Nämndinitiativ: Kommunen följer inte lagen

Redovisa pensionsåtaganden enligt lag 

Revisorernas granskning över föreslagen årsredovisning 2022 är klar och tydlig. Förslaget följer inte Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Det rör sig om hantering av pensionsåtaganden, där kommunen använder sig av fullfonderingsmodellen. Lagen anger däremot att blandmodellen ska tillämpas. Revisorerna menar att ”räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och därför bör ändras”. 

Jämförbara kommuner såsom Uppsala, Örebro, Norrköping med flera kommuner använder sig av blandmodellen. Se bifogad sammanställning som tydligt visar att Linköping är enda kommun bland landets större kommuner som inte följer lagen.

Kommunens justerade balanskravsresultat 2022 är positivt plus 430 miljoner, prognosen för 2023 är positiv plus 377 miljoner. Vi har gott om utrymme för att redovisa och kostnadsföra våra pensionsåtaganden enligt den modell som lagen kräver. Blandmodellen har även den positiva effekten att kommunens balansräkning påverkas positivt och ger linköpingsborna en mer rättvisande bild över kommunens ekonomiska ställning. 

Det känns inte bra att sitta med ansvaret i kommunstyrelsen och bryta mot lagen trots att revisorerna så tydligt flaggat för att redovisning enligt fullfonderingsmodellen utgör ett lagbrott.  Kombinationen  med tydlig röd flaggning från revisorerna och att kommunen medvetet  bryter mot lagen riskerar att leda till att beslut om årsredovisning upphävs vid en överprövning.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Linköpingslistan:

att kommunstyrelsen med stöd av KL 5:22 föreslår kommunfullmäktige besluta att pensionsåtaganden i årsredovisning 2022 ska ske enligt lag.

Michael Cocozza

Linköpingslistan 

__________ 

Bilaga 1 – Pensionsmedel i större kommuner

Bilaga 2 – Sammanfattning granskade områden kommunens årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31

BILAGA 1


Pensionsmedel i större kommuner

Stockholms kommun tillämpar blandmodellen. Se sida 13 Länk Göteborgs kommun tillämpar blandmodellen. Se sida 74 Länk Malmö kommun tillämpar blandmodellen och bolagen redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Se sida 81 Länk Uppsala kommun tillämpar blandmodellen. Se sida 90 Länk Linköpings kommun tillämpar fullfonderingsmodellen. Se sida 14 LänkÖrebro kommun tillämpar blandmodellen. Se sida 64 LänkVästerås kommun tillämpar blandmodellen. Se sida 70 LänkNorrköping kommun tillämpar blandmodellen. Se sida 13 Länk Jönköpings kommun tillämpar blandmodellen. Se sida 19 Länk 
Rulla till toppen