Nämndinitiativ – Försörjningsstöd

Linköpings kommun utgjordes år 2020 av 78 367 hushåll. 37 646 av dessa, motsvarande 48 procent, utgjordes av hushåll med ensamstående (singelhushåll). Enligt uppgift från social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun finns idag 3 400 hushåll i Linköping som har beviljat försörjningsstöd. Av dessa är 2 600 singelhushåll, motsvarande 76 procent.

Nivån på det försörjningsstöd som utges bestäms bland annat av ”Riksnormen för försörjningsstöd” som beslutas årligen av Socialstyrelsen. Denna norm fastställer personliga kostnader, som utgör en del av försörjningsstödet, med hänsyn till om personerna bor ensamma eller tillsammans med andra. Med anledning av försörjningsstödets utformning kan det finnas incitament att utge sig för att bo ensam trots att så inte är fallet, vilket i sin tur kan resultera i ett felaktigt utbetalt försörjningsstöd. För att minska risken för sådana felaktiga utbetalningar är det därför lämpligt att genomföra en kontroll av folkbokföringen för de adresser i Linköpings kommun som anges vara singelhushåll med försörjningsstöd. När man i Södertälje gjorde en dylik kontroll visade det sig att man betalade ut försörjningsstöd på felaktigt uppgivna grunder. Det är med anledning av detta som nämnden bör ha information om hur de faktiska förhållandena ser ut i Linköping.

https://www.dn.se/sthlm/specialistgrupp-ska-bekampa-valfardsbrott-i-sodertalje/

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Linköpingslistan:

att nämnden uppdrar åt AFI att på nämnden i september redovisa hur många av singelhushållen med försörjningsstöd som är folkbokförda på en lägenhet där fler än en person (exklusive barn) är folkbokförda.

I det fall detta förekommer även redovisa hur många som är skrivna på den aktuella lägenheten.

Michael Cocozza (LL)                                                                 Jaleh Ramezani(LL)

Linköping 2021-05-11

Rulla till toppen