Enkel fråga – stöd till företag och föreningarDen ekonomiska krisen orsakad av nedstängning och pågående pandemi ser ut att fortgå
under hela året. Detta gör att behovet av stödåtgärder för företag och föreningar är
omfattande. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder i syfte att underlätta för näringslivet.
Kommunens insatser har mot bakgrund av det goda resultatet 2020 varit alltför
begränsade. Arbetslösheten har nått oroväckande nivåer, senaste veckan är 8700
personer arbetslösa i Linköping. Vi ser särskilt behov av tillfälliga projektanställningar för
personer som gått arbetslösa 12 mån och står utan A-kassa.


Vid senaste kommunfullmäktigesammanträde uppgav kommunstyrelsens ordförande att
kommunen har satsat cirka 50 miljoner kronor i olika stödinsatser till företag och
föreningar. Det råder oklarhet om detta avser rent stöd eller det även inkluderar anstånd
med betalningar.


Vi önskar därför att kommunledningen redovisar samtliga stödåtgärder föranledda av
pandemin fördelat på olika poster.


Vi önskar också besked om det utöver redan beslutade stödåtgärder planeras några
ytterligare insatser under våren.


Michael Cocozza
Linköpingslistan


Rulla till toppen