskontroll av arbetsprocesser. Kommunens revision och nämndledamöternas interna kontroll uppfyller inte kravet på en dylik kvalitetskontroll.

Åtgärden vi föreslår kan prövas under ett antal år för att sedan utvärderas. Mot denna bakgrund yrkar Linköpingslistan:  

Att kommunen på försök under tre år låter genomföra en externkvalitetskontroll.

Michael Cocozza (LL)

Linköping 16/3 – 2021

Rulla till toppen