Interpellation – Äldreomsorgen efter pandemin


LinköpingsListan återkommer i denna viktiga fråga i syfte att ge ansvariga politiker mer tid att få fram
svar på frågorna.


I juni 2020 tillsatte regeringen en coronakommission med uppdrag att utvärdera hur såväl
krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och
kommuner har fungerat under pandemin. Kommissionens första delbetänkande har påtalat en rad
brister i äldreomsorgen. Man lägger fram ett antal konkreta förslag på förbättringar inom den
kommunala omsorgen:


• Arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och
personalkontinuiteten, minska antalet timanställda och förbättra förutsättningarna för
ledarskap.
• Medicinska kompetensen inom äldreomsorgen måste stärkas.
• Sjuksköterskekompetens bör som huvudregel finnas på plats på varje särskilt boende dygnet
runt, under veckans alla dagar.
• Kommunerna måste genomföra språkutbildningsinsatser för omsorgspersonal som saknar
tillfredställande språkkunskaper.


Äldrenämnden tog i december beslut om att stärks äldreomsorgen med det statliga resurstillskottet
om 54 miljoner.
Fråga till ansvarigt kommunalråd:
1) Innebär den fördelning av den extra statliga resursen som nämnden beslutat om samt de
resurser som ryms inom den ordinarie budgeten att man i Linköpings kommun åtgärdar
brister inom de fyra problemområden som kommissionen pekar på?
2) Avser kommunledningen att bibehålla den extra resursförstärkningen även om staten drar
tillbaka anslaget till budget 2022 och 2023.3) Om svar fråga 1 är nej, vilken/vilka av de fyra problemområdena kommer man inte att ha
tillräckliga resurser för att åtgärda?
4) Vad skulle det i så fall behövas för ytterligare ekonomiskt tillskott till nämndens budget för
komma tillrätta med brister och nå den kvalitetsnivå kommissionen vill se inom dessa fyra
problemområden?


Michael Cocozza(LL)

Rulla till toppen