Kommunen måste engagera sig mer i näringslivet

Eva, Patrik och Mårten ställer i en insändare frågan om vad varje parti tycker är de viktigaste frågorna vad gäller näringslivets framtida utveckling.

Svar på insändaren ”Viktigt att ha fokus på näringslivets utveckling” (25/1):

Linköpingslistan har ett stort engagemang vad gäller kommunens näringsliv, varför vi gärna delar vår syn på ämnet.

I vårt partiprogram för ett attraktivt Linköping slår vi fast att kommunens fortsatta utveckling är starkt knuten till näringslivets möjligheter att konkurrera och växa. Tillväxt och ökad konkurrens skapar arbeten, vilket genererar skatteintäkter. Tyvärr visar Svenskt Näringslivs ranking att Linköping placerar sig på plats 132 av 290 kommuner, vilket är en tillbakagång i jämförelse med tidigare år. Visst kan Linköping bättre än så? 

Linköpingslistan kan utifrån rankingens beståndsdelar se att det finns ett antal områden som kan förbättras:

1. Bemötande och service från kommunen. I Svensk Näringslivs ranking återfinns Linköpings kommunen på plats 204 av 290, vilket visar på vikten av förbättring på denna punkt. Att kommunens företag ska bli väl bemötta och erhålla den service som efterfrågas är givetvis en förutsättning för näringslivets utveckling. Det behövs även förbättringar vad gäller tydlig och aktuell information.

2. Kommunens tillsynsfunktion. Det är viktigt att samtliga av kommunens tillsynsfunktioner upplevs som stödjande för företagen. Detta särskilt med hänsyn till att kommunen tar betalt för tillsynen. Avgifter och kostnader behöver stå i rimlig proportion till insatsen. Det finns utrymme för sänkning av vissa avgifter.

3. Politikens attityd mot näringslivet. Företagare är beroende av politikens beslut. Det är därför tråkigt att genom företagsklimatsrankingen utläsa att kommunen ligger på plats 195 av 290. Placeringen i rankingen visar att företagare anser att kommunpolitikens attityd mot näringslivet är på en för låg nivå. Vi vill se ökat stöd till organisationer som uppmuntrar och stödjer entreprenörskap – exempelvis nyföretagarcentrum och ung företagsamhet. Kommunala upphandlingar behöver även bli enklare och mer transparenta.

4. Brottslighet. Allt fler företag ger uttryck för att kriminalitet och brottslighet är ett allvarligt hot mot utveckling, vilket påverkar företagen negativt. Detta samhällsproblem måste prioriteras ytterligare. Kommunens och polisens lokala närvaro i kommunens olika områden måste öka.

5. Etablering och utveckling. Det måste bli enklare att etablera och expandera företagen. Vi behöver snabbare framtagning av detaljplaner för byggnation av olika slag. Bygglovhanteringen är i dag för krånglig. Vi behöver en mer aktiv markplanering och utbud av billiga lokaler till nystartade företag.

Linköpingslistan vill arbeta med att förbättra ovanstående punkter för att på så sätt utveckla kommunens näringsliv. Den viktigaste delen är att i högre grad inkludera företagen i de politiska besluten. Kommunen behöver även ta ett större ansvar och engagera sig mer i näringslivet för att på så sätt erhålla ett ökat förtroende. Genom att kommunen exempelvis samordnar och ökar kontakterna mellan företag och studerande kan antalet studentmedarbetare öka markant. Linköpingslistan ser stora möjligheter till att förbättra även detta.

För förändring av kommunens företagsklimat krävs vilja. Det krävs politiska beslut. Det krävs handling. Det som gynnar näringslivet gynnar också kommunens innevånare på sikt – en sanning vi aldrig får glömma

Peter Trygg (LL)

Peter Westling (LL)

Ingvar Gustavsson (LL)

Christer Mård (LL)

Rulla till toppen