Motion – Höj nivån på habiliteringsersättningen

De personer som omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS-lagen, har rätt till särskilda insatser. Dessa insatser finns med anledning av funktionshindrades rätt till samma möjlighet att delta i arbete, utbildning och sysselsättning som andra. Av dessa insatser utgörs en del av en form av sysselsättning kallad daglig verksamhet. Syftet med denna insats är att personer som saknar möjlighet att arbete på den öppna arbetsmarknaden ska kunna sysselsätta sig och även erhålla en mindre ersättning varje månad, en så kallad habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen är även till för att stärka ekonomin för en grupp, som ofta har en ansträngd privatekonomi.  I Linköpings kommun uppgår denna ersättning idag till 10 kr per timme.

En person med funktionsnedsättning har många utmaningar i vardagen, som andra personer ofta inte behöver uppleva. Sådana utmaningar hänför sig bland annat till svårigheter att förflytta sig samt svårigheter att klara av andra vardagliga sysslor. Dessa utmaningar ger upphov till diverse kostnader, som i mångt och mycket belastar personen själv, så som kostnad för; färdtjänst, diverse övriga hjälpmedel och deltagande i fritidsaktiviteter. Det finns ofta även behov av anpassningar i hemmet och annan assistans som även medför kostnader som belastar personen i fråga. Att klara av att betala för sina basala behov och tillkommande kostnader med den sparsamma inkomst som många personer med funktionsnedsättning har, är långt ifrån självklart. Detta särskilt för de som bor ensamma och inte har familj som kan hjälpa till med försörjningen.

För att öka livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning bör den ersättning som dessa personer erhåller från det offentliga täcka personernas basala behov samt även ge visst ekonomiskt utrymme i övrigt.   

Den habiliteringsersättning som utgår för en dag inom daglig verksamhet täcker inte ens den dagliga lunchkostnaden och kostnaden för resa till och från verksamheten. Med anledning av att habiliteringsersättningen för daglig verksamhet för många deltagare utgör ett erkännande av den tid de lägger ned i arbetsträning bör deltagande i sådan verksamhet ge en synlig ekonomisk förtjänst. Vid arbetet med en förbättring av de insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till enligt lag bör därför en högre nivå på habilitetsersättningen ges hög prioritet. Mot bakgrund av att Linköpings kommun år 2020 erhöll statligt bidrag för ca 95 procent av kommunens kostnader avseende habiliteringsersättning bör det finnas utrymme för en höjning av nivån på ersättningen.

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktige beslutar att nivån på habiliteringsersättningen i daglig verksamhet höjs till 15 kr per timme.

Michael Cocozza

Rulla till toppen