Det är dags för modiga skolsatsningar

Att i det här läget satsa på skolan är modigt. Skolsatsningar tar ju som regel längre tid än mandatperioden man är vald för att verka och ge kraft och dessutom kostar det. Kanske är skolsatsningar för modigt, för just nu lyser de tyvärr med sin frånvaro. Detta, trots att i stort sett all forskning vad gäller tidiga åtgärder som vaccin mot just kriminella krafter, lyfter en stark och fungerande skolgång.

Allt handlar inte om ökade resurser, även om de budgetramar som skolan har att förhålla sig till är alltför snävt tilltagna. Det går också att skapa bättre förutsättningar genom att använda resurserna på ett bra sätt.

Vi i Linköpingslistan hoppas därför på följande insatser:

● Satsa på skolornas elevhälsoteam! Skolkuratorer och specialpedagoger drar ett enormt tungt lass på många enheter. De måste avlastas och bli fler, inte färre.

● Ett strukturerat arbete med hemmasittare och frånvaroproblematik bör genomföras i kommunen. Vi vet i dag att hög frånvaro i tidiga år ofta leder till ett ofullständigt betyg från grundskolan. Från Linköpingslistan vill vi ha en tydlig plan för detta arbete.

● Tydliggör heltidsmentorernas roll så att de kan göra det som eftersträvas med satsningen – nämligen att underlätta för lärare. Om lärare kan ha ramar för undervisningstid bör liknande förutsättningar fungera även för heltidsmentorer. Den arbetsbeskrivning som finns måste implementeras och revideras.

● Sänk hyran för skollokaler! Lejonfastigheters förhållandevis höga vinstkrav skapar orimliga förutsättningar för skolorna att ha en budget i balans. Att ett kommunalt bolag utarmar en annan kommunal verksamhet är obegripligt. Genom att sänka hyrorna för skolorna ökar den ekonomiska ramen för undervisning, stödfunktioner och därmed en ökad måluppfyllelse för våra elever.

● Minska overheadkostnaderna! Vi vill se mer resurser ute i skolorna och mindre medel till förvaltningen. Vid varje administrativ aktivitet eller nytt it-system som köps in bör man ställa sig frågan: Hur gagnar detta våra elever, lärare och rektorer? Kan man inte se en tydlig vinst för dessa grupper bör man avsluta aktiviteten vare sig den är administrativ eller en ny personalfunktion på förvaltningsnivå.

● Mer resurser till förskolan! Det är så klart bra med arbetskläder, men när personalen sliter under omänskliga arbetsförhållanden, särskilt i våra utanförskapsområden, blir det lite som ett plåster på ett benbrott. Om vi på allvar vill komma tillrätta med segregationens avigsidor, att fler elever fullföljer sin skolgång och vill säkra kompetensförsörjningen till våra förskolor så måste vi agera nu! Barnen i förskolan kan inte vänta på bättre tider och det kan inte heller förskolans personal.Maria Esbjörnsson-Lak

Rulla till toppen