Interpellation – Kommunens kapitalplaceringar

Interpellation

Enligt uppgift i media hade obligationer på kapitalmarknaden en negativ avkastning 2021. Kommunen
har huvuddelen av kapitalet i långsiktiga placeringar placerat i räntefonder och obligationer. Frågan är
om detta är en sund fördelning av placeringarna då dessa till stor del är finansierade med lån inom
koncernen. Kännedom om hur avkastningen är fördelad mellan de olika placeringsslagen framgår inte
i de finansiella rapporterna till KS. Samtidigt är information om detta avgörande för att kunna ta
ställning till fördelning mellan placeringsslagen och om lånefinansiering överhuvudtaget ska fortsätta.

Enligt uppgift hade kommunkoncernen en räntekostnad på lånen per november på +0,21% samtidigt
som huvuddelen av kapitalet var placerat med avkastning -0,3% till -0,7%. Om den negativa
avkastningen på obligationer/räntefonder är ett långsiktigt utfall är frågan om det inte är bättre att se
över fördelningen mellan placeringsslagen, amortera på lånen, låna ut till de egna kommunala bolagen
eller annan åtgärd. Att ta placeringsrisk i en obligation och samtidigt få över tid negativ avkastning är
mindre bra. Räntepapper är inte helt riskfria, alla som var med 1990 minns kommunens placering i
finansbolaget Nyckeln som resulterade i en kapitalförlust på grund av konkurs.

 1. Vad är summan per 31/12-2021 på kommunkoncernen lån i Stadshus AB som
  finansierar del av placeringarna?

 2. Vad var räntekostnaden i genomsnitt per år för detta lån respektive år 2019, 2020, 2021?

 3. Vad är den aktuella procentuella fördelningen mellan placeringsslagen
  aktier/aktiefonder respektive obligationer/räntefonder?

 4. Vad var den procentuella avkastningen på långsiktiga placeringar fördelat på
  placeringslagen aktier/aktiefonder respektive obligationer/räntefonder per år under2019, 2020,
  2021?

 5. Ser ansvarigt kommunalråd behov av ändring i placeringspolicyn med anledning av utfall
  i portföljens olika delar 2019-2021?  Michael Cocozza
  Linköpingslistan

Rulla till toppen