Nämndinitiativ: Skylten

Linköpings kommun har ett betydande kulturellt kapital i verksamheten på Skylten. Verksamheten har under åren härbärgerat Rock d’Amour, Kulturscener och Ungdom i samverkan med Studiefrämjandet, Sensus, konstnärsföreningen ALKA och kulturföreningen Gaphals m.m. En av Linköpings mest framgångsrika musiker, Lars Winnerbäck, nämner Skyltens betydelse i en nyligen uppmärksammad debattartikel i Corren. Att Skylten är en mötesplats för skapande och som har bidragit till att många fått kreativa idéer att bli till verklighet är odiskutabelt. Det finns alltså starka kulturpolitiska skäl till att fastigheterna i Skyltenkvarteren ska anses vara strategiskt viktiga för kommunen. 

Vi står inför en stor stadsomvandling, i och med Ostlänkens dragning, där området kommer att vara av stor vikt . Detta strategiska läge påtalas även av kommunens stadsplaneringsavdelning. Sammantaget borde dessa skäl vara tillräckliga för att klassa Skylten som en strategisk fastighet för Linköpings kommun. 

Av flera skäl är det inte affärsmässigt att under rådande ekonomiska förhållanden sälja fastigheter. Vi har en starkt fallande inflationstrend som indikerar lägre räntor och bättre fastighetsvärden nästa år. Verksamheterna i fastigheterna klarar inte marknadsmässiga 

hyror. Vidare kommer Skyltenkvarteren inte att kunna bidra med finansiering av infrastruktur i samband med stadsomvandlingen i någon större omfattning. Denna form av medfinansiering förutsätter exploateringsbidrag som en följd av utöka byggrätt. Det är inte möjligt i dessa kvarter på grund av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med q märkning i detaljplanen. 

I det fall bolaget har behov av för egen del sälja fastigheter bör det vad avser Skyltenkvarteren ske internt inom koncernen till Kulturfastigheter i Linköping AB. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Linköpingslistan: 

att kommunstyrelsen ger St Kors AB till känna att fastigheterna i Skyltenkvarteren är av kulturpolitiskt strategiskt intresse. En eventuell försäljning ska samordnas och ske inom koncernen.

Rulla till toppen