Jobb till arbetsföra personer med försörjningsstöd inom mark- och grönskötsel

Motion till kommunfullmäktige

Jobb till arbetsföra personer med försörjningsstöd inom mark- och grönskötsel
I samhällsdebatten lyfts ofta tillgång till parker och grönområden som en viktig del för invånarnas välmående. Linköpings kommuns har bra och höga ambitioner avseende anläggande av nya rekreationsområden. Kommunen arbetar dock inte lika aktivt för att underhålla befintliga parker. Som ett exempel på en park inom kommunen där skötseln är undermålig kan nämnas Berzelii park utmed Platensgatan. Där syns bland annat planteringsytor med ogräs, oklippt gräs och döda träd. Bilder som illustrerar nivån på skötseln bifogas, det kan jämföras med hur ambitionen såg ut när parken var nyanlagd.

För att lösa problemet med brister i skötseln krävs väsentligt utökade skötseltillfällen och kvalitetskrav. Genom att ta med detta vid upphandling av mark- och grönskötsel kan kommunen bereda plats för anställning till ett hundratal arbetsföra personer med försörjningsstöd. Anställda hos den entreprenör som upphandlas för utförande av uppdraget kan då fungera som handledare till den personal som kommunen tillhandahåller. Tillskapande av sådana kommunala anställningar ger, för människor som saknar erfarenhet på arbetsmarknaden, god möjlighet till arbetsträning.

Linköpingslistan föreslår:
att fullmäktige beslutar att genom att väsentligt utöka skötseltillfällen och höja kvalitetskraven bereda plats för ett hundratal anställningar för arbetsföra personer med försörjningsstöd i samband med nästkommande upphandling av tjänster för mark- och grönskötsel.

Michael Cocozza (LL) Jaleh Ramezani (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen