Samordna behandlingen av motioner

Ledamöter i riksdagen har möjlighet att väcka motioner under en begränsad tid på året, under den s k ”allmänna motionstiden”. Motionerna behandlas sedan inom tre till sex månader av det utskott som är ansvarigt för det ämne som motionen berör. På detta sätt bereds motioner som berör samma ämne samlat av respektive utskott på ett effektivt sätt. I kommunfullmäktige tillämpas inte någon allmän motionstid, utan motioner kan väckas på samtliga sammanträden. Inom denna ram är det är dock möjligt för kommuner att i en arbetsordning effektivisera processen avseende behandling av motioner.

Linköpings kommun har antagit en arbetsordning för behandling av motioner som väcks i kommunfullmäktige. I arbetsordningen anges i vilken ordning motioner väcks samt kortfattat om beredningen av dessa. Det finns idag ingen rutin som säkerställer att motioner behandlas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom att arbetsordningen kompletteras med mer specifika bestämmelser om inom vilken tidsram motioner ska behandlas, kan behandlingen ske på ett mer samordnat och effektivt sätt. Det vore lämpligt att de motioner under året som väcks senast på fullmäktiges sammanträde i augusti månad tas upp i berörd nämnd under första kvartalet året därpå. De motioner som väcks efter augusti månad kan på motsvarande sätt tas upp under kvartal två.

Genom att införa en sådan tidsbestämmelse i arbetsordningen skulle behandlingen i nämnder, förvaltningar och fullmäktige kunna ske mer samordnat, eftersom motioner som berör samma ämne kan samlas upp och behandlas samtidigt. Detta är lämpligt med anledning av att de flesta motioner som behandlats under ett år kan inordnas under kategorier av politiska områden, som tillhör samma debatt. För att exemplifiera hur en sådan fördelning kan se ut har en sammanställning av alla behandlade motioner under år 2021 genomförts där de olika motionerna delats upp efter relevant nämnd och ämne, se bilaga 1.  Motioner som berör hållbarhet, livsmedel, personal respektive bostadsfrågor kan exempelvis behandlas samlat och beröras i ett och samma yttrande. På så sätt kan även beslut i fullmäktige ske samtidigt för frågor inom samma ämnesområde.

Genom att på ett tydligare sätt organisera och effektivisera processen vad gäller behandling av motioner inom kommunen finns möjlighet för nämnderna och förvaltningarna att får en bättre helhetssyn, vilket kan medföra ökad kvaliteten på det genomförda arbetet. Det finns även förutsättningar för att förkorta behandlingstiden av motioner, vilket är av stor vikt för demokratin i kommunen.

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en bestämmelse innebärande att motioner som väcks senast den 31 augusti månad ska tas upp i berörd nämnd senast den 31 mars året därpå samt att motioner som väcks från och med 1 september fram till årsskiftet tas upp i berörd nämn senast den 30 juni året därpå.


Michael Cocozza (LL)

Bilaga 1 – Sammanställning av behandlade motioner, 2021

Rulla till toppen