Motion och jämförelse portföljer mot benchmark

Motion till kommunfullmäktige

Ang. principer för kapitalförvaltning

Kommunen har idag fyra portföljer vars resultat löpande rapporteras till fullmäktige. Portföljerna avser långsiktiga placeringar, pensionsplaceringar, Westman-Wernerska stiftelsen och kommunala stiftelser. I huvudsak rör det sig om diskretionär förvaltning, vilket innebär att kommunen mot en avgift lämnar över förvaltningen av kapitalet till en förvaltare som fattar de löpande besluten om hur kapitalet ska placeras i syfte att nå högre avkastning än index. Om man analyserar utvecklingen av kommunens portföjer under år 2017 – 2021 kan man konstatera att försöket att slå index i huvudsak har misslyckats. Portföljerna ligger generellt lägre än index, med pensionsportföljen som enda undantag.

Den diskretionära förvaltningen som kommunen tillämpar är förenat med en relativt högre risk. Strävan att överträffa index kan leda till val av aktier och fonder som förlorar stora värden. En mer neutral och billigare förvaltning vore att enbart arbeta med indexbaserad förvaltning. Kapitalförvaltning är inte kommunens kärnverksamhet. Det vore lämpligt att kommunen övergår till indexbaserad förvaltning vad gäller såväl aktier, fonder som räntebärande instrument. Detta särskilt mot bakgrund av portföljernas utveckling de senaste åren samt de högre avgifter som den diskretionära förvaltningen ger upphov till.

Sammanlagt under senaste fem åren är utfallet 171 miljoner lägre än index, vilket ungefär motsvarar den högre kostnaden för en aktiv diskretionär förvaltning.

Vi vill särskilt famhålla Westman-Wernerska stiftelsen genom indexbaserad förvaltning skulle få en förvaltningskostnad som är väsentligt lägre än den nuvarande avgiften. Rimlig förvaltningskostnad skulle hamna på 0.10% istället för dagens 0.60%, vilket skulle cirka 1,5 miljoner mer årligen som stiftelsen skulle kunna dela ut till olika kulturändamål.

Vidare belastas stiftelserna med kommunledningskontorets förvaltningskostnader. Principen för dessa borde vara att stiftelserna enbart belastas med kommunens faktiska självkostnad, vilket fullmäktige borde slå fast i ett beslut. Det är inte rimligt att man gör ett överskott på att hantera donerade medel.

Vi har tidigare i en interpellation ställt frågor om kapitalförvaltningen. Vi ser fram emot den utlovade översynen, där särskilt belåningen av långsiktiga placeringar, födelningen mellan olika tillgångsslag samt frågan om eventuell flyttning av portföljen långsiktiga placeringar till Stadshus AB borde belysas.

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktige beslutar att kommunen ska övergå till indexbaserad förvaltning vad gäller kapitalförvaltning i portföljer och förvaltade stiftelser.

att fullmäktige beslutar att kommunledningskontorets avgifter för stiftelseförvaltningen ska baseras på faktisk självkostnad.

Michael Cocozza

Linköpingslistan

Rulla till toppen