Gör Slottsparken tillgänglig för alla

Motion

Linköpings slott är en av Sveriges äldsta byggnader och utgör ett kulturarv värt att bevara och exponera för allmänheten. Slottet omges av en ca 15 000 kvm stor parkyta. Trots slottsparken centrala belägenhet är den knappt synbar på grund av tät växtlighet stängsel och plank. Det är Statens fastighetsverk (SFV) som förvaltar slottet och i SFV:s verksamhetsidé ingår att öka den publika tillgängligheten för kulturbyggnader och kulturmiljöer. Detta har dock inte kommit att bli fallet gällande Linköpings slottspark.

Det finns ett stort intresse för Linköpingsborna att parkytan blir tillgänglig för alla, vilket också bör ses som en demokratisk rättighet till det offentliga rummet, särskilt med hänsyn till de skattemedel som går till skötseln. Med anledning av den historia som slottet bär är det synd att omgivande ytor inte exponeras mer till förmån för såväl Linköpingsborna som för turister. Därtill skulle en exponering av parken även medföra att det nu något anonyma Slottsmuséet skulle bli betydligt mer attraktivt och synligt. Ett tillgängliggörande av både parken och muséet skulle ge ett lyft för Linköpings stadskärna.

I andra län finns liknande historiska byggnader där man, i motsats till Linköping, valt att göra de stora tillhörande parkytor tillgängliga för allmänheten. Exempel på detta är Kalmar, Örebro, Uppsala och Västerås slott, som samtliga är historiska byggnader i städer med liknande storlek som Linköping. Där är parkerna tillgängliga för allmänheten, utan att skyddas av staket eller liknande anordningar. Örebro, Uppsala och Västerås slott utgör därtill, i likhet med Linköpings slott, residens för landshövdingen. Det har inte ansetts krävas någon stängd del för ämbetets fullgörande i dessa residensstäder. Det finns av den anledningen heller inga skäl för att motsvarande parkyta i vår stad ska vara stängd för allmänheten. Linköping bör följa dessa exempel och göra Slottsparken tillgänglig för allmänheten. Kommunen bör använda planinstrumentet i syfte att öppna upp parkytan. Det är inte troligt att SFV skulle motsätta sig en planläggning efter att Linköpingsbornas valda ombud i fullmäktige fattat ett principbeslut om att ytan ska vara öppen. Detaljplaner får ibland expropriativ verkan, men knappast i detta fall, då det allmänna i detta fall genom bestämmelser i en detaljplan skulle komma att säkra tillgängligheten till mark som ägs av det allmänna.

Linköpingslistan föreslår:

  • Att fullmäktige fattar ett principbeslut innebärande att Linköpings slottspark ska vara öppen för allmänheten
  • Att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete där tillgängligheten för allmänheten till Linköpings slottspark säkras.

Michael Cocozza
Linköpingslistan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen