Nämndinitiativ: LL vill stoppa skattefusket

Skattefusk – vanligaste formen av arbetslivskriminalitet

Enligt Delegationen mot arbetslivskriminalitet innebär arbetslivskriminalitet medvetna förfaranden där en verksamhetsutövare, själv eller tillsammans med andra, bryter mot regler eller avtal i arbetslivet på bekostnad av arbetstagarna, andra företag eller det allmänna. Verksamhetsutövare som bryter mot lagar och regler inom arbetslivsområdet för att vinna konkurrensfördelar är ofta även beredda att bryta mot regler om skatter och avgifter, t.ex. genom att använda svartarbete, eller att inte betala socialavgifter för löneutbetalningar. 

Skattefusk är den vanligaste formen av arbetslivskriminalitet. För att hindra att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden bör det kontrolleras att underentreprenörer i hela entrepenadkedjan erlägger skatt. 

Det aktuella  förslaget  till KF gällande arbetslivskriminalitet i   de särskilda ägardirektiven är övergripande och allmänt hållet. Ägardirektiven  behöver kompletteras med mer konkret krav gällande de kommunala  bolagens säkerställande att skatt betalas för de jobb som utförs inom upphandlad byggentreprenad. 

Praktiskt kan det ske genom att huvudentreprenör åläggs att t.ex halvårsvis redovisa AGI rapporter över inbetalda skatter jämte ID-06 rapporter som visar vilka som jobbat på arbetsplatsen. Det handlar om uppgifter som redan finns i redovisningssystemen, det innebär inget större  merarbete att ta fram dessa uppgifter. Utländska företag, vilka ofta är bemanningsföretag, bör ha likvärdig rapporteringsskyldighet,  kompletterad med intyg från hemlandets skattemyndighet. Det finns idag ingen systematisk kontroll av att utländska företag erlägger skatt. Bolag som inte rapporterar nöjaktigt ska kunna få  entrepenadavtal upphävt och avvisas från pågående bygge.

De bolag detta gäller är upphandlande bolag av byggentreprenader: Tekniska Verken AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt Kors.

Med anledning av ovanstående föreslår Linköpingslistan

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband med behandling av bolagsdirektiven besluta införa följande direktiv för ovannämnda fyra bolag.

Bolaget ska i upphandlingar ställa krav på  att huvudentreprenör för byggentreprenader regelbundet ska redovisa skatteinbetalningar för egen och UE-företags personal som arbetar med upphandlad entreprenad. För utländska företag ska liknande redovisning lämnas in och därtill intygas av hemlandets skattemyndighet.

Michael Cocozza

Linköpingslistan 

Rulla till toppen