Nämndinitiativ: Förtroendevaldas tillgång till offentliga handlingar

Kommunstyrelsen behöver förtydliga vad som ska gälla för politikers möjligheter att ta del av handlingar. Idag förekommer det att förvaltningar vägrar att mejla över handlingar som är offentliga. Man har i vissa fall begärt betalning trots att begäran skickas från en partiföreträdare.  Det förekommer även att krav ställs på att ledamot ska ange vad handlingen ska användas till för att få ta del av den. 

Detta är inte rimligt. Folkvalda politiker ska ha samma möjlighet att kostnadsfritt ta del av offentliga handlingar som journalister har. Bestämmelser som tydligt anges i kommunens Ärendehandbok ska tillämpas, i det här fallet att handling ska lämnas ut skyndsamt och utan onödiga dröjsmål.

Med anledning av ovanstående hemställes att kommunstyrelsen beslutar 

att folkvalda politiker i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag, kostnadsfritt  och utan onödigt dröjsmål, ska ha rätt till offentliga handlingar utan att behöva redogöra för i vilket syfte man behöver ta del av handlingarna. att detta beslut delges samtliga förvaltningschefer.

Rulla till toppen