Enkel fråga – ungdomskriminalitet


Den grova kriminaliteten är ett problem som uppmärksammats särskilt i Linköping under den
senaste tiden. Anledningen är de skjutningar som ägt rum under sommaren där tre personer mist
livet. En av de avlidna var 16 år och känd av polisen sedan tidigare. För att bekämpa kriminaliteten
krävs både lång- och kortsiktiga åtgärder.


För att förebygga rekryteringen till kriminella miljöer i Linköping bör kommunen särskilt
fokusera på ungdomar i högstadieåldern för att se till att de inte rekryteras till kriminella gäng.
Förutsättningar för detta är att det finns ett samarbete mellan olika myndigheter och att
kommunen har kännedom om vilka ungdomar som befinner sig i riskzonen. Det är av starkt
intresse att fullmäktige får en bild av hur utbrett problemet är bland ungdomar i högstadieåldern.


Med anledning av ovan önskar Linköpingslistan ställa följande fråga:
• Hur många ungdomar i åldern 13–15 år, elever i kommunens högstadieskolor, har
förekommit i sammanhang omfattande gängkriminalitet, narkotika eller vapen och där
polismyndigheten informerat kommunen?


Michael Cocozza (LL)

Rulla till toppen