Insatser i form av investeringar i idrottsanläggningar i Skäggetorp, Ryd och Lambohov

Vi ser idag att alltfler ideella föreningar brottas med ekonomiska problem. Detta påverkar föreningars förmågor att bedriva bra verksamheter och i förlängningen drabbas enskilda individer, främst ungdomar, som får sämre möjligheter att engagera och aktivera sig tillsammans med andra. Detta gäller även Linköpings ideella föreningar och då i synnerhet föreningar inom segregerade områden, så som Skäggetorp, Ryd och Lambohov.

Ett exempel på en ideell förening som har problem är IK Östria Lambohov. Enligt nya uppgifter har kommunen lämnat besked om att föreningens klubbhus intill Lambohovshallen måste rivas med anledning av att huset inte har den standard som krävs för att vara permanent. Föreningen har inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för upprustningen, varför anslag begärts från kommunen. Ansökan avslogs, vilket försätter föreningen i en svår sits. Klubbhuset är centralt med anledning av att det innehåller omklädningsrum och duschar samt att det används för fritidsverksamhet för många ungdomar. Dessutom medför rivningen kostnader för föreningen.

Linköpingslistan ser behov av ökade bidrag till ideella föreningar, men ser även möjligheter till andra lösningar som kan inrättas i syfte att kommunen ska kunna vara ett ännu större ekonomiskt stöd. De organisationer som idag har störst behov av ekonomiskt stöd är de som verkar inom utsatta områden, så som IK Östria Lambohov, Hemgårdanas BK i Skäggetorp, och Kalre IF i Ryd. Nämnda ideella föreningar utför ett otroligt viktigt arbete för ungdomar och de bidrar starkt till integration och ökad folkhälsa. Vi menar att kommunen bör göra insatser riktade mot dessa föreningar i form av investeringar i upprustning av klubbhus, omklädningsrum mm samt tillse att det finns tillgång till konstgräsplan. Kommunens investeringar kan sedan återbetalas av föreningarna till självkostnadspris genom en långsiktig avbetalningsplan. På detta sätt kan föreningarna bedriva bättre verksamheter samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna kan spridas ut över tid.

Det är viktigare än någonsin att ideella föreningar ges möjlighet att bedriva sina verksamheter. Genom att kommunen, utöver de bidrag som lämnas, investerar i föreningar som tar ett stort ansvar i samhället kan kommunen göra en reell skillnad för föreningarnas ekonomi och kommunen i stort.

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktige beslutar om att kommunen ska investera i upprustning av fotbollsanläggningar i Skäggetorp, Ryd och Lambohov i syfte att erhålla högre standars på klubbhus, omklädningsrum mm samt för att tillgång ska finnas till konstgräsplan. Investeringen ska sedan återbetalas av de ideella föreningarna till självkostnadspris genom en långsiktig avbetalningsplan.


Michael Cocozza (LL)

Rulla till toppen