Nämndinitiativ, Arbetsmarknadsnämnden

Socialtjänstens myndighetsutövning innebär beslutsfattande som ofta har betydande inverkan på människors liv. Därav finns risk för känsliga situationer, som i vissa fall leder till att anställda drabbas av hot och våld. Sveriges Television rapporterar under måndagen den 4 oktober om resultat från en undersökning gällande hot och våld som upplevts av socialarbetare, som är medlemmar i fackförbundet Vision. Undersökningen visar att nästan hälften av de tillfrågade utsatts för hot, våld, personangrepp eller förtal under det senaste året.


Socialtjänsten har en avgörande roll när det gäller att ge stöd till utsatta personer i samhället och fånga upp dessa personer i ett tidigt skede. Detta för att minska kriminaliteten och öka integrationen i samhället. De skjutningar som ägt rum i Linköping under den senaste tiden, vittnar om att Linköping står inför en stor utmaning framöver vad gäller bekämpning av gängkriminaliteten.
Mot denna bakgrund är det av stor betydelse att anställda känner sig trygga på sin arbetsplats. Ovan nämnda undersökningen visar att hot och våld är en del av socialarbetares vardag, vilket är ett problem som kräver agerande från kommunens sida. Ett första steg är att ha information om omfattningen av upplevda hot i olika former.


Vi menar också att påstridiga klienter som agerar med högt tonläge eller utöva olika typer av hot bör hanteras av särskild personal som är inriktad på denna typ av klienter.


Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
att olika grader av hot, personangrepp och liknande som förekommer inom socialtjänstens verksamhet med försörjningsstöd, ska bedömas av den utsatta personen enligt en graderad skala och rapporteras till chef. En rapport innehållande dessa hot ska med lämpliga intervall lämnas till nämnden eller presidiet.


att hotfulla klienter ska hanteras av särskild personal.


Michael Cocozza (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen