Nämndinitiativ: LL vill ta skolfrågan till KF

Förslag om KS-initiativ till kommunfullmäktige

Undertecknade föreslår med detta nämndinitiativ enligt KL 4:20, att ärendet Effektivt lokalnyttjande (2023-237) i Barn-och ungdomsnämnden 23/3,lyfts upp för beslut i kommunfullmäktige i april. Detta genom att kommunstyrelsen väcker ärendet i fullmäktige enligt KL 5:22.p.1. Det är av stor vikt att ärendet  behandlas skyndsamt med anledning av de konsekvenser frågan  innebär för barn, föräldrar och personal. Därtill medför  ärendet konsekvenser för många andra delar av kommunen, vilket redogörs för nedan: 

1. Kommunen i egenskap av fastighetsägare. 

Avvecklingen av flertalet skolor och förskolor kommer att innebära att flera av kommunens lokaler står tomma. Detta innebär i sin tur att kommunens fastighetsbolag kommer att drabbas av hyresförluster. Beslutet innebär därmed inte några rena kostnadsbesparingar, utan endast en flytt av kostnader. Därtill finns det många osäkerhetsmoment vid flytt av verksamhet, varför kostnaderna för detta är svåra att förutse på förhand. 

2. Kommunen i egenskap av planmyndighet.

Marken där flertalet av skolorna och förskolorna är belägna är enligt detaljplan avsedda för skoländamål. För att marken ska kunna nyttjas på annat sätt krävs nya detaljplaner. Kommunen har lång planlö, varför ändringar kommer att ske långt fram i tiden. Detta försvårarar användningen av marken.

3. Lokalsamhällens funktion.

Skolor och förskolor inom lokalsamhällen medför en sammanhållning och gemenskap mellan de boende. Barn får möjlighet att växa upp och umgås i en trygg miljö där skolan/förskolan utgör den sociala knytpunkten. Ofta finns dessutom bara en skola/förskola i området. En nedläggning av denna knytpunkt medför att sociala nätverk i lokalsamhällen riskerar att försvinna. Genom att lägga ned skolor och förskolor på landsbygden försämras samhällsservicen väsentligt på landsbygden.

4. Viktiga samhällsfunktioner

Många av de berörda skolorna och förskolorna är belägna i närheten av stora och viktiga arbetsgivare inom kommunen. I närheten av Atlasskolan finns exempelvis polis, sjukvård och domstol, varför en nedläggning kan medföra konsekvenser som är svåra att förutse på förhand. Liknande förhållanden gäller i den för Linköpings näringsliv viktiga teknikbyn Mjärdevi.

Mot bakgrund av ärendets  betydande inverkan på olika delar av kommunen menar vi att det ska behandlas i kommunfullmäktige. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas

att kommunstyrelsen beslutar att ärendet Effektivt lokalnyttjande( BoU 2023:237) ska väckas  med stöd av KL 5:22 och behandlas i kommunfullmäktige under april månad

Michael Cocozza

Linköpingslistan .

Rulla till toppen