Gör en extern kvalitetskontroll av socialförvaltningens arbete avseende orosanmälningar


Vi har tidigare uppmärksammat detta problem i en interpellation. Av kommunalrådets svar på
interpellationen framgick att det inte finns ett system med extern återkommande
kvalitetskontroll av förvaltningen avseende orosanmälningar gällande barn.


Förvaltningen har egen interkontroll. Vi menar att det kan vara utvecklande och innebär större
möjligheter att brister i rutiner upptäcks om det görs en årlig kvalitetskontroll av kompetent
person.


Inom andra samhällssektorer finns höga krav på extern kvalitetskontroll av arbetsprocesser.
Kommunens revision och nämndledamöternas interna kontroll uppfyller inte kravet på en dylik
kvalitetskontroll.


Åtgärden vi föreslår kan prövas under ett antal år för att sedan utvärderas. Mot denna bakgrund
yrkar Linköpingslistan:
– Att kommunen på försök under tre år låter genomföra en externkvalitetskontroll.


Michael Cocozza (LL)
Linköpingslistan

Rulla till toppen