Heltidsmentorer är igen universallösning

Enligt ett nyhetsinlag från SVT råder lärarflykt på landets skolor. En orsak som nämns är en dålig arbetsmiljö. Ett aktuellt förslag för att underlätta för lärarna är att anställa heltidsmentorer – något som uppmärksammats här i Corren (9/2–22). I Linköping har gymnasieskolorna erbjudits finansiering till att anställa heltidsmentorer. Det är öronmärkta stöd, som inte är anpassade efter önskemål och behov från de enskilda skolorna. Skolorna kan välja att acceptera bidraget eller tacka nej och därmed gå miste om extra resurser till verksamheten.

Med anledning av de arbetsmiljöbrister som finns på många av landets skolor är det viktigt att skolorna erhåller mer resurser, men det är även viktigt att resurserna är anpassade till skolornas faktiska behov. Vissa skolor är i behov av just heltidsmentorer, medan andra har behov av andra insatser. I arbetsmiljöhänseende är det viktigt att ha såväl de anställdas arbetsmiljö som elevhälsan i beaktande. 

Tanken med att samtliga skolor bör ha heltidsmentorer är god, men ramarna för yrkesrollen och vilken utbildning som krävs är otydlig. I många arbetsbeskrivningar är det till exempel inte tydligt hur många elever som varje heltidsmentor ska ansvara för och ansvarsområdet är ofta spretigt. Uppgifter som kan innefattas i uppdraget är extraförälder, rektorsassistent, socialarbetare, skolvärd och stödlärare. De heltidsmentorer som intervjuas i Corren är positiva till sin yrkesroll, men medger att det är svårt att dra gränsen för vad som i stället bör hanteras av personer med specifik kompetens eller utbildning inom ett visst område. 

Vi är inte negativa till heltidsmentorer som sådana, utan välkomnar alla reformer som leder till att lärare får en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö. Vi är dock tveksamma till om heltidsmentorer är en lösning som passar alla skolor. Det är en reform som kan passa vissa skolor, men det är ingen universallösning för de problem dagens skola och lärarkår brottas med. Att endast ge ett öronmärkt stöd för just heltidsmentorer är därför inte rätt väg att gå.

Ett bättre förslag är att rektorerna erhåller motsvarande stöd som i dag utgår för heltidsmentorer att fördela på skolans elevhälsoteam eller på mentorer om man så önskar. Ytterligare ett sätt att förbättra lärares arbetsmiljö är att ge lärarna full förtroendetid – det vill säga att den reglerade arbetstiden i huvudsak avskaffas, med undantag för vissa obligatoriska moment.

Cecilia Helber, Linköpingslistan

Rulla till toppen