Interpellation – simundervisning till barn och ungdomar med särskilda behov

Skolans ansvar för barns simförmåga innebär en skyldighet att anordna undervisning i simning, badvett och hantering av nödsituationer i enlighet med gällande kursplan. I ansvaret innefattas även att eleverna ska uppnå de krav som finns i kursplanen. Om en elev inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, kraven ska eleven ges stöd i form av extra anpassningar.


De krav som finns i kursplanen för elever i årskurs 9 är omfattande. Elever som har motoriska problem, vattenskräck och/eller andra typer av diagnoser kan därför ha svårt att uppfylla dessa krav på egen hand och är därför helt beroende av kontinuerligt och individanpassat stöd.


Parasport kan göra en betydande skillnad för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad gäller möjlighet till individanpassat stöd vid simträning. För många av dessa individer är vattenträning den enda möjligheten till rörelse och motion. Linköpings parasport erbjuder exempelvis vattenträning, som kan hjälpa barn och ungdomar att uppnå kunskapskraven i kursplanen avseende simning och vattenvana. Simträningen kan på så sätt även utövas på en mindre anläggning, utan störningsmoment från omgivningen, för att i största möjliga mån tillgodose deltagarnas behov. Verksamheten har idag begränsad möjlighet att erbjuda träning för dessa personer med anledning av den höga kostnaden för hyra av bassäng.

Det är av stor vikt att kommunen säkerställer att tillräckliga resurser finns för att ge ett individanpassat stöd till de personer som är i behov av det. För att säkerställa detta krävs att de insatser som finns idag synliggörs samt att information inhämtas som kan ge indikationer om huruvida dessa insatser är tillräckliga eller behöver utökas.


Med anledning av ovan önskar LinköpingsListan ställa följande frågor till ansvarigt
kommunalråd
.


• Vilket ekonomiskt stöd får respektive rektorsområde för att säkerställa att de barn/ungdomar
som är helt beroende av extra insatser vid simundervisningen får det stöd de behöver för att
uppnå betyget godkänt i ämnet idrott och hälsa?

• På vilket sätt följer ansvariga upp att individanpassat stöd i simundervisningen erbjuds till de som
behöver?


• Hur många elever lämnar årskurs 9 med betyget F/icke godkänt i ämnet idrott och hälsa?

Michael Cocozza (LL)

Rulla till toppen