Kommunledningskontorets kostnader för stiftelseförvaltning

2022-05-23

Av rapporten ”Förvaltade stiftelser – Sammandrag av årsredovisningar 2021”, som behandlades av
fullmäktige i april, framgick att Westman-Wernerska stiftelsen och övriga kommunala stiftelser
belastas med en sammanlagd kostnad om 1 558 000kr. Denna kostnad borde utgöra en ren
självkostnad.

Hur ser fördelningen av denna kostnad om 1 558 000 kr ut på olika delposter?


Michael Cocozza (LL)

Rulla till toppen