Enkel fråga

Byggnationen av bostäder har under en tid varit omfattande i Sverige. Ett resultat av detta är en
omfattande arbetsmigration inom byggsektorn. Byggmarknadskommissionen, som har ett
övergripande ansvar för att motverka kriminalitet inom byggbranschen, har i en rapport redogjort
för en omfattande arbetslivskriminalitet som utgörs av bland annat skattebrott, brott mot
arbetsmiljölagstiftningen och lönedumpning.


Av 1000 granskade utländska företag har konstaterats att 800 av dessa i någon form bryter mot
svensk lag och/eller kollektivavtal. Byggmarknadskommissionens granskning har lett till
polisanmälan av tolv utländska företag samt därtill flertalet anmälningar till Arbetsmiljöverket
och underrättelser till den fackliga organisationen Byggnads.


I syfte att verka för lika villkor på arbetsmarknaden samt för att motverka dumpning av
anställningsvillkor infördes i januari 2021 nya skatteregler innebärande att ett utländskt företag
som inte har ett fast driftställe i Sverige, men som betalar ut lön till anställda i Sverige ska göra
skatteavdrag på samma sätt som en svensk arbetsgivare1. Med anledning av de nya
bestämmelserna finns en möjlighet att tidigt identifiera oseriösa företag genom att kontrollera
huruvida skatt betalas i Sverige.


Mot bakgrund av den höga brottsligheten bland utländska byggföretag som uppmärksammats av
Byggmarknadskommissionen finns anledning för kommunen att göra en översyn av de
entreprenörer och underentreprenörer som anlitas av kommunen och de kommunala bolagen.
Detta för att motverka att hederliga företag slås ut med anledning av snedvriden konkurrens samt
för att värna om en sund byggbransch.


Med anledning av ovan önskar Linköpingslistan ställa följande frågor:

• Har kommunen och/eller kommunala bolag i dagsläget avtal med utländsk entreprenör
eller via svensk entreprenör en utländsk underentreprenör som anlitar utländsk
arbetskraft vid någon pågående entreprenad?


• Om ja – har det av kommunen och/eller de kommunala bolagen säkerställts att dessa
entreprenörer eller underentreprenörer betalar skatt i Sverige?

Michael Cocozza (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen