Nämndinitiativ: Beslut budget 2024 i kommunfullmäktige i november

Nämndinitiativ till Kommunstyrelsen

Det osäkra ekonomiska läget påverkar kommunens möjligheter att göra rätt avvägningar i ett budgetbeslut redan i juni. Vårens ekonomirapport från SKR visar på en snabb negativ förändring för kommunernas ekonomiska läge. I vilken utsträckning det får konsekvenser för Linköpings kommun är okänt.

I budgetarbetet är det för många viktiga parametrar som är okända. Det blir för mycket av gissningar i budgetarbetet. Det är inte rimligt att låsa fast ramar för en verksamhet som omsätter 12 miljarder där stora möjliga intäkter är okända, t.ex nivån på statsbidrag, förändrat skatteunderlag, utfall i bolagens första delårsrapport m.m.

Statens bidrag till kommunerna 2024 kommer att vara känt först i samband med att statsbudgeten läggs den 20:e september. Det kommer reviderade skatteprognoser från SKR i augusti och början oktober.

Det av kommunfullmäktige fastställda reglementet reglerar inte tidpunkt för antagande av budgeten. Kommunallagen anger som senaste tidpunkt att kommunstyrelsen upprättar förslag i oktober och att fullmäktige antar budgeten i november. Det är mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget lämpliga tidpunkter för behandling av nästa års budget. Nämndernas internbudgetar skulle då arbetas fram parallellt med rambudgeten och godkännas av fullmäktige i december, detta med hänvisning till synnerliga skäl på grund av det osäkra ekonomiska läget.

En budget ska vara ett styrmedel. Med nuvarande ekonomiska läge förlorar en budget antagen i juni avgörande styrningsverkan på verksamhetsområden där det kan finnas eller kan uppkomma behov av extra resurser.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

att förslag till kommunens budget för 2024 upprättas av kommunstyrelsen i oktober för beslut
i kommunfullmäktige i november.

Cecilia Helber
Linköpingslistan

Rulla till toppen