Motion – Satsa på lönebidragsanställningar

Lönebidrag är en arbetsmarknadspolitisk insats för personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning. Denna insats syftar till att personer som inte kan arbeta under marknadsmässiga förhållanden ska kunna erhålla en sysselsättning som erbjuder lön och arbetsträning, med möjlighet att på sikt kunna öka sin arbetsförmåga.

Arbetsgivare som erbjuder lönebidragsanställningar ansvarar för att ta fram tjänster med marknadsmässig lön, som är anpassade för den aktuella individen. Vid tillämpning av lönebidragsanställningar har arbetsgivaren möjlighet att erhålla statligt bidrag för upp till 20 000 kronor av bruttolönen per månad för en heltidsanställning.  Utöver detta finns även möjlighet att få bidrag för utvecklingsinsatser i samband med erbjudande av dessa tjänster. Resultatet blir att en arbetsgivare kan erhålla stöd motsvarande ca 50 till 85 procent av lönekostnaderna.

Det finns ca 1 000 bosatta personer i Linköpings kommun som idag erhåller försörjningsstöd, men som bedöms vara arbetsföra. Många av dessa personer har även nedsatt arbetsförmåga. Linköpings kommun och dess koncernbolag, som är en arbetsgivare av betydande storlek, bör därför arbeta för att få dessa personer i tjänst. Idag finns ingen strukturerad process inom kommunen för att skapa och erbjuda lämpliga tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga. Enligt statistik från oktober 2021 fanns endast 25 lönebidragsanställningar inom kommunen samt 144 personer som hade anställningsstödet lönebidrag, vilket är för lågt i förhållande till det totala antalet anställningar som kommunen erbjuder.  Inom kommunen talas om att matcha individers förmågor till befintliga tjänster. För personer med nedsatt arbetsförmåga krävs motsatt strategi i form av att kommunen på ett strukturerat sätt arbetar för att anpassa tjänster till dessa personers förmågor.

Linköpingslistan ser att möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för hälsa och välmående. Arbetsmöjligheter ger inte endast lön, utan även en samvaro och en meningsfull vardag. Att en arbetsför person ska erbjudas arbete istället för försörjningsstöd är därmed en vinst på både individ- och samhällsnivå. Arbete och egen försörjning är även något som ska vara möjligt för alla i samhället. Kommunkoncernen bör mot bakgrund av detta kunna erbjuda lönebidragsanställningar motsvarande ca tre procent av det totala antalet anställningar som kommunen erbjuder. Detta skulle ge ca 330 anställningar för personer med nedsatt arbetsförmåga, vilket är en betydande skillnad mot hur det ser ut idag. Med anledning av att staten finansierar huvuddelen av lönebidragsanställningarna skulle nettokostnaden för dessa anställningar vara i nivå med försörjningsstödet.  

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktige fattar ett principbeslut innebärande att kommunen ska erbjuda anpassade arbeten för individer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning (lönebidragsanställningar).

att antalet erbjudna lönebidragsanställningar ska uppgå till tre procent av totalt antal anställningar inom kommunen och dess koncernbolag.

Michael Cocozza (LL)                    Jaleh Ramezani (LL)                     Maria Brahim (LL)

Rulla till toppen