Tomteboda koloniförening


Uppsägningen av Tomteboda koloniförening har väckt många frågor hos
linköpingsborna. Grund för uppsägningen är oklar då samrådsförfarandet för
ostlänken ännu inte är avslutat. Den juridiska bedömningen utgår från att
kommunen ska ta kostnader för att flytta kolonilotterna, föreningen menar å
sina sida att man kan göra mycket av jobbet på egen hand. Föreningen uppger
också att uppsägningen inte föregicks av en information eller förhandling,
vilket är brukligt vid avtalsförhållanden enligt jordabalken. I jämförelse med
hur kommunen behandlat andra föreningar i samband med byggnation är
Tomteboda särbehandlade. Valla koloniförening och Hjulsbro IK är exempel
på föreningar som erbjudits såväl ersättningningsmark som kommunala
investeringar på marken,


Med anledning av detta önskar undertecknad ställa några frågor till ansvarigt
kommunalråd.
1) Påverkas Tomtebodas markområde av samtliga de 9 alternativa
sträckningarna för ostlänken?
2) Varför fördes ingen förhandling med Tomteboda koloniförening innan
uppsägningen?
3) Kan fullmäktige få ta del av den kalkyl som visar att kommunens kostnader
för ett nytt koloniområde inte täcks av en skälig arrendeavgift.
4) Varför erbjöds inte föreningen det markområde i Ryd som kommunen
avsåg att i ett liknande ärende erbjuda Valla koloniförening.
5) Avser ansvarigt kommunalråd att ta initiativ till att erbjuda koloniföreningen
ersättningsmark


Michael Cocozza (L)

Rulla till toppen